Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Så växte Norrbottens folkhälsostrategi fram

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Motivet till att ta fram en strategi är att nycklarna till bättre folkhälsa finns utspridd på flera aktörer och politikområden. Kommunerna, landstinget och länsstyrelsen delar på uppgiften och kan endast tillsammans vända utvecklingen.

Länets resurser måste samordnas och anpassas till problembilden och det görs bäst med en förankrad folkhälsostrategi.

Den nya strategin ersätter den första länet tog fram 2007. Tanken är att länets beslutsfattare ska ha ett dokument att ta ställning perioden okt/dec 2017 för att kunna börja förverkliga strategin 1 januari 2018. Upphovsmakare till den första strategin och revideringen av densamma är Norrbottens folkhälsopolitiska råd (NFR). Den 13 januari beslutade NFR att revidera folkhälsopolitiska strategin och ta fram en folkhälsostrategi.

Den nya strategin ska ha en tydligare koppling till länets Regionala utvecklingsstrategi för hållbar tillväxt (RUS). Folkhälsostrategin ska prövas i länets alla fullmäktigeförsamlingar och/eller styrelser. En sammanfattning av arbetet och informationen på hemsidan finns i dokumentet Uppdragsbeskrivning - reviderad folkhälsostrategi.

Folkhälsosamordnarna är nyckelpersoner

Kommunernas folkhälsosamordnare, eller motsvarande, har en central roll i processen med att ta fram den regionala folkhälsostrategin, både vid dialogtillfällena men också på hemmaplan däremellan. Folkhälsosamordnaren är länken mellan regional och lokal nivå som föredrar NFR:s förslag på lokal nivå och inhämtar synpunkter (från både tjänstemän och politiker) att ta med sig till dialogtillfällena. Folkhälsosamordnarna spelar också en central roll i planering, förarbete och genomförande av de kommunbesök regionala nivån avser göra hösten 2016.

Kommunbesök

NFR:s politiker och tjänstemän genomför kommun(dels) besök oktober/december 2016 för att presentera det förslag NFR tagit fram för att vända länets negativa hälsoutveckling. Kommunbesöken kan ses som en återkopplande träff till den kommunturné NFR genomförde 2013. Läs mer under länken NFR:s kommunbesök 2016

Gemensam problembild - länsanalys

En framgångsrik folkhälsostrategi och tillika länets folkhälsoarbete bör bottna i en gemensam problembeskrivning baserad på fakta som inte kan ifrågasättas. NFR har inlett ett arbete med att kartlägga kommunernas/länets förutsättningar för hälsa. Detta faktaunderlag kallat länsanalys tas fram av en länsanalysgrupp. Gruppen består av tjänstemän och forskare från Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Norrbotten och kommunförbundet Norrbotten. Länsanalysgruppen ska ha ett första utkast färdigt i samband med att kommunbesöken inleds i oktober 2016.

Gemensam målbild

Lika viktigt som att länet delar problembild måste länet dela målbild om vad vi gemensamt strävar mot. Till skillnad från problembilden, som baserar sig på fakta kommer målbilden tas fram i dialog med länets och kommunernas företrädare. Målbilden är viktig för en folkhälsostrategi men förhoppningen är att den också blir ett viktigt mål i länets Regionala utvecklingsstrategi för hållbar tillväxt, som förväntas revideras inom kort.  

Riktlinjer för strategiarbetet

Ambitionen är att ta fram en kommunnära regional strategi som ligger nära handling och stöd till handling. I dialogen med länets kommuner (kommunturné och utvärdering 2013) har följande önskemål lagt grunden för inriktningen på arbetet. Strategin ska:

 • Underlätta folkhälsoarbetet i alla kommuner, men särskilt för de kommuner med hög ohälsa och begränsade resurser att arbeta hälsofrämjande.
 • Inte vara detaljstyrande utan lämna öppet för kommunerna att välja sina egna prioriteringar och grad av engagemang i folkhälsoarbete
 • Öka kunskapen om folkhälsa och hur man arbetar kunskapsbaserat
 • Säkerställa god förankring hos kommunerna och regionala aktörer
 • Fokusera på hälsofrämjande miljöer och faktorer
 • Tillmötesgå kommunspecifika behov. Tex tillhandahålla kommunspecifik statistik och förslag på åtgärder/insatser
 • Inte bara bidra till en god utan också en jämlik hälsa
 • Sortera under Norrbottens regionala utvecklings strategi
 • Organisera arbetet, inte skapa en organisation för arbetet. Använda befintliga nätverk.
 • Den folkhälsopolitiska strategin ska underlätta arbetet med andra myndigheters uppdrag

11 juli 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering