LSS Råd och stöd

LSS Råd och stöd i Norrbotten består av ett länsövergripande team och det finns mottagningar på alla sjukhus i Norrbotten. Din begäran om Råd och stöd behandlas först av Handläggningsenheten, därefter får du ett beslut om du beviljats insatsen Råd och Stöd enligt LSS.

Råd och Stöd kan handla om att du får kunskap om vad ditt funktionshindrer innebär. Du kan också få information om vad samhället kan hjälpa dig med för att underlätta din livssituation. Målet är att du får möjlighet att leva som andra på lika villkor.

Rådgivningstelefon för dig som har frågor om LSS Råd och stödinsats eller har generella frågor kopplade till funktionsnedsättning utifrån personkretsen.

Telefon: 0920-28 44 40

Telefontider

Måndag, tisdag, onsdag kl. 08.30-09.30
Torsdag kl. 15.00-16.00

Välkommen att ringa vår rådgivningstelefon med dina funderingar!

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och personkretsen omfattar enligt lagtexten:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
 • Personer med fysiskt eller psykiskt funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindret ska vara stort, varaktigt och innebära betydande svårigheter i den dagliga livsföringen vilket därmed medför ett omfattande behov av stöd och service i vardagen.

Vi svarar för rådgivning och annat personligt stöd enligt Lagen om Stöd och Service (LSS), paragraf 9.1.

Vad innebär lagen?

LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, paragraf 9.1, är en rättighetslag. Den ska garantera att du som har omfattande och varaktiga funktionshinder får den hjälp du behöver i det dagliga livet, och att du har möjlighet att påverka vilket stöd och vilken service du får.

Råd och stöd kan innebära att du får kunskap om vad funktionshindret innebär och vad samhället kan erbjuda för att underlätta din livssituation.

Din situation och ditt behov av hjälp är utgångspunkten för vår insats. Målet är att du har möjlighet att leva som andra med ett fungerande vardagsliv, en god livskvalitet och att du är delaktig i samhället.  

Det kan handla om:

 • funktionsnedsättning/sjukdom
 • hälsa
 • hjälpmedel
 • social kontakt
 • boende
 • ekonomi
 • arbete/sysselsättning
 • kultur- och fritidsaktiviteter
 • stöd i kontakt med myndigheter
 • planering och samordning
 • anhörigstöd

LSS kompletterar Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL). Råd och stöd enligt LSS räknas inte som habilitering eller rehabilitering. Övriga insatser enligt LSS paragraf 9 ska kommunen svara för.

Har du rätt att söka Råd och stöd enligt LSS? Hur gör du då i så fall? 

Ansökan

Du eller din företrädare ansöker om Råd och stöd enligt LSS. Du kan göra din ansökan genom att fylla i blanketten "Blankett för ansökan om Råd och stöd". Alla kan söka Råd och stöd men för att du ska ha rätt till insatsen måste du ha fyllt 18 år och omfattas av LSS personkrets.

LSS personkrets

Grupp 1

Du har en utvecklingsstörning, autism eller ett autismliknande tillstånd.

Grupp 2

Du har ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig skada.

Grupp 3 

Du har andra fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionhindret är stort och förorsakar betydande svårigheter i din dagliga livsföring, och innebär ett omfattande behov av stöd och service.   

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS paragraf 9.1 ansöker du om hos Region Norrbotten. Övriga insatser enligt LSS paragraf 9 ansöker du om hos din kommun.

Kontakta din kommuns LSS-handläggare om du vill ansöka om följande insatser:

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet