Miljö

Region Norrbottens miljöarbete innebär att så långt som möjligt miljöanpassa upphandling, fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, transporter, materialförsörjning, kemikaliehantering och avfallshantering.

Region Norrbottens miljöpolicyn är ett framåtsyftande styrdokument som har utarbetats i bred politisk samverkan och anger färdriktningen för regionens fortsatta miljöarbete.

Policyn fungerar som stöd inför upprättande av strategier, handlingsplaner och ägardirektiv som styr det praktiska miljöarbetet.

Region Norrbottens miljöpolicy utgår ifrån de relevanta globala hållbarhetsmålen antagna i Agenda 2030 likväl som de nationella 16 miljökvalitetsmål samt tillhörande generationsmål.

Region Norrbottens miljöpolicy

Regionen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att:

 • Bedriva ett aktivt miljöarbete som kännetecknas av ständiga förbättringar.
 • Sprida kunskap och medvetenhet både hos medarbetare och medborgare om sambanden mellan människors hälsa och miljö.
 • Minska resursanvändningen genom att effektivisera processer och öka återanvändningen.
 • Främja utvecklingen och använda hållbara, förnybara energikällor och naturresurser.
 • Välja produkter och kemikalier som ger minsta möjliga belastning på naturmiljön och människors hälsa.
 • Möjliggöra minskad miljöpåverkan från transporter genom modern teknik, utvecklade samordningsmöjligheter och kollektivtrafikresande.
 • Inkludera miljö- och hållbarhetskonsekvenser i beslutsprocessen för att nå framgång i det praktiska miljöarbetet i den egna verksamheten.
 • Uppmärksamma, uppmuntra och sprida initiativ i riktning för ett hållbart, långsiktigt miljöarbete genom ägarskap i bolag och stiftelser samt inom olika partnerskap inom och utanför länets och landets gränser.

Region Norrbotten använder mycket energi. Vi har många och stora fastigheter som behöver värmas/kylas och mycket energikrävande utrustning.

Det här gör vi för att minska vårt energianvändande:

 • Energistrategi: Vi har tagit fram en energistrategi i syfte att minska energiförbrukning och transporter inom vår verksamhet
 • Tilläggsisolerar: Vi har tilläggsisolerat ett antal byggnader
 • Bygger energismart: Vi bygger energismart när vi bygger nytt
 • Energiåtervinner: Vi återanvänder värmen från frånluften för att värma upp tilluften i alla våra fastigheter
 • Närvarostyr: Vi byter ut belysningsarmaturer till energieffektivare alternativ och installerar närvarostyrning
 • Tid-/tempstyr: Vi använder tids- och temperaturstyrda motorvärmare på alla hälsocentraler och sjukhus i länet
 • Livscykelanalyser: Vi gör livscykelanalyser på energikrävande utrustning vid upphandlingar
 • Vattenkylning: Vi kyler Sunderby sjukhus, bland annat med hjälp av älvvatten
 • Visualiserar: Vi visualiserar elförbrukningen i Regionhuset för att öka vår medvetenhet om elförbrukningen.

Region Norrbotten handlar produkter för ungefär 1,5 miljarder kronor per år vilket gör att vi konsumerar mycket och även producerar en mängd avfall.

Det här tänker vi på gällande vår konsumtion:

 • Upphandling:
  - Vi nyttjar Miljöstyrningsrådets kriterier
  - Vi skapar livscykelkostnadskalkyler vid upphandlingar av elkrävande produkter
  - Vi ökar inköpen av andelen ekologiska och lokalproducerade varor
 • Mat:
  - Vi nyttjar mer grönt och mindre kött i våra egna restauranger
  - Vi är KRAV certifierade på restaurang Solsidan på Regionhuset
 • Kemikalier:
  - Vi medverkar i en nationell grupp som arbetar för att byta ut farliga kemikalier
  - Vi lägger in alla våra kemikalier i regionens kemikaliehanteringssystem
  - Vi har tagit fram en utfasningslista för farliga kemikalier tillsammans med våra grannlän
 • Läkemedel:
  - Vissa patienter erbjuds gratis återbesök istället för antibiotikautskrivning
  - Arbete pågår att minska läkemedelskassationer
  - Allt överblivet läkemedel tas om hand och skickas för destruktion
 • Papper:
  - Vi använder elektronisk lönespecifikation
  - Vi har förfinat sorteringen av papper inom regionen
 • Återanvändning:
  - Vi har en organisation för att hantera övertalig utrustning
  - Prylbanken (intern version av Blocket) används för att marknadsföra begagnade inventarier.
  - Vi ger bistånd till andra länder
 • Återvinning
  Vi källsorterar det avfall som tas om hand inom den kommun där vi verkar. Återvinning av förpackningar är en självklarhet.
 • Det här tänker vi på gällande vår konsumtion och avfallshantering
  Regionen hanterar farligt avfall som kemikalier, batterier och elektronik men vi har även en hantering av vårdens farliga avfall med smittförande-, skärande/stickande, cytostatika, biologiskt - och läkemedelsavfall.

Region Norrbotten är en länets största organiserade persontransportörer och även en betydande transportör av varor.

Det här gör vi för att minska våra transporter:

 • Miljöklassade bilar: Vi leasar in miljöklassade bilar och i senaste leasingavtalet ingår nästan uteslutande elhybridbilar. Regionen använder även rena elbilar och gasbilar om än i liten omfattning.
 • Cyklar: Vi erbjuder cyklar för utlåning på Regionhuset
 • Busskort: Vi erbjuder busskort hos Länstrafiken för tjänsteresor.
 • Varutransporter: Vi samordnar varutransporter
 • Skype/Videokonferens: Används idag både till administrativa möten och vårdtillämpningar.
 • E-hälsa: Patienter får stöd till egenvård i hemmet via video. Exempelvis sjukgymnastik efter axeloperationer och bedömningar av hudspecialister. Psykiatrin har länge arbetet med video som verktyg. Många andra vårdområden är under utveckling. Breddinförande av vård på distans har påbörjats i Östra Norrbotten.

Hur mycket kemikalier utsätter vi våra sjuka barn för? Den frågan ställde sig projektgruppen för Hållbart barnsjukhus.

Vi vet i dag att kemikalier har stor påverkan på människan och att barn är speciellt känsliga. 

De områden projektet har tittat på är:

 • Byggnaden och inre miljö inklusive installationer som ventilation, el-, belysning, energi och inventarier
 • Lokalvården utrustning och kemikalier
 • Utemiljön vid barnhuset
 • Kemikalier i vårdens patientnära produkter som används på Barnhuset
 • Patientnära textilier som används på Barnhuset
 • Förbrukningsmaterial och utrustning samt leksaker
 • Kosten till barnen.

Resultatet 

Erfarenheterna från projektet tas till vara i alla verksamheter inom Region Norrbotten där barn vistas men även i verksamheten i övrigt.

Det innebär särskilt att:

 • alla miljöer inom Region Norrbotten där barn vistas inventeras med avseende på misstänkta hormonstörande ämnen i plastleksaker.
 • plastleksaker från tiden före 2007 ska avvecklas, samt plastleksaker i övrigt som misstänks ha hormonstörande ämnen.
 • alla inköp av produkter och varor ska ske inom ramen för tecknade avtal.
 • produkter innehållande parfymer och färgämnen ska inte upphandlas och ska undvikas i Region Norrbottens lokaler.
 • Region Norrbotten ska aktivt delta i det nationella arbetet att utfasa farliga ämnen från vårdens patientnära produkter.
 

Region Norrbottens interna miljöpris instiftades för att stimulera miljöarbetet inom den egna verksamheten.

Det är ett internt miljöpris för enheter eller enskilda som visat på bra initiativ och resultat inom miljöområdet gärna kopplat till förbättringsarbetet inom enheten och verksamhetsområdet.

Priset delades ut första gången 2008 och ska inspirera till miljöarbete inom regionen.

Miljösamordnaren sammanställer nomineringarna och regiondirektören beslutar vem/vilka som ska få priset. När pristagaren utsetts delas miljöpriset ut på regionfullmäktige.

Alla anställda inom Region Norrbotten får nominera eller bli nominerade till Regionens miljöpris. Både enskilda och enheter får nomineras. 

Tidigare pristagare

2018 Sven-Erik Sundqvist, Regionfastigheter
2017 Avdelning 62 L på Sunderby sjukhus
2016 Rehabiliteringsavdelningen vid Kalix sjukhus
2015 Jerry Nilsson och Peter Gillnäs som arbetar på Länsservice, vid Division Service.
2014 Ulla Isaksson-Axhammar, planerare och före detta tandsköterska vid Folktandvården
2013 Undersköterskan Inger Bergdahl och sjuksköterskan Britt Marie Hedlund och tillika miljöombuden på avdelning 46/47, Sunderby sjukhus
2012 Centraloperation Gällivare
2011 Kostservice och upphandling – division Service
2010 Grans naturbruksskola
2009 Barnmedicin/habilitering och Käk-& munsjukdomar, Sunderby sjukhus
2009 Barn och kvinnohuset, Gällivare sjukhus

Miljöpris 2022 är pausat, inget pris delas ut i år.

Norrbottens miljöpris delas ut till företag eller organisation som aktivt och framåtsyftande i samverkan med andra arbetar för ett hållbart samhälle med miljö- och klimatfrågan i fokus.

Region Norrbotten och ALMI Företagspartner Nord - i samverkan med Energikontor Norr AB  - delar årligen ut Norrbottens miljöpris för att stimulera miljöarbetet i Norrbotten. Prissumman är 50 000 kronor. Priset kan delas mellan flera pristagare.

Miljöpriset delades ut första gången 1997 och hette då Landstingets miljöpris. År 2006 kom Energikontoret AB in som samverkanspartner. Almi Företagspartner Nord gick in som huvudarrangör tillsammans med Region Norrbotten 2009, samtidigt bytte priset namn till Norrbottens miljöpris.

Kontakt

Lizah Lund
Tel: 0730- 61 43 75

Tidigare miljöpristagare

2021 Naturskyddsföreningens barnverksamhet Natursnokarna, Luleå
2020 BD Fisk AB
2019 Återvinningslösningar i norr AB
2018 Älvsbyhus AB
2017 c/o Gerd, Anna-Lena Wiklund Rippert och Johan Wiklund
2016 Galären, Gunnar Tåhlin
2015 Gösta Eriksson, Fyrkantens Miljö- och utbildningskonsult
2014 Polarbröd AB
2013 Frigiva Gård AB i Piteå
2012 Compodium International AB
2011 Föreningen Norrbottens Flora
2010 Norrmejerier
2009 Bodens kommun 
2008 Max Hamburgerrestauranger AB
2007 Gunnar Nilsson; Luleå
2006 Artic Nova AB, Vittangi
2005 Teknikens hus och Norrbottens energikontor
2004 Bo Lundmark och Glommers Miljöenergi AB, Glommersträsk
2003 Nils Tiberg, Luleå
2002 Luleå Miljöskola och Luleå EkoArena
2001 Kangos byastämma
2000 Brage Norin, Skogså
1999 Ulf Pileroth, Luleå och Staffan Svanberg, Haparanda
1998 Nilivaara Kretsloppsby
1997 Barnomsorgen, Övertorneå kommun och Eva Johansson, Luleå