Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Storregionfrågan idag

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Diskussionen om att dela in Sverige i ett färre antal län och landsting kallas kort "Regionfrågan". Det är inte en ny fråga utan har utretts flertalet gånger sedan slutet av 1950-talet. 2015 tillsatte regeringen Indelnings-kommittén med uppdrag att föreslå hur en ny indelning av Sverige borde se ut. I november 2016 valde dock regeringen att inte längre gå vidare med förslagen om storregioner.

Läget i frågan just nu

Den 30 juni 2016 lade indelningskommittén sitt delbetänkande med förslag att Sverige skulle delas in i sex stora regioner och att tre bildas redan 2019: Västra Götaland, Svealand och Norrland och att övriga tre regioner skulle bildas 2023. 

Förslaget var att Norrbotten, tillsammans med Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland, skulle bilda Norrland. Utifrån detta startades ett förberedelsearbete i de fyra norra landstingen inför en storregionbildning från 2019. En politisk organisation med en politisk styrgrupp och fyra politiska arbetsgrupper tillsattes. Kopplat till detta tillsattes också en projektledare samt ett antal sakkunniggrupper med uppdrag att kartlägga vissa frågor inför en kommande sammanslagning.

Regeringen valde dock i november 2016 att inte gå vidare med förslaget i delbetänkandet. Detta efter att förhandlingarna mellan de politiska partierna brutit samman. Detta innebär att den nuvarande indelningen av Sveriges 21 län och regioner tills vidare kommer att bestå. Nu inväntas kommitténs slutbetänkande i augusti 2017.

Förberedelsearbetet har inte varit förgäves

Ett tydligt uppdrag i förberedelsearbetet har varit att kartlägga och föreslå möjliga samarbetsområden, oavsett om det blir en gemensam regionbildning eller inte. Ett arbete som kommer att fortsätta när förberedelsearbetet för en regionbildning nu avslutats. Landstingen och regionerna i norr samverkar sedan tidigare när det gäller den högspecialiserade vården men även andra områden behöver diskuteras.

En positiv effekt av förberedelsearbetet har också visat sig vara att samarbetet mellan de fyra norrlandstingen i många fall har utvecklats och breddats. Yrkesgrupper som annars kanske aldrig skulle ha samarbetat har nu skapat relationer, lärt av varandra och identifierat möjliga samarbetsmöjligheter och effektiviseringar.  

Skälen till att vilja få till en regionreform

I juli 2015 tillsatte regeringen en kommitté, den sk Indelningskommittén, med uppdrag att föreslå hur en indelning av Sverige i väsentligt färre län och landsting bör se ut. Utgångspunkterna för indelningen var följande:

  • Jämnstarka regioner
  • Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling
  • Förmåga att ansvara för regionsjukvård
  • Utgå från befintliga samverkansmönster

Idag är den regionala organisationen i landet asymmetrisk. Det finns t ex tre stora regioner (Stockholm, Västra Götaland och Skåne) där mer än hälften av landets befolkning bor. Resterande, d.v.s mindre än hälften av landets befolkning, bor i övriga 18 små län och landsting. Av de statliga myndigheterna är det idag endast länsstyrelserna som har länen som grund för indelning.

Syftet med en storregionbildning har varit att det ska leda till att regionen stärks och utvecklas, inom till exempel kultur, näringsliv, hälso- och sjukvård och allmänna kommunikationer och att resurserna tas tillvara på ett bättre sätt än idag. De små länen/landstingen är idag, var och en för sig, inte tillräckligt starka för att klara framtidens samhällsutmaningar. Här är den demografiska utvecklingen en av de största utmaningarna (färre ska försörja fler), tillsammans med frågor som den snabba utvecklingen inom hälso- och sjukvården och svårigheter med kompetensförsörjning.

16 december 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering