Bemanningscentrum

Bemanningscentrums uppdrag är att stötta regionens vårdverksamheter med bemanning och att hjälpa till att ersätta medarbetare vid frånvaro. Ett av målen är att bidra till att minska andelen inhyrda konsulter.

Tre av medarbetarna: Sanna Lundgren, Kerstin Berg Nilsson och Carolina tillsammans med chefen Suzanne Stigsdotter.

Bemanningscentrum, BMC, är Region Norrbottens egen personalpool med fast anställda grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor som matchas mot behov i vårdverksamheter på samtliga av regionens sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten.

Varför ska du söka dig till Bemanningscentrum?

  • Du får en trygg och ny form av anställning med samma goda förmåner som alla andra anställda i regionen, inklusive dubbelt OB, och dessutom både flexibilitetstillägg och rörlighetsersättning. 
  • Du får ett omväxlande arbete inom regionens vårdverksamheter som är både utvecklande och utmanande. 
  • Du får möjlighet att bidra med dina unika kompetenser på ett nytt sätt där din kompetens matchas med verksamheter i länet som har behov av just dig. 

I Bemanningscentrum ingår också den tidigare bemanningsenheten som matchar undersköterskor mot behov som finns hos vårdverksamheter på Sunderby sjukhus i Luleå.

Sök jobb på Bemanningscentrum

Frågor och svar

BMC är den förkortning vi valt att använda för Bemanningscentrum.

Region Norrbotten har liksom många andra regioner stora kostnader för inhyrd personal och alla regioner har i ett gemensamt initiativ med Sveriges kommuner och regioner beslutat sig för att gemensamt få ned beroendet av inhyrda och att sätta ett gemensamt maxtak för ersättningar till hyrbolagen. Samtidigt som vi minskar beroendet av inhyrda kan vi satsa mer på våra egna medarbetare, vilket ger positiva effekter för bland annat arbetsmiljö, lönesatsningar och patientsäkerhet. Vi vill även kunna erbjuda en ny och omväxlande anställningsform för blivande medarbetare som attraheras av ett sådant arbetssätt. 

Alla verksamheter som har behov på länets sjukhus och hälsocentraler.

Behovet kommer att matchas utifrån kompetensen hos tillgängliga medarbetare på BMC och fördelas från BMC. Vid extraordinära situationer (exempelvis stabsläge) kommer fördelningen och prioriteringen att kunna styras om med kortare varsel än normalt, vilket både beställande enhet och berörda medarbetare behöver vara medvetna om. En prioriteringsordning kommer att finnas.

För beställande enheter inom Region Norrbotten kommer en länk till ett beställningsunderlag att  längre fram publiceras på Bemanningscentrums sida på intranätet.

Det tar tid att bygga upp en ny verksamhet och inget formellt mål är satt, men till en början strävar vi mot att få in tio medarbetare senast i juni 2024. Därifrån planerar vi att växa successivt. Det finns ingen gräns satt för hur många det kommer att vara i slutändan. I Bemanningscentrum ingår också nuvarande bemanningsenheten på Sunderby sjukhus.

Det ska jämföras med kostnaderna att ta in en inhyrd konsult som är betydligt dyrare eftersom hyrbolagen utöver lön till sina medarbetare tar ut en hög avgift för sina omkostnader. BMC kommer att bidra till att sänka kostnaderna för regionen.

Ja. Vi har framför allt hämtat inspiration från Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi har studerat deras upplägg och nätverkat med dem.

Ja. Den verksamheten ingår i Bemanningscentrum som är en gemensam enhet för samtliga anställda med Suzanne Stigsdotter som gemensam chef. Hon har tidigare varit enhetschef för bemanningsenheten med 24 anställda undersköterskor. 

Vi börjar med grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med minst två års yrkeserfarenhet. På sikt kan det även bli aktuellt med andra professioner, men det är inga beslut tagna om det i nuläget.

Det gör den verksamhet som anlitar BMC. Utöver lönekostnad, eventuell rörlighetsersättning och flexibilitetstillägg står verksamheten även för kostnader avseende boende och resor.

Du blir placerad på Bemanningscentrum men har ett hemarbetsställe som vi kommer överens om, där du arbetar när du inte är ute på uppdrag i länet eller på andra avdelningar.

Vi tillämpar i huvudsak tillsvidareanställningar.

För att trivas måste du gilla variation och känna dig trygg i att rotera mellan olika avdelningar och olika platser i länet. Du vet när du ska jobba i ett individuellt anpassat schema.

Det kommer att variera utifrån verksamhetens behov. Målsättningen är att behovet från beställande verksamhet och matchningen med medarbetarens kompetens kommer att kunna planeras med bra framförhållning för att det ska bli en bra balans mellan arbete och fritid.

Minst fyra olika vårdavdelningar.

Ja, men de kommer att matchas utifrån sin kompetens och berörda verksamheters behov.

Maxlängden är två veckor på samma plats. Syftet är att anställd sjuksköterska i BMC ska kunna tillgodose flera verksamheters behov med sin specifika kompetens.

Om behovet finns och den anställde vill det finns inget som hindrar det, men grundtanken är att efter en placering på annan ort i två veckor blir nästa placering max två veckor på hemorten. Att tänka på är att enligt regionens regelverk utgår rörlighetsersättning endast 14 dagar per kalendermånad.

Nej, vi ska täcka de luckor som uppstår vid kompetensbrist. Inte täcka upp från dag till dag med kort varsel på olika enheter.

I första hand erbjuder vi tillsvidareanställningar. Det finns risk med timanställningar, som att övertiden drar iväg. Därför är det något som vi kommer att vara restriktiva med och överväga i sista hand.

Minst två års yrkeserfarenhet var som helst inom vården. Man behöver också vara grundutbildad sjuksköterska eller specialistutbildad sjuksköterska. Vi ser gärna att sjuksköterskor som tidigare jobbat som inhyrda väljer att söka sig till oss.

Ja, vi är öppna för det, men målet är att i första hand få in externa rekryteringar eftersom vi vill öka antalet årsanställda i takt med att vi drar ned på inhyrda medarbetare. Samtidigt kan det vara så att det finns befintliga medarbetare som skulle vilja jobba på det här flexibla sättet och de vill vi hellre anställa på BMC än att vi riskerar att förlora dem.

Ja, introduktion sker alltid på varje arbetsplats och det ges också en grundläggande introduktion för alla som påbörjar en anställning på BMC.

Ja, vi står för kostnaden för en hemresa inom länet de dagar man är ledig.

Ja, vi är öppna för individuella anpassningar.

Ja, det hålls regelbundet som i alla andra verksamheter i regionen.

Grundlönen är densamma som för regionens övriga medarbetare i vården, individuell lönesättning utifrån kompetens och erfarenhet. Utöver det tillkommer ett flexibilitetstillägg, som är helt ny i Region Norrbotten. Dessutom utgår en rörlighetsersättning, som är densamma som redan i dag tillämpas då medarbetare arbetar på annat håll i länet. Den ersättningen ligger på en fast avgift per utfört arbetspass då man är placerad på annan ort än hemorten och kan utifrån regionens regelverk utgå 14 dagar per kalendermånad. Den av regionen beslutade dubblerade OB-ersättningen tillkommer utöver ovanstående ersättningar. För närmare information om ersättningarna kontakta BMC.

Nej. Traktamente ingår inte när medarbetaren uppbär rörlighetsersättning. Under en placering två veckor på annan ort bekostar regionen en extra hemresa mitt i den perioden om möjlighet ges. Om medarbetaren inte har kostnader för boende på arbetsorten under en extra hemresa står arbetsgivaren för en hemresekostnad.

Beställande enhet eller BMC bokar tillgängligt boende.

Ersättning utgår för billigaste färdsätt och utöver det färdtidsersättning enligt avtal.