Vård i annan region eller utomlands

Från 1 oktober 2013 kan norrbottningar söka vård i EES-länder på samma villkor som man idag kan få vård i annat landsting eller region i Sverige. Lagen gäller både offentliga och privata vårdgivare i alla 28 medlemsländer inom EU, plus Island, Liechtenstein och Norge.

Den nya lagen gäller ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES. Lagen omfattar vård som skulle ha bekostats av det allmänna om den utförts i Sverige.

Hur gör man som patient?

Som patient ska man vända sig till Försäkringskassan för att ansöka om ersättning för vård i annat land. Försäkringskassan gör sin bedömning om ersättning utifrån den vårdtaxa som gäller i Sverige. Det innebär att om vården i ett annat land är dyrare än i Sverige får man som patient stå för mellanskillnaden själv. Om vården i ett annat land är billigare än i Sverige ersätts man däremot med högst den faktiska vårdkostnaden. Sjukresor och kringkostnader ersätts inte. Däremot gäller de svenska högkostnadsskydden för hälso- och sjukvård och läkemedel även för vård i länder som omfattas av den nya lagen. Ersättningen betalas ut i efterhand.

Exempel:
En patient opererar sin höft i Tyskland och kostnaden uppgår till 80 000 kr. I Sverige är operationen prissatt till 70 000 kr, vilket innebär att patienten får stå för mellanskillnaden 10 000 kr. Om höftoperationen i Tyskland däremot kostar 60 000 kr är det detta belopp patienten får ersättning för.

Viktigt att känna till

Det är patientförsäkringen i det land där vården getts som gäller. Innehållet och ersättningen i andra länders patientförsäkringar kan variera jämfört med den svenska. Det är den enskildes ansvar att ta reda på vad som gäller i det land där man ansökt om vård.

Det är upp till den enskilde att ordna och betala för transporten hem. Sådana kostnader ersätts inte av den nya lagen.

Akut vård

Om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka i Sverige har du alltid rätt att få vård på närmaste sjukvårdsenhet. Du betalar då den patientavgift som gäller i det landsting eller den region där du befinner dig och ditt hemlandsting/-region står för övriga kostnader.

Planerad vård

Det går också att få planerad vård i ett annat landsting/region än det du är folkbokförd i. Detta gäller till exempel om den vård du behöver inte finns i det egna landstinget eller regionen (sk riks- eller regionsjukvård). Då kommer du att remitteras till närmast sjukhus som har denna vård. Region Norrbotten står då för alla kostnader. Du kan också själv välja att få vård i ett annat landsting/region, se nedan.

Patientens möjlighet att välja öppen vård

Du har möjlighet att söka öppen offentligt finansierad vård på hälsocentral eller hos specialist på sjukhus/mottagning i hela landet. Med öppen vård menas att du inte behöver vara inneliggande på sjukhus. Du kan även söka sådan vård (t ex behandling) som inte finns i det egna landstinget/regionen. Ditt hemlandsting/din hemregion betalar vårdkostnaden. Du får själv betala patientavgift samt resa och uppehälle. Om du vill söka vård i ett landsting/region som har remisskrav (eller om du kommer från ett landsting/region som har remisskrav) krävs att du har en remiss från ditt hemlandsting/-region (i Norrbotten kallar vi detta valfrihetsremiss) eller annat landsting/region.

Patientens möjlighet att välja sluten vård

Du har möjlighet att söka sluten vård i andra landsting/regioner. Det kan t ex handla om en större operation som gör att du måste vara inneliggande på sjukhus. Du kan dock endast välja sådan vård och sådana behandlings-/operationsmetoder som finns i det egna landstinget/regionen.

Vårdbehovet ska vara fastställt av hemlandstinget/-regionen i förväg och remiss krävs (i Norrbotten kallar vi detta valfrihetsremiss). Ditt hemlandsting/-region betalar vårdkostnaden. Du får själv betala patientavgift samt resa och uppehälle.

Patientens möjlighet att välja medicinsk service

Om det är bedömt att du är i behov av medicinsk service, t ex röntgenundersökning eller labprover, har du möjlighet att välja att få detta utfört i annat landsting/region. Kravet är att en läkare, i ditt hemlandsting/-region eller i annat landsting/region, beställer denna tjänst (dvs. remiss krävs). Ditt hemlandsting/-region betalar vårdkostnaden. Du får själv betala patientavgift samt resa och uppehälle.