Sakkunnigutlåtande anställning specialistläkare kardiologi

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av specialistläkare vid VO Hjärtsjukvård, division länssjukvård 2, Sunderby sjukhus

Beslutsdatum: 2022-06-07

Referensnummer i rekryteringsannons: 200800

Anställningsförslag: Björn Kjällman

Anslaget publicerades: 2022-06-10

Anslaget tas ner: 2022-06-30

Förvaringsplats för beslutet: HR verksamhetsstöd, Regionhuset, Luleå

Överklagande enligt Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)

15 § Beslut av sakkunniga om anställningsförslag får överklagas till Socialstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till Socialstyrelsen inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs enligt 14 §.
Socialstyrelsens beslut får inte överklagas.

Sakkunnigutlåtande vid anställning av specialistutbildade läkare vid Region Norrbottens akademiska sjukvårdsenheter.