Hälsa och livsstil

Ditt liv och din hälsa är viktigt. Du kan göra mycket själv. 80 procent av alla hjärtinfarkter kan förebyggas med goda levnadsvanor.

God hälsa är för de allra flesta människor en av de viktigaste sakerna i livet och därför erbjuder Region Norrbotten hälsosamtal för dig som är 40, 50 eller 60 år.

 

De vanligaste sjukdomarna – hjärtinfarkt, stroke, diabetes och många cancersjukdomar – utvecklas under många år, ofta utan att ge besvär i början. Sjukdomarna hänger ofta ihop med våra levnadsvanor och levnadsförhållanden. Därför kan man ofta själv påverka och kraftigt minska risken för sjukdom genom en hälsosam livsstil.

Insjuknandet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdom är högre i Norrbotten än i övriga landet. I Västerbotten har hälsosamtal och hälsoundersökningar erbjudits under många år med goda resultat. Region Norrbotten vill förbättra norrbottningarnas hälsa. Därför erbjuder hälsocentralerna i Norrbotten dig som fyller jämnt (40, 50 och 60 år) möjlighet att delta i Norrbottens hälsosamtal.

Hälsosamtalet görs vanligtvis vid ett besök på hälsocentralen, men de flesta hälsocentraler kan nu också erbjuda hälsosamtalet digitalt.

 • Vid ett hälsosamtal har du möjlighet att diskutera dina levnadsvanor men även annat som kan påverka din hälsa.
 • Du får mäta blodtryck och olika kroppsmått samt räkna ut body mass index, BMI.
 • Du erbjuds provtagning av blodsocker och kolesterol. Provtagningen görs på hälsocentralens laboratorium cirka en vecka före hälsosamtalet.
 • Om du är man 50 eller 60 år får du också information om hur du får fördjupad rådgivning om PSA-prov.
 • Du får individuellt stöd och råd till livsstilsförändringar.
 • Du har möjlighet till att ställa frågor som du tycker är viktiga.
 • Hälsosamtalet utförs av legitimerad personal med särskild utbildning i hälsofrämjande och sjukvårdsförebyggande metoder.
 • Hälsosamtalet kostar som ett ordinarie besök i primärvården och ingår i högkostnadsskyddet.

 • Självskattad hälsa
 • Kroppsmått
 • Blodtryck
 • HbA1c
 • Kolesterol
 • Stress och sömn
 • Fysisk aktivitet/stillasittande
 • Matvanor
 • Tobak
 • Alkoholvanor

Om det behövs får du kompletterande provtagning och uppföljning hos sjukvårdpersonal.

Du som arbetar kan tala med din arbetsgivare om att få göra hälsoundersökningen på betald arbetstid.

 • De frågeområden som är relevanta för deltagarens hälsotillstånd dokumenteras i journalen och hanteras som övriga journaluppgifter.
 • Efter ditt godkännande kan också dina svar och uppgifter komma att användas i forskningsprojekt som är godkända av en etikprövningsnämnd. Syftet med forskningen är att följa hälsoutvecklingen i länet.
 • Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå och därför kommer inga enskilda personer att kunna identifieras.
 • Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Enheten för vårdstöd, Region Norrbotten. Dina uppgifter skyddas och behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Vanliga frågor och svar

De vanligaste sjukdomarna – hjärtinfarkt, stroke, diabetes och många cancersjukdomar utvecklas under många år, ofta utan att ge besvär i början. Sjukdomarna har flera gemensamma bakomliggande orsaker som hänger ihop med våra levnadsvanor och levnadsförhållanden. Därför kan man ofta själv påverka och kraftigt minska risken för sjukdom genom en hälsosam livsstil.

Vid hälsosamtalet har du möjlighet att diskutera dina levnadsvanor men även annat som kan påverka din hälsa. Det har stor betydelse för hälsan om man röker eller inte. Det har även betydelse att röra på sig regelbundet, att ha goda matvanor som innebär att äta tillräckligt med frukt och grönsaker, att äta fisk och att använda bra fetter, samt att vara måttlig med alkohol.

I Norrbotten äter endast en liten andel människor tillräckligt med frukt och grönsaker. Övervikt och fetma ökar i alla åldrar och alltför många rör sig för lite. I Norrbotten är också dödligheten till följd av hjärt-och kärlsjukdomar högre än i övriga landet.

Akut sjuka och skadade och svårt sjuka patienter prioriteras alltid först i sjukvården. Men enligt hälso-och sjukvårdslagen har sjukvården även ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande. Genom att arbeta förebyggande kan många sjukdomar förhindras. Därmed sparas både mänskligt lidande och kostnader för hälso-och sjukvården. Dessa medel kan då användas för att behandla och bota sjukdomar som inte kan förebyggas.

Många sjukdomar kan förebyggas, bland annat genom ändrade levnadsvanor. Enligt WHO, Världshälsoorganisationen, kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Vården av personer med kroniska sjukdomar står för en stor del av sjukvårdskostnaderna. Av de som dör av kronisk sjukdom hade 90 procent en sjukdom som går att förebygga och behandla.

Politikerna i regionfullmäktige.

Legitimerad personal med särskild utbildning inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder.

Nej. I dagsläget är det cirka hälften av alla regioner som erbjuder hälsosamtal och flera är på gång att starta upp.

Alla som fyller 40, 50 eller 60 år får en inbjudan till hälsosamtal där du antingen erbjuds en tid eller ombeds att kontakta din hälsocentral för att boka en tid. Från och med 2020 omfattar erbjudandet inte längre 30-åringar enligt beslut av regionstyrelsen.

1177.se kan du läsa mer om hälsosamtalen och fylla i din egen personliga hälsodeklaration, som ligger till grund för hälsosamtalet.

Ja

Inbjudan kan  vara på väg. Vykortet skickas ut i början av året, men många hälsocentraler bjuder in till hälsosamtal under hösten. Kontakta din hälsocentral om du inte får någon inbjudan.

Väntetiderna till de olika hälsocentralerna varierar på grund av arbetsbelastning och återställningen av vården efter pandemin, men du kommer att få en inbjudan innan årets slut.

Att du tar dig tid till detta är en form av present till dig själv. Hälsosamtalet kostar som ett ordinarie besök i primärvård och ingår i högkostnadsskyddet. . Det är en låg kostnad för en timmes personligt samtal om din hälsa. Hälsosamtalet är längre än ett ordinarie läkarbesök som vanligtvis har fokus på aktuella symptom eller pågående sjukdom medan det här samtalet fokuserar på din hälsa.

Hälsosamtalet utförs av legitimerad personal med särskild utbildning i hälsofrämjande och sjukvårdsförebyggande metoder.

Du får du individuella råd och stöd om hur du kan behålla god hälsa eller förändra levnadsvanor för att förbättra hälsan och på så sätt minska risken för sjukdom. Inför samtalet får du även fylla i ett frågeformulär på omkring 75 frågor om bland annat matvanor, fysisk aktivitet, stress och självskattad hälsa. Utifrån svaren och de värden som tas under samtalet får du en hälsoprofil och helhetsbild över din hälsa.

Inför samtalet erbjuds du provtagning av blodsocker och kolesterol samt mätning av blodtryck, kroppsmått och BMI.

I nuläget är det politiska beslutet att hälsosamtalen erbjuds till norrbottningar som fyller 40, 50 och 60 år.

På vissa hälsocentraler kan det ibland finnas möjlighet att genomföra ett hälsosamtal även vid andra åldrar. Hör med din hälsocentral.

Hälsocentralen ska skicka inbjudan till alla i aktuella åldersgrupper. Den kan ske på två olika sätt. Antingen skickas inbjudan med erbjudande med en bokad tid eller med information om att hälsocentralen kommer att ringa upp dig för att boka tid.

Region Norrbotten utbildar kontinuerligt personal på hälsocentralerna i att hålla hälsosamtal och dessutom informeras hälsocentralerna kontinuerligt om deras skyldighet att erbjuda hälsosamtal, som är politiskt beslutade.

Det kan i undantagsfall förekomma att enstaka medarbetare inte är informerade, men be i så fall att få prata med någon som är mer insatt.

Hälsocentralen ska skicka inbjudan till alla i aktuella åldersgrupper. Den kan ske på två olika sätt. Antingen skickas inbjudan med erbjudande med en bokad tid eller med information om att hälsocentralen kommer att ringa upp dig för att boka tid.

Om du inte har hört något från din hälsocentral kan du ta kontakt med dem för att själv komma överens om ett hälsosamtal.

 • Vid ett hälsosamtal har du möjlighet att diskutera dina levnadsvanor men även annat som kan påverka din hälsa.
 • Du får mäta blodtryck och olika kroppsmått samt räkna ut body mass index, BMI.
 • Du erbjuds provtagning av blodsocker och kolesterol. Detta medför att man får ytterligare information om riskfaktorer, förutom de riskfaktorer som framkommer vid själva samtalet.
 • Du får individuellt stöd och råd till livsstilsförändringar.
 • Du har möjlighet till att ställa frågor som du tycker är viktiga.

Du får fylla i ett frågeformulär med frågor som har betydelse för din hälsa. Formuläret fylls i genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster där du hittar Norrbottens hälsosamtal under övriga tjänster. 

I samband med hälsosamtalet görs en hälsoprofil i form av en stjärna utifrån dina svar och mätvärden. Hälsostjärnan hjälper dig att få en helhetsbild av din hälsa.

Om det behövs får du kompletterande provtagning och uppföljning hos sjukvårdpersonal.

För gruppen 30-åringar beslutade regionstyrelsen den 3 oktober 2018, i samband med beslutet om Vårdval primärvård 2020, att inte erbjuda 30-åringar hälsosamtal från och med 2020.

Huvudprincipen är att det är hos den hälsocentral där du är listad som hälsosamtalet ska genomföras. Undantag kan i enstaka fall förekomma. Ta i så fall en diskussion med aktuell hälsocentral.

-Ja, de får ersättning för utförda hälsosamtal från regionen centralt. Från och med 2020 är den ersättningen 1 200 kr per hälsosamtal

Utdrag ur pressmeddelande från Region Norrbotten 2019-10-08:

– Vi ökar ersättningen för hälsosamtal och andra hälsofrämjande insatser med 6,4 miljoner kronor. Om man tack vare hälsosamtal kan undvika att någon insjuknar i livsstilssjukdomar är det en stor vinst både för individen som håller sig friskare och för vården, säger Linda Frohm (M), regionråd."

Det kan genomföras under hela året du fyller jämnt, men hälsocentralen får bara ersättning från regionen centralt för samtal som är genomförda under det år du fyller.

För att även de som fyller sent ska kunna få sina hälsosamtal brukar de i normalfallet erbjudas till och med januari året därpå inklusive kompletterande frågor och undersökningar.

Du kan bara fylla i enkäten på 1177.se innan årets slut, så om själva samtalet genomförs i januari måste du fylla i enkäten på plats hos hälsocentralen i samband med ditt hälsosamtal.

Det finns ingen tidsgräns under året från det att du har erbjudits att göra ett hälsosamtal tills dess det måste vara genomfört.

Region Norrbotten började med hälsosamtal för 30-åringar 2013, efter ett beslut i dåvarande landstingsfullmäktige 2012.

Övriga åldersgrupper, det vill säga 40-, 50- och 60-åringar kom igång 2014.

Från och med 2020 kommer, efter beslut i Regionfullmäktige, inte längre 30-åringar att erbjudas hälsosamtal.

Hälsocentralerna har olika rutiner när det gäller kontaktvägar till ansvariga för hälsosamtalen. Det framgår när du får inbjudan hur du kommer i kontakt med ansvarig på din hälsocentral.

Nej, det behöver du inte. Du kan spara dina svar allt eftersom och gå in i enkäten vid flera tillfällen  och fortsätta och även ändra dina tidigare svar.

Dina svar hamnar i en temporär databas och sparas inte permanent förrän hälsosamtalsutföraren kompletterat med mätresultat. Hälsosamtalsutföraren kan också justera i ditt svar vid ditt besök om du vill det.

Det är jättebra om du redan har kunskap om hur man är hälsosam och att du jobbar aktivt med detta.

I samband med hälsosamtalet erbjuds alla åldersgrupper mätningar av blodtryck, vikt, BMI och midjemått. Du erbjuds även provtagning av kolesterol och ”långtidsblodsocker”.

Beroende på vad som framkommer i hälsosamtalet gör hälsosamtalsutföraren en bedömning om vidare åtgärder behövs, exempelvis fler blodtryckskontroller, provtagning, kontakt med läkare och så vidare. 

Vid  behov kan du erbjudas fortsatt utredning efter hälsosamtalet.

Det är politiskt beslutat att regionen erbjuder hälsosamtal och varje hälsocentral är under normala förhållanden skyldig att erbjuda det till de beslutade åldersgrupperna.

Be att få tala med ansvarig/verksamhetschef på din hälsocentral.

Ja, om du är man 50 eller 60 år får du från och med 2021 information om hur du får fördjupad rådgivning om PSA-prov.

Rör dig mer och sitt mindre. Den som är fysiskt aktiv mår bättre, sover bättre och fungerar bättre. Fysisk aktivitet kan både förebygga sjukdomar och vara en del av en sjukdomsbehandling. Otillräcklig fysisk aktivitet och stillasittande ökar risken för ohälsa och flera sjukdomar.

Var regelbundet fysisk aktivt, exempelvis genom dagliga promenader som ger en märkbar ökning av puls och andning. Komplettera med motionsaktiviteter som omfattar muskelstärkande övningar ett par gånger i veckan.

Ta varje tillfälle till rörelse i vardagen! Till exempel, ta trappan istället för hissen, ta en promenad på lunchen, gå ut med hunden även om du inte har någon hund. All rörelse räknas!

Begränsa stillasittandet. Om du har ett stillasittande arbete kan du avbryta stillasittandet genom korta regelbundna "bensträckare". Om du har möjlighet, växla arbetsställning och stå och jobba stundvis.

Om du vill få hjälp att komma igång och röra på dig kan du kontakta din hälso/vårdcentral eller mottagning. Legitimerad personal kan då förskriva Fysisk aktivitet på recept, FaR. FaR innebär att du får råd om lämplig fysisk aktivitet som är anpassad utifrån ditt hälsotillstånd. Det kan vara egna aktiviteter eller aktiviteter hos föreningar eller andra friskvårdsaktörer. I varje kommun finns sammanställt exempel på olika aktiviteter du kan välja.

Evidens

Ordinationen baseras på evidens från fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS), som är den fysiska aktivitetens motsvarighet till läkemedelsboken FASS. FaR är lämpligt för personer som är otillräckligt fysiskt aktiva eller har andra riskfaktorer för sjukdom, eller vid olika kontrollerade sjukdomstillstånd.

Här hittar du aktivitetskataloger som visar utbudet av FaR-aktiviteter på din ort. Katalogerna innehåller uppgifter om typ av aktivitet, plats, tider, kontaktpersoner och prisuppgifter. 

FaR-aktiviteter på din ort

Vi mår bra av att vistas i naturen. Studier visar att när vi vistas i naturen stärks vårt immunförsvar och hjärnan får vila från alla sinnesintryck och får en chans att återhämta sig. Då stärks kroppen och vi ger oss själva bra förutsättningar att hålla oss friska.

Att vistas i naturen får oss att må bättre

Att vistas i naturen bidrar bland annat till att sänka blodtrycket, minskad stress och öka vårt allmänna välbefinnande.

Vissa forskare menar till och med att vi skulle bli lyckligare och få en bättre livskvalitet.

Här är några exempel vad en stund i naturen kan ge för fördelar:

 • minskad stress
 • mental återhämtning
 • bättre psykisk hälsa
 • bättre koncentration och minne
 • bidra till fysisk aktivitet
 • bättre kondition
 • Mer muskler och starkare ben
 • bättre balans och koordination
 • stärkt immunförsvar
 • bättre sömn
 • motverkar depression
 • motverkar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och cancer
 • motverkar för tidig död

Naturen och gröna områden har stor betydelse för hälsan. Människor behöver känna att naturen lockar och är lätt att ta sig till. Forskningen visar att de som har grönområden inom en kilometers radie håller sig friskare och lever längre.

På länsstyrelsen webbplats finns information om olika hälsoslingor i Norrbotten. De delas in i fyra svårighetsgrader.

Natur och hälsa (länsstyrelsen.se)

Vill du få råd och stöd kring barns hälsa, utveckling, rättigheter, sjukdomar och vård?

På 1177.se hittar du information och tips till barn i olika åldrar. Alltifrån hur ofta ett nyfött barn äter till varför en del tonåringar är så trötta.

På 1177.se hittar du information om den kroppsliga, mentala och sociala utveckling som sker i ungdomsåren. Här finns tips och råd för dig som är ung men också för dig som är förälder.

Hur vi åldras skiljer sig mycket från person till person men även vid hög ålder kan de flesta påverka sin hälsa positivt.

När du blir äldre förändras och fungerar inte kroppen på samma sätt som när du var yngre. Risken för sjukdomar som ger funktionsnedsättningar ökar med åren. Energibehovet minskar och det finns risk att kroppen får för lite av viktiga näringsämnen. Förebyggande insatser tillsammans med din hälsocentral kan göra att du får vara fri från olycksfall och sjukdomar högt upp i åren.

På 1177.se kan du läsa mer om vad det kan innebära att bli äldre.

Vad du väljer att äta, hur mycket och hur ofta du äter påverkar hur du mår. Hälsosamma matvanor kan bidra till att minska risken för att du ska få hjärt-kärlsjukdomar, övervikt, typ 2-diabetes och cancer. Du behöver inte förändra dina matvanor helt och hållet i ett enda steg. Kom ihåg att varje liten förändring kan göra stor skillnad.

I filmerna tipsar Malin Sand, Region Norrbotten, om hälsosamma livsmedelsval.

 

 

 

 

Hjärt-Lungfonden har en kurs som heter Sundkurs för dig som vill få motivation till en hälsosammare livsstil.

Kursen har tagits fram av professor Mai-Lis Héllenius och andra experter på Karolinska Institutet.

Kurser finns bland annat i:

 • Livsstilens betydelse
 • Fysiskt aktivitet
 • Mat
 • Stress och sömn
 • Tobak

Att sluta röka eller snusa är en av de största och bästa förändringar man kan göra i livet. Både hälsan och ekonomin påverkas positivt när tobaksberoendet bryts

Att spara de pengar som skulle gått till tobak kan snabbt ge utrymme för att unna dig något utöver det vanliga. Att bara ersätta rökning med snusning gör att beroendet kvarstår och att många negativa effekter på hälsan kvarstår. 

Tobaksfri inför operation

Personer som röker har fler komplikationer än personer som inte röker, eller slutat röka i god tid före operation. Exempel på komplikationer är ökad risk för infektioner, sämre sårläkning och ökad ärrbildning, men också mer allvarliga komplikationer med hjärta, kärl och lungor. Personer som röker har också längre vårdtid än de som inte röker. Se operationen som ett bra tillfälle att sluta röka eller snusa helt – det ökar chansen till ett friskare och längre liv.

Har du funderat på att sluta röka eller snusa? Att sluta är en klok satsning på dig själv. En satsning som gör dig friskare, starkare, vackrare och rikare.

Region Norrbotten är bland de ledande i landet gällande antalet utbildade diplomerade tobaksavvänjare vilket gör att du alltid har nära till hjälp. Tobaksavvänjarna är specialistutbildade för att kunna hjälpa dig som vill sluta röka och snusa. Du behöver ingen remiss, fråga bara efter tobaksavvänjning när du kontaktar hälsocentralen. Du betalar vanlig patientavgift för varje besök, behandlingen ingår i högkostnadsskyddet.

Du kan nå oss via e-post om du vill bli kontaktad av en tobaksavvänjare. Ange namn, telefonnummer och vilken hälsocentral du tillhör så blir du kontaktad så snart som möjligt.

E-post: tobaksavvanjning@norrbotten.se 

Rökning och snusning - 1177.se

Sluta röka linjen(slutarroklinjen.se)

Diplomerade tobaksavvänjare

Arjeplogs hälsocentral
kerstin.juntti-laestander@norrbotten.se
roland.jonsson@norrbotten.se
marie.lundstrom@norrbotten.se
Telefon: 0961-148 01
Adress: Dr Wallquistsväg 3, 930 90 Arjeplog

Arvidsjaurs hälsocentral

Birgitta Berg
E-post: birgitta.berg@norrbotten.se

Camilla Hedlund-Gebart
E-post: camilla.gebart@norrbotten.se

Carina Haara
E-post: carina.haara@norrbotten.se 

Mats Nilsson
E-post: mats.o.nilsson@norrbotten.se

Telefon: 0960-57550
Telefon: 0960-575 01
Adress: Sjukhusgatan 3, 933 83 Arvidsjaur

A-hälsan Företagshälsovård

Susanne Norgren
Företagssköterska
E-post: susanne.norgren@a-halsan.se

Åsa Skiöld
Beteendevetare
E-post: asa.skiold@a-halsan.se

Björknäs hälsocentral

christina.fallberg@norrbotten.se
marie.soderlind@norrbotten.se 
monica.hochtl@norrbotten.se
Telefon: 0921-660 10 
Adress: Idrottsgatan 3, 961 64 Boden

Sandens hälsocentral
agneta.nordqvist@norrbotten.se
kerstin.lund@norrbotten.se
maria.e.andersson@norrbotten.se
marielouise.killmey@norrbotten.se
sofia.bexelius@norrbotten.se
Telefon: 0921-66060
Adress: Sturegatan 20 A , 961 33 Boden

Lärkans hälsocentral
Sophie Storbjörk
E-post: sophie.storbjork@norrbotten.se 
Telefon: 0921-661 40
Adress: Gammelängsgatan 2, 961 67 Boden

Försvarshälsan Nord, företagshälsovården Bodens Garnison
Monica Nilsson
monica.nilsson@mil.se
Kristina Larsson, Företagssköterska
kristina.larsson@mil.se
Elly Granlund
elly.granlund@mil.se 
Telefon: 0921-348463  Mobil: 070-5859297

Gällivare hälsocentral
sanna.lindgren@norrbotten.se 
Telefon: 0970-66899                                 
Adress: Källgatan 14, 982 34 Gällivare

Laponia hälsocentral
britt-inger.backman@norrbotten.se
helene.stal@norrbotten.se
vilhelmina.lidstrom@norrbotten.se 
Telefon: 0970-197 10
Adress: Källgatan 14, 982 34 Gällivare

Gällivare sjukhus 
Psykiatrin
maria.tyni@norrbotten.se
Telefon: 0970-194 00
Adress: Källgatan 14, 982 34 Gällivare

Medicin- rehabilitering
maria.jakobsson@norrbotten.se 

Centrala elevhälsan Gällivare
Anne Ilskog, skolsköterska
anne.ilskog@gallivare.se 
Annica Hellström, Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska
annica.hellstrom@gallivare.se 
Telefon: 0970 - 81 84 67

Haparanda hälsocentral
anna-lena.makitaavola@norrbotten.se 
jaana.anundi@norrbotten.se 
paula.niemenmaa@norrbotten.se 
mervi.rundgren@norrbotten.se
Telefon: 0922-252 25 eller lämna ett meddelande via 1177.se
Adress: Lasarettsgatan 34, 953 22 Haparanda

Jokkmokks hälsocentral
annelie.eklow@norrbotten.se
anneli.kielatis@norrbotten.se 
Telefon: 0971-444 94
Adress: Lappstavägen 9, 962 22 Jokkmokk

Obstetrisk och gynekologisk vård länsklinik 
karin.lindfors@norrbotten.se 

Elevhälsan, Jokkmokk kommun
camilla.andersson@jokkmokk.se
johanna.enlund@jokkmokk.se

Kalix hälsocentral
rickard.vikstrom@norrbotten.se
anette.brannmark@norrbotten.se
Telefon: 0923-762 80 
Adress: Skolgatan 1, 952 82 Kalix

Elevhälsan, Kalix kommun
Gudrun Blombrant, skolkurator
gudrun.blombrant@kalix.se

Kiruna Kommun
britt.hammar@kiruna.se
Telefon: 0980-70508

Kiruna hälsocentral
anna-christina.ylvin@norrbotten.se  
Telefon: 0980-732 30
Adress: Box 805, 981 28 Kiruna (Kiruna sjukhus)

Norrskenets hälsocentral
marcus.mustikka@ptj.se
carina.emanuelsson@ptj.se
Telefon: 0980-188 30 

Bergnäsets hälsocentral
Telefon: 0920-71 065
Adress: Producentvägen 10, 972 23 Luleå

Björkskatans hälsocentral
eva.aderlund@norrbotten.se
ashley.ohman@norrbotten.se 
majvor.holmstrom@norrbotten.se 
Telefon: 0920-71 913
Adress: Box 11064, 976 27 Luleå

Gammelstads hälsocentral
martin.myrhaug@norrbotten.se
Telefon: 0920-28 45 85
Adress: Box 113, 954 22 Gammelstad

Hertsöns hälsocentral
margareta.lindkvist@norrbotten.se
Telefon: 0920-22 22 82
Adress: Lillstrandsvägen 2, 972 41 Luleå
Box: 843, 971 26 Luleå

Vårdcentralen NorraHamn
Telefon: 0920-40 71 50

Råneå hälsocentral
lena.a.eriksson@norrbotten.se
merja.metsavainio@norrbotten.se
Telefon: 0924-527 00
Adress: Klinikvägen 18, 95 531 Råneå

Stadsvikens hälsocentral
ulla.hellgren@norrbotten.se
erica.beckman@norrbotten.se 
karolina.carlsson@norrbotten.se 
maria.a.granberg@norrbotten.se 
susanne.l.sandberg@norrbotten.se 
Telefon: 0920-28 48 00 alternativt 0920 - 28 44 07 tisdagar 12.00-12.30
Adress: Robertsviksgatan 9, 971 89 Luleå

Örnäsets Hälsocentral
anna.a.johansson@norrbotten.se 
malin.perttu@norrbotten.se 

Sunderby sjukhus
susanna.keisu@norrbotten.se 
sanna.andersson@norrbotten.se 
Telefon: 0920-28 20 62

Luleå Gymnasieskola
elisabeth.hellqvist@skol.lulea.se Skolsköterska, Lärkan
inger.lundholm@skol.lulea.se Skoksköterska, Kungsfågeln
Telefon: 0920-45 30 00

Pajala hälsocentral
berit.johdet@norrbotten.se
Telefon: 0978-125 00
Adress: Kirunavägen 116, 984 32 Pajala

Cederkliniken
Lise-Lotte Granberg
lise-lotte.granberg@ptj.se
Sanna Pahkmaa
sanna.pahkamaa@ptj.se
Telefon: 0911-251251
Adress: Västergatan 14 A
941 33 Piteå

Hortlax hälsocentral
asa.m.markstrom@norrbotten.se
Telefon: 0911-757 50
Adress: Dammbrovägen 1, 94 432 Hortlax

Hällans hälsocentral
karin.viklund@norrbotten.se
maria.lundstrom@norrbotten.se
maria.henrikson@norrbotten.se
Telefon: 0911-  768 30
Adress: Hällanvägen 11, 943 35 Öjebyn

Piteå hälsocentral
annette.nilsson@norrbotten.se
johanna.lundberg@norrbotten.se 
Telefon: 0911-755 84
Adress: Prästgårdsgatan 40, 94 132 Piteå

Psykiatrin Länsgemensamt
mona.olund@norrbotten.se
tarquin.shepherd@norrbotten.se
Telefon: 0911-768 65 alternativt 0911-768 49
Adress: Box 8, 943 21 Öjebyn

Psykiatrin, Piteå sjukhus
elin.marklund@norrbotten.se 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP-mottagningen)
frida.wikstrom@norrbotten.se 

Älvsbyns hälsocentral
lena.grahn-egmark@norrbotten.se
Telefon: 0929-165 44
Adress: Fluxenvägen 16, 942 21 Älvsbyn

Överkalix hälsocentral
ida.hjelm@norrbotten.se
annika.b.nilsson@norrbotten.se
Telefon: 0926-798 38
Adress: Tallviksvägen 13, 956 32 Överkalix

Övertorneå hälsocentral
britt-marie.westerberg@norrbotten.se
mari.huhtanen@norrbotten.se
jenny.rantatalo-niemi@norrbotten.se 
Telefon: 0927-797 00
Adress: Bergsgatan 2, 95 731 Övertorneå

Region Norrbotten jobbar med Tobaksfri Duo - en vetenskapligt utvärderad kontraktsmetod som hjälper ungdomar att vara tobaksfria under högstadiet och gymnasiet. Vi samarbetar med folktandvården, skola och kommuner.

De flesta ungdomar som börjar röka gör det i årskurs 6-9. Om vi kan få dem att avstå tobak under denna tid är chansen att de ska förbli tobaksfria hela livet mycket stor! Tobaksfri Duo är ett både roligt och vetenskapligt bevisat framgångsrikt sätt att förebygga tobaksbruk hos unga.

I årskurs 5/6 får klasserna information om tobak av personal från folktandvården och möjlighet att skriva ett kontrakt med en vuxen tobaksfri partner. Eleven får ett medlemskort som ger förmåner. Kontraktet följs upp genom hela högstadiet och särskilda elevaktivitetsdagar med värderingsövningar och fakta på olika tobaksrelaterade teman genomförs av folkhälsocentrums hälsoinspiratör. Förutom detta är en hel del tävlingar och utlottningar med fina vinster kopplade till projektet. Den största vinsten är ju dock alltid tobaksfriheten i sig!

Tobaksfri Duo

E-learningen ska användas vid introduktion av Folktandvårdens medarbetare och kan även användas för att damma av gamla kunskaper inför ett klassbesök. Personal inom skola och elevhälsa eller andra som är intresserade av metoden kan också ha nytta av e-learningen.

Nedan följer instruktioner för användning:

För regionsanställda:

 1. Gå till Region Norrbottens lärplattform Utbilda 
 2. Logga in
 3. Under rubriken Utbildningar på startsidan, klicka på kategorin Övrigt – Tobaksfri Duo
 4. I kursrummet, klicka på gröna pilen/länken Tobaksfri duo, så startar utbildningen

För externa användare:

 Gå till Region Norrbottens lärplattform Utbilda 

 1.  Under rubriken Utbildningar på startsidan, klicka på kategorin Övrigt – Tobaksfri Duo
 2. I fältet för gästlösenord, skriv tobaksfri
 3. I kursrummet, klicka på gröna pilen/länken Tobaksfri duo, så startar utbildningen

E-learningen tar ca 30-45 min att göra. Du behöver inte göra hela på gång, den startar där du avslutade sist. Det finns även en meny som gör det möjligt att hoppa mellan olika avsnitt, t.ex. om du vill repetera en specifik del av e-learningen. Hör gärna av dig vid frågor och funderingar!

Glöm inte att skriva ut ditt diplom när du klar!

Charlotte Hansson

Växel:
0920-28 40 00

Maya Bergström Wuolo

Folkhälsostrateg
Växel:
0920-28 40 00

Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. En trygg och hälsosam sexualitet är fri från fördomar, diskriminering samt tvång och våld.

Om du vill testa dig för för en könssjukdom, till exempel klamydia, kan du vända dig till din närmaste hälsocentral eller på hud- och könsmottagningen på Sunderby sjukhus. Om du är ung kan du vända dig till din närmaste ungdomsmottagning.

Både test och behandling är gratis.

Region Norrbotten är en av finansiärerna av flera norrbottniska Pridefestivaler. För Region Norrbotten är Pride ett tillfälle att uppmärksamma vikten av att arbeta för hbtq-personers rättigheter och möjligheter.

Under 2024 kommer Region Norrbotten att medverka på flera platser i länet samt Sápmi Pride i Norge.