Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Yh Nord ska möjliggöra för en effektiv kompetensförsörjning

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Yh Nord är ett länsöverskridande projekt för yrkeshögskolan. Projektet drivs av Region Norrbotten och Region Västerbotten mellan 2017 - 2019. Fokus ligger på att öka förutsättningarna för en starkare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad så att en effektiv och välfungerande kompetensförsörjning möjliggörs.

Yh-nord dialogmöte

Foto: Kristin Bergwall

Yrkeshögskolan och kompetensförsörjningen i länen brottas med flera utmaningar. Norrbotten och Västerbotten har ett omfattande kompetensbehov till följd av en positiv tillväxt i kombination med demografiska utmaningar.

- Det finns ett stort rekryteringsbehov i länet tack vare en positiv tillväxt, säger Kristin Bergwall, strateg på avdelningen för regional utveckling vid Region Norrbotten. Men det finns en demografisk utmaning i att andelen personer i arbetsför ålder blir allt färre i relation till andelen äldre, störst problem är det i inlandet. Samtidigt har företag och offentliga arbetsgivare ett stort behov av kompetens för att tillväxt och utveckling inte ska stanna av.

Kunskapshöjning inom länet

Idag görs för få ansökningar om yrkeshögskoleutbildningar och för få utbildningar beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan. Det finns behov av fler privata aktörer inom utbildningsformen. Speciellt i inlandskommunerna behövs fler yrkeshögskoleutbildningar. Projektet Yh Nord vill förstärka samverkan mellan privata aktörer i länet kopplat till yrkeshögskolan. Men även arbeta mot arbetsgivare, potentiella studenter och utbildningsanordnare med påverkansarbete på nationell nivå samt marknadsföring och kunskapshöjning inom länet.

- Det finns bland annat ett stort behov av bättre och snabbare matchning på arbetsmarknaden. Med projektet hoppas vi därför kunna skapa bättre samverkan mellan berörda parter i frågor rörande kompetensförsörjning, fortsätter Kristin Bergwall.

Arbetssätt som bryter könsmönster

Projektet ska leda till att modeller för samverkan mellan berörda parter i frågor rörande kompetensförsörjning och Yrkeshögskoleutbildning utvecklas. Samt att skapa en modell för ett funktionellt flernivåstyre rörande Yrkeshögskoleutbildningar. Projektet ska också bidra till förstärkt kapacitet i utbildningssystemen för både kvinnor och män, så att arbetsmarknadens behov av kompetens tillgodoses i högre utsträckning. Utbildningarnas relevans för arbetsmarknaden behöver förbättras ytterligare och arbetssätt behöver identifieras för att bryta könsmönster och främja mångfald inom yrkeshögskolan.

Projektet har tagits fram gemensamt av regionernas kompetensplattformar, utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen. Projektets målgrupp är aktörer som på olika sätt har beröringspunkter med och kan påverka yrkeshögskolans utveckling i Övre Norrland. Yh Nord finansieras av Europeiska socialfonden och bedrivs i tre faser: analysfas, genomförandefas och avslutningsfas.

Regional utveckling i länet

Sedan årsskiftet 2017 har Region Norrbotten tagit över ansvaret för regional utveckling i länet från Länsstyrelsen i Norrbottens län. År 2010 fick de regionala utvecklingsansvariga aktörerna i landet uppdrag av regeringen att etablera regionala kompetensplattformar. Syftet för kompetensplattformarna är att bidra till bland annat ökad samverkan mellan kompetensförsörjning och utbildningsplanering, ökad kunskap om utbud och efterfrågan om utbildningar och samordning av behovsanalyser inom området. De regionala kompetensplattformarna kan ses som ett av flera verktyg inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Region Norrbotten samverkar med flera olika aktörer och myndigheter i länet för att möta gemensamma utmaningar och samordna gemensamma behov gällande exempelvis utbildningar, arbetsliv och utbildningsanordnare, kompetensförsörjning inom bristyrken, ökade övergångar till arbete och en könsintegrerad arbetsmarknad. Region Norrbotten tar även fram kunskapsunderlag i samverkan med andra aktörer och är samrådspart vid ansökningar av utbildningar och utbildningsplatser.

- Vi kommer i projektet genomföra aktiviteter som påverkar branscher, lokala företag, offentliga sektorn och nationella myndigheter, avslutar Kristin Bergwall.

Kontaktperson

Kristin Bergwall
E-post: kristin.bergwall@norrbotten.se
Telefon: 0920-711 75

3 maj 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering