Sakkunnigutlåtande anställning överläkare Psykiatrin

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av överläkare vid psykiatrin, division psykiatri, Sunderby sjukhus.

Beslutsdatum: 2022-11-09

Referensnummer i rekryteringsannons: 201585

Anställningsförslag: Lotta Sandström

Anslaget publicerades: 2022-11-11

Anslaget tas ner: 2022-12-02

Förvaringsplats för beslutet: HR- och Ekonomistöd, Regionhuset, Luleå

Överklagande enligt Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)

15 § Beslut av sakkunniga om anställningsförslag får överklagas till Socialstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till Socialstyrelsen inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs enligt 14 §.
Socialstyrelsens beslut får inte överklagas.

Sakkunnigutlåtande vid anställning av specialistutbildade läkare vid Region Norrbottens akademiska sjukvårdsenheter.