Rättigheter för våra minoritetsspråk

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010.

Minoritetslagen

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet. Där står också vad som gäller i de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska.

De personer som vill använda finska, meänkieli eller samiska i kontakten med Region Norrbotten har rätt att göra det, både muntligt och skriftligt, och få svar på samma språk.

Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur. Särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Nationella minoriteter och urfolk är en unik del av Norrbottens kulturliv och ett prioriterat område i Region Norrbottens kulturplan.

Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem. För Region Norrbotten innebär det bland annat regelbundna samråd med representanter för minoritetsorganisationer.

Den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes. Kommunerna och regionerna är till exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Dessa ska på begäran lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

De nationella minoriteterna och minoritetsspråkreformen (minoritet.se)

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (riksdagen.se)

Nordsamiska: Láhka (2009:724) našuvnnalaš minoritehtain ja minoritehtagielain (minoritet.se)

Finska: Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä(minoritet.se)

MK Laki (2009:724) kansalisista vähemistöistä ja vähemistökielistä jopa SFS 2018:1367 (minoritet.se)

Lagen på jiddisch (minoritet.se)

Romani Lovara: Zakono (2009:724) pa nacionalni minoritetura thaj minoritetshiba (minoritet.se)

Romani arli: Kanuni (2009:724) bašo o nacionalnikane minoritetia hem minoritetikani čhib (minoritet.se)

Romani kelderash: E kris (2009:724) pol natzionalne minoriteturja aj pol minoriteturenge šiba (minoritet.se)

Act on National Minorities and Minority Languages (2009:724) (minoritet.se)