Region Norrbottens samarbeten och nätverk

Region Norrbotten är engagerad i flera organisationer som bidrar till utvecklingen i regionen.

Stiftelser och andra organisationer är viktiga aktörer i det regionala utvecklingsarbetet.

Stiftelsens ändamål är att med avkastningen av dess kapitaltillgångar främja utvecklingen av jordbruket.

Region Norrbottens styrelseledamöter 2019-2022

Hushållningssällskapet är ett av Region Norrbottens verktyg inom näringspolitiken.

Hushållningssällskapet arbetar för en god hushållning, en livskraftig landsbygd med konkurrenskraftiga näringar, samt ett ökat samarbete mellan stads- och landsbygd, i syfte att förbättra livsmiljön för länets invånare.
 
2007-01-01 bildades bolaget Hushållningssällskapet Rådgivning Nord som ägs gemensamt av Hushållningssällskapen i Västerbotten och Norrbotten. Från och med 1 januari 2010 är Hushållningssällskapen i Norrbotten och Västerbotten sammanslagna.
 

Längmanska företagarfonden finansierar projekt i Norrbottens län där företag samverkar för att utveckla sina affärer. De stödjer också strategiska projekt som skapar ökad affärspotential för befintliga och nya företag i länet.

Längmanska företagarfonden inrättades 1959 av svenska riksdagen. Fonden bygger på en donation gjord i mitten av 1800-talet av affärsmannen Erik Johan Längman.

Region Norrbotten utser en ledamot till styrelsen.

Region Norrbottens ledamöter i styrelsen 2019-2022

Norrlandsfonden är ett av Region Norrbottens näringspolitiska organ.

Stiftelsen har till ändamål att genom att delta i finansieringen, främja främst små och medelstora företags utveckling i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Särskild uppmärksamhet ska ägnas Norrbottens län och inlandskommunerna.
Region Norrbotten har en styrelseplats i Norrlandsfonden.
 

Kulturen har stor betydelse för länets utveckling med en viktig roll för möjligheterna till ett liv med arbete och fritid av hög kvalitet.

Norrbottensteatern är Sveriges äldsta regionteater och startade sin verksamhet 1967.

Stiftare är Region Norrbotten samt Luleå kommun. Stiftelsen har i uppdrag att med fast ensemble producera teater till barn, ungdomar och vuxna i Norrbottens län.

Till scenerna i teatermagasinen i Norra hamnen i Luleå (inklusive de föreställningar som ges vid turnéer i länet) kommer årligen omkring 50 000 besökare för att ta del av en repertoar som spänner över allt från dramatik skriven av norrbottniska författare till de stora världsberömda klassikerna.

Norrbottensteatern arbetar i nära samarbete med Teaterhögskolan i Luleå och många av eleverna medverkar i de pjäser som sätts upp.

Region Norrbottens ledamöter i stiftelsen