Regionfullmäktige

Regionfullmäktige - länets enda folkvalda politiska församling

Regionfullmäktige är den enda direkt folkvalda politiska församlingen i länet och kan därför liknas vid Norrbottens riksdag. Regionfullmäktige beslutar bland annat om regionens mål och riktlinjer, budget och andra ekonomiska frågor.

Regionfullmäktige sammanträder fem gånger per år. Mötena äger rum i sessionssalen i Regionhuset i Luleå och är öppna för allmänheten.

Regionfullmäktige har 71 ledamöter och 71 ersättare som representerar de 7 partier som är invalda.

Fullmäktiges ledamöter och ersättare

Sammanträdesplan

Styrande dokument

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar från och med 1 oktober 2023 hittar du på diariet.nll.se.

Fullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-TV och närradio. Några dagar efter sammanträdet kan du också se fullmäktige i efterhand.

Via närradio

Fullmäktige sänds via närradion på flera orter i länet.

Ort Frekvens
Kiruna 93.7 MHz
Gällivare 97,7 MHz
Överkalix 93,3 MHz
Haparanda 99,8 MHz
Boden 98,2 MHz
Piteå 92,8 MHz

 

Cirka en vecka innan varje sammanträde publiceras föredragningslista med bilagor. Om ledamöterna lämnat in interpellationer eller frågor kan du läsa dem också.

Se debatten direkt via en webbsändning eller lyssna på närradion. Sändningen ligger kvar på webben i två veckor innan den tas bort.

Protokollet justeras senast två veckor efter sammanträdet - oftast tidigare. Protokollet publiceras när det är är justerat.

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Protokoll från sammanträdet

Handlingar från sammanträdet

Protokoll från sammanträdet

Dagordning

Handlingar till sammanträdet

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet

Protokoll från sammanträdet

Dagordning
Sammanträdesordning

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Protokoll från sammanträdet

Dagordning

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet
Övriga handlingar

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet

Protokoll från sammanträdet
Dagordning
Föredragningslista
Sammanträdesordning

Handlingar till sammanträdet

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet

Protokoll från sammanträdet

Handlingar till sammanträdet

Ledamöterna i regionfullmäktige kan på olika sätt ta initiativ i fullmäktige. Det är en viktig demokratisk rättighet att få lyfta de frågor som är viktiga för var och en. Frågorna skapar debatt och leder i vissa fall till beslut. Ledamöterna kan ställa motioner, interpellationer och frågor.

En motion innehåller oftast förslag som innebär någon form av förändring i verksamheten.

Motioner ska alltid beredas, det vill säga utredas och först behandlas av regionstyrelsen innan fullmäktige får ta ställning till den.

En eller flera ledamöter kan underteckna motionen och den kan lämnas in när som helst.

Fullmäktige ska behandla motioner senast ett år efter inlämning.

En interpellation ska handla om frågor av större intresse för regionen.

Interpellationer får ställas av regionfullmäktiges ledamöter och riktas till regionråden eller nämnds- och beredningsordförandena. En interpellation leder inte till något beslut, syftet är att väcka debatt.

För att få en snabb sakupplysning kan en ledamot lämna in en fråga. Frågan ställs skriftligt till regionråd eller nämnds- och beredningsordförande och får bara debatteras av den som ställt och den som fått frågan.

Frågan ska i princip kunna besvaras med ja eller nej och leder inte till något beslut.

Regionfullmäktiges ordförande ansvarar för fullmäktiges sammanträden.

Till sin hjälp har hon 1:e och 2:e vice ordförande, vilka också vid behov ska kunna leda sammanträdet.

Andra viktiga uppgifter är att ansvara för fullmäktiges utbildningar och att utveckla demokratin i fullmäktige.

Elisabeth Lindberg (S), ordförande
Mobiltelefon: 070-683 59 70
E-post: elisabeth.m.lindberg@norrbotten.se 

Erik Gräs (V), 1:e vice ordförande
Mobiltelefon: 070-378 24 47
E-post: erik.gras@norrbotten.se

Daniel Bergman (M), 2:e vice ordförande
Mobiltelefon: 070545 31 96
E-post: daniel.bergman@moderaterna.se 

Fullmäktiges beredning

Att vara förtroendevald i Region Norrbotten innebär att företräda och utveckla regionen. För detta krävs kunniga förtroendevalda som har god kännedom om människors behov och förutsättningar. Arbetet i beredningen är en viktig del i att skapa ett kunnigt fullmäktige.

Region Norrbotten har en fullmäktigeberedning:

  • Uppdragsberedningen

Beredningens grunduppdrag är att föra dialog med medborgarna och förmedla kunskap om deras behov till regionfullmäktige. Beredningsarbetet ökar även medborgarnas demokratiska inflytande och engagemang.

Beredningens sekreterare når du på: kanslisekreterarna@norrbotten.se

Uppdragsberedningens arbetsmetod är dialog. Beredningen söker upp olika målgrupper för att samtala om ett aktuellt uppdrag. Det kan innebära att beredningen bjuder in sig till öppna möten eller besöker organisationer, men också att träffa och samtala med människor på exempelvis arbetsplatser och föreningsmöten. Efter en period med dialoger lämnar beredningen en rapport till regionfullmäktige. 

Uppdragsberedningen ges för år 2022 uppdraget att föra medborgardialog om följande uppdrag:

  • att undersöka påverkan på medborgarna, där tillgång till internet är som sämst enligt täckningskollen och PTS bredbandskarta
  • fokus ska vara på aktuell påverkan i medborgares vardag

När alla dialoger är genomförda gör beredningen en analys av det som framkommit tillsammans med fakta och annan information. Beredningen redovisar sina slutsatser i en verksamhetsrapport som behandlas av regionfullmäktige i oktober 2022. Rapporten används som underlag av regionstyrelsen när den lägger fram förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten.

Här hittar du uppdragsberedningens verksamhetsrapport för 2021