Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Därför har Region Norrbotten startat en visselblåsarfunktion, en anonym kanal att rapportera om missförhållanden som är till för både anställda, volontärer, praktikanter, inhyrd personal och personer som annars utför arbete under regionens ledning och kontroll.

Regionen vill att alla anställda i Region Norrbotten upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen men om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är det nu möjligt via visselblåsarfunktionen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder man sig som anställd till sin närmaste chef.

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats (se länk nedan) och fyller i ett formulär med relevant information. Oberoende utredare kommer att bedöma ärendena och återkoppla till en speciellt utsedd mottagare inom Region Norrbotten med rekommendation för vidare åtgärder.

OBS! För att skydda din identitet, rekommenderar vi dig att:

 1. Använda en dator utanför Region Norrbottens nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
 2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.
  http://lantero.report/regionnorrbotten
 3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

I första steget tas ärendet emot av Lantero som gör en översiktlig bedömning av uppgifterna och om de bedöms ligga inom ramen för visselblåsarkanalen utreds de av oberoende granskare. Ärenden som faller utanför systemets syfte avskrivs som visselblåsarärenden.

 

Rapporteringstjänsten är helt fristående från Region Norrbotten för att det inte ska vara möjligt att efterforska vem som står bakom en anmälan om denne väljer att vara anonym.

Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är.

Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

Visselblåsarfunktionen kan användas av alla anställd och förtroendevalda inom Region Norrbotten samt volontärer, praktikanter, inhyrd personal och personer som annars utför arbete under regionens ledning och kontroll.

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av kommer fram.

Oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning.

Förhållanden som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt sett inte av visselblåsarfunktionens syfte, om det inte rör sig om mycket allvarliga missförhållanden.

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef om sådana frågor kan du vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

För rapporterande personer som skyddas av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden får Region Norrbotten som verksamhetsutövare och arbetsgivare inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter som kan identifiera de rapporterande personer som skyddas av förbudet mot repressalier i visselblåsarlagen.

Det finns även en sekretessbestämmelse som gäller andra enskilda personer i ärendet. Det innebär att det ska göras en sekretessprövning innan uppgifter om deras identitet eventuellt kan lämnas ut.

En anmälan och kompletteringar som lämnas in är allmänna handlingar som efter sekretessprövning kan komma att lämnas ut på begäran enligt offentlighetsprincipen.

Vid frågor om visselblåsarsystemet och anonymitet kan du vända dig till info@lantero.se

Du kan även lämna din anmälan muntligt genom att ringa 020-899 433.

Om du hellre vill göra en anmälan vid ett fysiskt möte bokar du tid med representant från Region Norrbotten genom att skicka e-post med din förfrågan till regionnorrbotten@norrbotten.se.

I bilagan till visselblåsarförordningen finns en förteckning över behöriga myndigheter med externa rapporteringskanaler och deras ansvarsområden.

Visselblåsare ges möjlighet att rapportera externt till myndigheter som särskilt utsetts av regeringen. Externa rapporteringskanaler har upprättats i syfte att hantera rapportering om överträdelser som ligger inom en viss myndighets ansvarsområde. Den kan exempelvis användas om visselblåsaren inte tror på en objektiv och saklig hantering vid rapportering till den interna rapporteringskanalen.

Det är upp till visselblåsaren att välja om rapportering ska ske internt eller externt och det är möjligt att rapportera direkt till en extern rapporteringskanal utan att först rapportera internt. Extern rapportering inskränker inte visselblåsarskyddet, oavsett om rapporteringen avser en fråga som faller utanför myndighetens ansvarsområde eller inte.

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Transportstyrelsen

Transparency International, Sveriges nationella stödlinje för visselblåsning.

Transparency International, Sveriges nationella stödlinje för visselblåsning, erbjuder information och stöd till personer som vill veta mer om visselblåsning.

Stödlinjen kan kontaktas via telefon eller säkert formulär, och all kontakt med Stödlinjen är konfidentiell. Det går även att välja att vara anonym.

Stödlinjen hjälper till med information om:

 • visselblåsares rättigheter och skyldigheter i offentlig, privat och ideell sektor i Sverige
 • det skydd visselblåsare har enligt visselblåsarlagen
 • vilka rapporteringskanaler som finns och hur du kan gå till väga för att visselblåsa

Stödlinjen för visselblåsning erbjuder inte juridisk rådgivning, utreder inte specifika fall och företräder inte visselblåsare i kontakt med rättsväsendet, arbetsgivare eller myndigheter.

Kontakta stödlinjen för visselblåsning Transparency - Sweden

Kontakt( transparency.se)