Sakkunnigutlåtande anställning överläkare Bild och funktionsmedicin

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av överläkare vid Bild och funktionsmedicin, division funktion, Sunderby sjukhus.

Beslutsdatum: 2022-08-15

Referensnummer i rekryteringsannons: 201225

Anställningsförslag: Therese Norén

Anslaget publicerades: 2022-08-17

Anslaget tas ner: 2022-09-07

Förvaringsplats för beslutet: HR- och Ekonomistöd, Regionhuset, Luleå

Överklagande enligt Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)

15 § Beslut av sakkunniga om anställningsförslag får överklagas till Socialstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till Socialstyrelsen inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs enligt 14 §.
Socialstyrelsens beslut får inte överklagas.

Sakkunnigutlåtande vid anställning av specialistutbildade läkare vid Region Norrbottens akademiska sjukvårdsenheter.