Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Elnätet är en flaskhals – hur bygger vi bort den?

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Norrbotten står inför en industrirevolution. I investeringsplanerna på tusen miljarder kronor ryms löftet om en ljus framtid för länet. Men elnätet är ett orosmoln. Hur förhindrar vi att utdragna tillståndsprocesser sätter käppar i hjulen? – Vi måste jobba på helt nya sätt, försöka ta varandras perspektiv och samverka kring de här sakerna, säger Katarina Larsson, Svenska Kraftnät, på ett dialogmöte om elnätet.

Dialogmöten är ett sätt att fördjupa kunskapen om arbetet med elnätet, men också ett forum för att lyfta behov, farhågor och förslag på vägar framåt. Till detta hade Region Norrbotten bjudit in representanter från länets samtliga kommuner, Vattenfall Eldistribution, Svenska Kraftnät, Energikontor Norr och andra aktörer med intressen i länets elnät.

På senare år har elförsörjningen gått från att vara självklar till en utmaning som ges allt mer fokus i media.

- Det pratas mycket om elbrist. Vi har en god energibalans och exporterar stora mängder. Bristerna handlar om nätkapaciteten lokalt och om att inte kunna föra över kraft till vissa områden, säger Tobias Edfast, nätchef på Svenska Kraftnät.

Tobias Edfast, Svenska kraftnät samt Norra Svartbyn.
H2GS satsning i Boden är en av etableringarna som är en utmaning för Svenska Kraftnät och nätchefen Tobias Edfast.

”Moment 22”

Men den här lokala kapacitetsbristen kan vara ett nog så stort problem. I Norrbotten produceras enorma mängder el, men om den inte går att leverera till de platserna där den behövs – vad händer då? I kommunerna finns en oro för att de ska gå miste om etableringar som kan ge jobb och intäkter, och i vissa fall en tveksamhet om de alls ska eftersträva elintensiva etableringar.

– Det är lite moment 22. Jag är i Älvsbyn och vi är väldigt begränsade i vad vi har för kraft. Vad kan man få till inom en rimlig tid om vi skulle få en större etablering här? Det är svårt att locka till större investeringar på väldigt lösa boliner och en väldigt lång planeringstid för att få till det, säger Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef på Älvsbyns kommun.

Dialogmöte om elnätet via Teams
Dialogmötet på distans blev ett tillfälle för alla Norrbottens kommuner att lyfta sina frågor och behov.

”Stark tidspress”

Och det handlar verkligen om väldigt långa processer. 5-6 år för att få en vanlig anslutning till en ny station. Behövs det dras nya kraftledningar tar det 10-12 år, berättar Svenska Kraftnät. Det tidsperspektivet är ett helt annat än företagens.

- Många projekt sker under stark tidspress och det finns en förväntan på en tidsplan som inte går ihop med processerna, säger Katarina Larsson som är enhetschef för tillstånd på Svenska Kraftnät.

På dialogmötet beskriver hon en lång och omständlig process där många intressen ska tas tillvara. Från början vet myndigheten bara mellan vilka punkter ledningen ska gå – nu är frågan var den ska dras.

Demokratisk process

- Först försöker vi fördjupa oss kring vilka hinder som finns med kommuner, Länsstyrelse, Försvaret, Trafikverket, markägare och andra intressenter. Det är en del av den demokratiska processen. Om vi så snabbt som möjligt kan se varandras perspektiv och hitta en framkomlig väg som får minst dålig påverkan på så många som möjligt, kan det förhoppningsvis gå snabbare.

När det är gjort tas ett förslag fram och nya samtal tar vid, till exempel med boende som påverkas.

- De resulterar i nya förslag och synpunkter som ska undersökas. En miljökonsekvensbeskrivning ska göras, och slutligen en tillståndsansökan med vald sträckning. När tillstånd väl ges tar det sedan 2-3 år att bygga, säger Katarina Larsson.

Högspänningsledningar
Det är en lång väg att gå innan en ny elledning är på plats.

”Vill vara möjliggörare”

Bilden bekräftas av Vattenfall Eldistribution, som just nu har ett högt tryck på förfrågningar om anslutning till elnätet.

- Vi vill vara möjliggörare och vi måste arbeta tillsammans för att komma framåt. Vi pratar med markägare, renägare, allmänheten, vi tar hänsyn till riksintressen och Natura 2000-områden. Det här är vår utmaning. Det är inte så lätt att få fram ledningskoncessioner i Norrbotten, säger Åsa Nordström som jobbar med nyanslutningar på Vattenfall Eldistribution i Luleå.

Både Svenska Kraftnät och Vattenfall Eldistribution lyfter att det skulle krävas lagändringar för att göra processen snabbare och enklare. Men i väntan på sådana finns det saker som går att lösa med bättre planering, samverkan och dialog.

”Inte vänta på lagändringar”

– Det vi pratar om kommer inte i framtiden, utan det är här och nu vi ska åstadkomma det. Vi kan inte vänta på lagändringar utan det finns saker vi kan göra tillsammans, säger Katarina Larsson på Svenska Kraftnät.

Både Vattenfall Eldistribution och Svenska Kraftnät betonar behovet av tidig dialog med kommuner, företag och andra berörda.

– Gärna så här så att vi når många samtidigt. Vi håller på att jobba med en process för dialog med Försvarsmakten för att göra den mer effektiv. Vi försöker göra det med så många som möjligt som kan påverka processerna, säger Katarina Larsson på Svenska Kraftnät.
– Med samråd är det viktigt att få in synpunkterna på en gång. Svara så tidigt, konkret och konstruktivt som möjligt.

Försvarsmakten Kallax F21
Försvarsmakten har stora intressen i Norrbotten och är en viktig dialogpartner för Vattenfall och Svenska Kraftnät.

Tidig dialog

Svenska Kraftnät och Vattenfall Eldistribution kan inte bygga utan att det finns en kund och ett konkret behov av tillkommande effekt. För att ta höjd för samhällets utveckling behöver därför regionens och kundernas långsiktiga behov bli kända i ett tidigt skede.

– Vi behöver påbörja utredning i god tid. Ska vi bygga efter kvalitetssäkrade, välunderbyggda prognoser krävs mer dialog med industrier och kommuner, säger Tobias Edfast på Svenska Kraftnät.

Vattenfall Eldistribution har en vädjan till kommunerna.

- Ta redan i tidigt skede hänsyn till att man behöver infrastruktur för att möjliggöra de satsningar som kommer. Det är lätt att man tittar på satsningen och säger att ”det här är jättebra, sedan är det bara elnätet kvar”, säger Åsa Nordström.
- Om ni vet att något är på gång, be dem kontakta oss om det är stora effekter det handlar om. Ju tidigare vi får kännedom om kommande planer, desto smidigare blir processen.

The Node Pole Facebooketableringen
Facebook utanför Luleå får sannolikt sällskap av fler datacenter i Norrbotten - om elen kan levereras.

”Kommunerna har en viktig roll”

Något som kan underlätta och snabba på processen är bättre planeringsverktyg, för att se var stora bostadsområden och industriområden ska byggas upp. Kommunala energiplaner kan vara ett sätt.

- Det vi är ute efter egentligen är att vi ska få bättre planeringsinstrument från stat, region och kommun. Kommunerna har en viktig roll i att planera för effektbehov och den fysiska elnätsinfrastrukturen. Helst ser vi att det finns en regional nivå som samordnar det här - en ledning går nästan alltid över flera kommuner, säger Katarina Larsson på Svenska Kraftnät.

Proaktivt arbete

Johan Sjökvist på Luleå Business Region efterlyser kundens perspektiv i diskussionen:

- Kunden kan inte ta beslut för att de inte vet om det blir någon kraft. Kraften kan inte dras fram förrän kunden bestämt sig. Hur ska vi jobba proaktivt?

Björn Axelsson, chef Företagsrelationer Regionnät på Vattenfall Eldistribution, påpekar att företaget har en vilja att arbeta mer proaktivt. Han ser trots allt en utveckling mot en snabbare process och tror att det tryck som finns kommer att göra skillnad för alla parter.

- Vi har ett par exempel bara senaste halvåret då dialogen genomförts under utmanande förhållanden med korta tidsperspektiv. Det ställs krav på både våra och Svenska Kraftnäts processer för att korta tidsplanerna. Industrikunderna kommer att driva processen framåt, vilket är väldigt positivt också ur ett klimatperspektiv och för Sveriges konkurrenskraft, säger Björn Axelsson.

Tryck från flera håll

Den gröna omställningen är runt hörnet. Företagen står och stampar i farstun och vill in i Norrbotten. I trycket från å ena sidan näringslivet, klimathotet och utvecklingstörstande norrbottningar, och å andra sidan lagen och den demokratiska processen, ska nu alla aktörer i Norrbotten navigera i elförsörjningsfrågan.

Janus Brandin, ny regional utvecklingsdirektör på Region Norrbotten, avslutade dagen med ett löfte om att återkomma om nästa steg i arbetet.

- Vi behöver hålla ångan uppe. Med de etableringar som är att vänta är det ett väldigt stort pussel som ska läggas. Vi behöver samverkan i många delar för att ro hem allt som ska ros hem. 

Till dialogmötet hade Claes Nordmark, ordförande Norrbottens kommuner, landshövding Lotta Finstorp samt regionrådet Nils-Olov Lindfors spelat in inledande anföranden. Se dem här.

4 maj 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering