LSS Råd och stöd

LSS Råd och stöd i Norrbotten består av ett länsövergripande team och det finns mottagningar på alla sjukhus i Norrbotten. Vi vänder oss till dig som har fyllt 18 år. Din begäran om Råd och stöd behandlas först av Handläggningsenheten, därefter får du ett beslut om du beviljats insatsen eller fått ett avslag.

Råd och stöd kan handla om att du får kunskap om vad ditt funktionshinder innebär. Du kan också få information om vad samhället kan hjälpa dig med för att underlätta din livssituation. Målet är att du får möjlighet att leva som andra på lika villkor.

Rådgivningstelefon för dig som har frågor om LSS Råd och stödinsats eller har generella frågor kopplade till funktionsnedsättning utifrån personkretsen.

Telefon: 0920-28 44 40

Telefontider

Måndag, tisdag, onsdag kl. 08.30-09.30
Torsdag kl. 15.00-16.00

Välkommen att ringa vår rådgivningstelefon med dina funderingar!

Du kan även nå oss digitalt via Region Norrbottens funktionsbrevlåda: regionnorrbotten@norrbotten.se  
Skriv “LSS Råd och stöd” i ämnesraden.

Vi svarar för rådgivning och annat personligt stöd enligt Lagen om Stöd och Service (LSS), paragraf 9.1.

LSS kompletterar Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Råd och stöd enligt LSS räknas inte som habilitering eller rehabilitering. Övriga insatser enligt LSS paragraf 9 svarar kommunen för.

Din situation och ditt behov av hjälp är utgångspunkten för vår insats. Målet är att du har möjlighet att leva som andra med ett fungerande vardagsliv, en god livskvalitet och att du kan vara delaktig i samhället.  

För att beviljas LSS Råd och stöd måste du omfattas av någon av nedanstående personkretsar.

LSS personkrets

Grupp 1

Du har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller ett autismliknande tillstånd.

Grupp 2

Du har ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig skada.

Grupp 3

Du har andra fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionhindret är stort och varaktigt och förorsakar betydande svårigheter i din dagliga livsföring, och innebär ett omfattande behov av stöd och service.

Råd och stöd kan vara:

 • Personlig anpassad information om din funktionsnedsättning, enskilt eller i grupp.
 • Samhällsinformation.
 • Råd till dig och dina närstående.
 • Stöd i kontakt med exempelvis kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och sjukvården.

Du eller din företrädare begär Råd och stöd enligt LSS. Du kan göra din begäran genom att:

 • Skriv ut och fyll i blanketten Begäran om Råd och stöd (pdf), kom ihåg underskriften.
 • Göra begäran muntligt, t ex genom att ringa till vår Rådgivningstelefon.

När begäran kommit in till oss tar vi kontakt och gör en utredning för att fastställa om sökande har rätt till Råd och stöd enligt LSS 9.1 §.

Därefter meddelar vi den sökande om begäran av Råd och stöd enligt LSS kommer att beviljas eller avslås. Vid avslag på begäran kan man inom 3 veckor skriftligen överklaga till Förvaltningsrätten i Norrbottens län. 

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS paragraf 9.1 ansöker du om hos Region Norrbotten. Övriga insatser enligt LSS paragraf 9 ansöker du om hos din kommun.

Kontakta din kommuns LSS-handläggare om du vill ansöka om följande insatser:

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet