Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden har ett helhetsansvar för regionens arbete med regional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur. Det innebär att nämnden ansvarar för regionala utvecklingsfrågor som berör områdena regional tillväxtpolitik, näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, infrastruktur- och transportpolitik, forskningspolitik (de delar som avser innovationssystem), landsbygdspolitik och kulturpolitik.

Inom nämndens ansvarsområde faller även regionens kulturverksamhet och fördelning av statsbidrag och regionala bidrag till de regionala kulturinstitutionerna i regionen. Nämnden ska även ha uppsikt över regional verksamhet som bedrivs i region- och kommunägada företag, stiftelser och kommunalförbund.