Fullmäktiges beredningar

Att vara förtroendevald i Region Norrbotten innebär att företräda och utveckla regionen. För detta krävs kunniga förtroendevalda som har god kännedom om människors behov och förutsättningar. Arbetet i beredningarna är en viktig del i att skapa ett kunnigt fullmäktige.

Region Norrbotten har två fullmäktigeberedningar:

  • Sjukvårdsberedningen
  • Uppdragsberedningen

Beredningarna har samma grunduppdrag – att föra dialog med medborgarna och förmedla kunskap om deras behov till regionfullmäktige. Beredningsarbetet ökar även medborgarnas demokratiska inflytande och engagemang.

Du kan läsa mer om varje beredning genom att klicka på beredningens namn i vänsterspalten.

Reglemente för fullmäktiges beredningar och utskott 

Beredningarnas sekreterare når du på:
kanslisekreterarna@norrbotten.se