Aktuellt


Nyheter

 • Besök i ambulansens nya lokaler i Luleå

  Sedan den 15 december finns ambulanssjukvården i Luleå i sina nya lokaler i kvarteret Risslan. Vi gjorde en rundvandring för att se hur det blev.

 • Inte längre kö hos vårdgarantienheten

  Nu går det lätt att komma i kontakt med Region Norrbottens vårdgarantienhet. Utökade telefontider och fler som svarar har resulterat i att den långa telefonkön är borta.

 • Ototeknikernas viktiga insats

  Victoria Sundqvist och Linda Öhman tillhör den exklusiva skara i Sverige som arbetar som ototekniker. Med 20 års erfarenhet var i bagaget tillverkar de perfekta insatser till hörapparater.

 • Regionstyrelsen 16 mars

  Regionstyrelsen sammanträder torsdag 16 mars 2023 med start kl. 13:00 i styrelserummet, Regionhuset i Luleå. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 • Andrés väg från Potsdam till Pajala

  André Buchheim tar hand om människor som drabbats av akut sjukdom eller skadat sig. Men jobbet som sjuksköterska vid ambulansen i Pajala innebär också många timmar i bil efter vägarna. ”Jag trivs med tempoväxlingarna i akutsjukvården”, säger han.

 • Etikombud lyfter de svåra frågorna

  Etik kan handla om allt från liv och död till hur man beter sig mot sina kollegor. ”Jag har blivit en bättre narkossköterska sedan jag utbildade mig till etikombud”, säger David Hedberg.

 • 70 000 får erbjudande om sommarjobb i Norrbotten

  Under mars-april pågår årets rekryteringskampanj för att anställa vård- och tandvårdspersonal i hela länet under sommaren. Bland annat får nästan 70 000 personer ett personligt brev med erbjudande om sommarjobb.

 • Debitering vid sent återbud och uteblivet besök hos Folktandvården

  Folktandvården har ett hårt tryck och brist på resurser. För att nyttja resurserna på bästa sätt är det viktigt att patienterna kommer till sin bokade tid, alternativt avbokar i god tid. Om du uteblir eller lämnar sent återbud debiteras du en avgift.

 • ”Vi skapar morgondagens samhälle”

  Region Norrbotten är i färd med att ställa om till Nära vård. Östra Norrbotten går före och visar på möjliga lösningar. ”Vi skapar morgondagens samhälle tillsammans med kommuner, näringsliv och civilsamhälle”, säger Greta Sköld, projektledare.

 • Jämställdhetsfrågorna ligger högst upp på Region Norrbottens agenda

  I dag, på den internationella kvinnodagen, uppmärksammas att det är 100 år sedan behörighetslagen infördes i Sverige. Den innebar att kvinnor från och med 1923 skulle likställas med män ifråga om behörighet att inneha statstjänster. Det finns dock mycket kvar att göra, enligt regionråd Linda Jonsson (V), som särskilt lyfter fram kompetensförsörjningen.

Händelser

 • Moskito Art Talk

  Moskito Art Talk är ett föreläsningskoncept som har initierats av Resurscentrum för konst, Konsthallen i Luleå och KKV Luleå. Inom konceptet presenteras konstnärer boende i Norrbotten samt konstnärer utifrån som är aktuella med utställningar i Norrbotten.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Kulturens hus, Luleå
 • Regionfullmäktige 25 april

  Regionfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Regionhuset i Luleå tisdag 25 april 2023 med start kl. 10:00.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Sessionssalen, Regionhuset
 • Hur mår norrbottningen? - Del 1

  Våren 2022 uppmanades 22 500 norrbottningar besvara Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor (HLV). Enkäten undersöker hälsa och levnadsvanor och genomförs med ett fördjupat urval vart fjärde år.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Digitalt via Teams
 • Regionfullmäktige 20-21 juni

  Regionfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Regionhuset i Luleå tisdag 20 juni - onsdag 21 juni 2023 med start kl. 10:00 tisdag och kl. 09:00 onsdag.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Sessionssalen, Regionhuset
 • Hur mår norrbottningen? - Del 2

  Våren 2022 uppmanades 22 500 norrbottningar besvara Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor (HLV). Enkäten undersöker hälsa och levnadsvanor och genomförs med ett fördjupat urval vart fjärde år.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Sessionssalen, Regionhuset eller via Teams
 • Regionfullmäktige 18 oktober

  Regionfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Regionhuset i Luleå onsdag 18 oktober 2023 med start kl. 10:00.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Sessionssalen, Regionhuset
 • Regionfullmäktige 21-22 november

  Regionfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Regionhuset i Luleå tisdag 21 november - onsdag 22 november 2023 med start kl. 10:00 tisdag och kl. 09:00 onsdag.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Sessionssalen, Regionhuset

Pressmeddelanden

 • 12 miljoner till fortsatt satsning på nära vård i glesbygden

  För att utveckla arbetet med god och nära vård i de fyra nordligaste regionerna har regeringen beviljat 12 miljoner kronor i projektstöd. Pengarna ska användas till att utveckla arbetssätt och modeller för nära vård som är anpassade efter glesbygdens behov.

 • Syrgasbehandling på delegation är inte aktuellt

  Region Norrbotten ställer sig positiv till fortsatt samarbete mellan kommunernas räddningstjänster och ambulanssjukvården genom ett förnyat första hjälpen-avtal. Delegation för syrgasbehandling kommer däremot inte att bli aktuellt att återinföra så som kunskapsläget ser ut i dag.

 • Region Norrbotten söker ny regiondirektör

  Nu inleds rekryteringen av ny den nya regiondirektör som ska efterträda Ulf Bergman. På önskelistan står en erfaren ledare som kan kombinera kraft med ödmjukhet.

 • Region Norrbottens ekonomi är stabil

  På torsdag, 16 mars, presenteras Region Norrbottens årsredovisning på regionstyrelsens sammanträde. Det samlade ekonomiska resultatet blev ett överskott på 272 miljoner kronor.

 • Region Norrbotten yrkar på avslag för viteskrav

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har yrkat att förvaltningsrätten ska döma Region Norrbotten att betala ett vite på 10 miljoner kronor. Enligt ett avgörande från kammarrätten har IVO inte rätt att bestämma hur många vårdplatser en region ska ha. Region Norrbotten anser därför att ansökan om utdömande av vite ska avslås.

 • Nu utökas öppettider för sprututbyte

  Sprututbytet på Sunderby sjukhus har nu öppet två dagar i veckan. Samtidigt flyttar mottagningen till det gamla psykiatrihuset. Ett samarbete mellan infektionsmottagningen och beroendecentrum ligger bakom den ökade tillgängligheten.

 • Ärenden på regionstyrelsen möte 16 mars

  Regionstyrelsen behandlar ett tjugotal punkter på sitt sammanträde 16 mars. Här är en sammanfattning av några av de ärenden som tas upp.

 • Norrbottniska patienter nöjda med besök på akutmottagningar

  Norrbottningar som besökt en akutmottagning är generellt sett mer nöjda än genomsnittspatienter i Sverige. Det visar en stor sammanställning som Sveriges kommuner och regioner har gjort.

 • Kostnader för inhyrd personal ökar

  Alla regioner i Sverige har betalt mer för inhyrd personal under 2022 jämfört med året innan. I Norrbotten ökade hyrkostnaderna med 41 procent. Inom den psykiatriska vården i Norrbotten har dock hyrkostnaderna minskat med sex procent.

 • Problem att nå Arvidsjaurs hälsocentral via telefon

  På grund av tekniska problem går det just nu inte att nå hälsocentralen i Arvidsjaur via telefon.