Beslut i korthet

Här kan du läsa om de politiska besluten i Region Norrbotten efter varje regionstyrelse och regionfullmäktige. I regel publiceras en sammanfattning senast dagen efter ett möte.


Beslut i korthet

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 16 mars

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2022, att utöka projekttid och budget för införandet av det nya vårdinformationsstödet Cosmic, att tillsammans med LTU genomföra en forskarskola i Nära vård och att tillsammans med Norrbottens Kommuner genomföra handlingsplan för suicidprevention.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 22 februari 2023

  Regionfullmäktige beslutade bland annat att medfinansiera Bodens kommuns ansökan om medel till ett projekt som syftar till att skapa en infrastrukturkorridor till Bodens nya industriområde. Detta med anledning av etableringen av H2 Green Steels stålverk för produktion av fossilfritt stål. Bland övriga beslut kan nämnas avgiftsfrihet vid covid 19-vaccinering och att öka budgeten för barn- och ungdomstandvård så att att privata vårdgivare i Norrbotten ska vilja ta emot fler av länets barn och unga.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 8 februari 2023

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att införa avgiftsfrihet i vården för personer utsatta för våld i nära relation samt personer utsatta för sexuella övergrepp. Regiondirektören fick i uppdrag att återkomma i regiondirektörens rapport om åtgärder med anledning av Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 2022. Vidare föreslogs att regionfullmäktige ska besluta om medfinansiering av projekt "Grön omställning av mobilitet och ökad tillgänglighet till rekreation vid infrastrukturkorridor till Bodens nya industriområde", med statliga anslag, samt att utöka årsbudgeten för vårdval barn- och ungdomstandvård.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 21 december

  Regionfullmäktige beslutade vid sitt extrainsatta digitala decembermöte att godkänna förslaget till politisk organisation 2023. Det handlar bland annat om att inrätta en hälso- och sjukvårdsnämnd, tillika tandvårdsnämnd, att ansvara för regionens arbete med omställningen till nära vård samt tandvård och primärvård. Vidare beslutades att godkänna en ambitionshöjning för att öka antalet resenärer i kollektivtrafiken i Norrbotten.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 7 december

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att anta handlingsplan för Region Norrbottens arbete inom minoritetspolitiken/urfolk samer, att investera i en operationsrobot samt att genomföra förstudier avseende nya lokaler för apotekstillverkning av läkemedel på Sunderby sjukhus, samlad mammografiverksamhet i Luleå/Boden och ny- eller ombyggnad av lokaler för rättspsykiatrin. Vidare beslutades att anta regionstyrelsens plan, att godkänna Hortlax hälsocentrals ansökan om att öppna en filial i Jävre och att föreslå regionfullmäktige att fastställa ny politisk organisation med bland annat en ny hälso- och sjukvårdsnämnd.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 23-24 november

  Efter en inledning med stipendieutdelning beslutade regionfullmäktige vid det första mötet med den nya majoriteten efter valet bland annat att bifalla en ny strategisk plan för 2023-2025, där Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets förslag bifölls. Vidare beslutades att förändra regelverket för avgifter, bland annat med höjd bilersättning vid vårdbesök, samt att inrätta politiska sekreterare som biträder regionens politiker i deras uppdrag. Det beslutades också att mandatperioden för den nya regionstyrelsen påbörjas den 1 december.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 9 november 2022

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige att revidera den strategiska planen 2023-2025 och att lägga återställningsplanen för hälso- och sjukvården efter covid till handlingarna. Vidare beslutades att föreslå regionfullmäktige nya regler för partistöd, ny politisk organisation samt införande av politiska sekreterare. Beslut togs även om verksamhetsbidrag till Funktionsrätt Norrbotten.

 • Beslut i korthet - regionfullmäktige 12 oktober

  Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna patientnämndens delårsrapport per augusti 2022. Resebidraget för resor i samband med tandvårdsbesök med egen bil höjdes permanent från 15 kronor till 18,50 kronor per mil. Motion 11-2020 om infrastruktur och järnväg bifölls. En motion om att införa tillitsbaserad styrning på alla nivåer bifölls.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 6 oktober

  Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå fullmäktige att fastställa förslag till ny policy för god ekonomisk hushållning. Vidare beslutades att anta Länsgemensam handlingsplan suicidprevention Norrbotten 2022-2030. Det togs också beslut om att Regiondirektören får i uppdrag att permanent inrätta den dagkirurgiska verksamheten vid Kalix sjukhus.

 • Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 september

  Regionstyrelsen beslutade att anta regionstyrelsens plan, som ska revideras i december utifrån tillträdande politisk majoritets prioriteringar. Vidare togs beslut om att föreslå regionfullmäktige att permanenta den höjda bilersättningen för tandvårdsbesök samt att besluta att anta den länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten.