Kulturpolitik och samverkan

Kulturpolitik är att vilja något specifikt för kulturområdet.

Kultursamverkan är att genom dialoger och samverkan med lokala, regionala och nationella parter skapa de bästa förutsättningarna för regional kulturutveckling.

De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen 2009. Dessa mål ska styra den statliga kulturpolitiken men också vägleda kulturpolitiken i kommuner och regioner.

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

 • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
 • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
 • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

I Norrbotten finns det förutsättningar för konstnärligt skapande som utforskar nya områden, överskrider gränser och synliggör olika aspekter av vår tillvaro. Med framtidstro och god självkänsla skapas ett attraktivt län med brett kulturutbud och stort livsutrymme dit människor vill komma, där de vill stanna, vara delaktiga och bidra.

Principen om armlängs avstånd

För att slå vakt om den konstnärliga friheten är det också avgörande att principen om en armlängds avstånd mellan politiska beslut och konstnärligt innehåll upprätthålls. Detta uttrycks i de nationella kulturpolitiska målen. Principen om en armlängds avstånd innebär att den politiska nivån beslutar om mål, riktlinjer och ekonomiska ramar medan de konstnärliga och kvalitativa bedömningarna överlåts till konstnärliga ledare och sakkunniga

Att genom dialoger och samverkan med lokala, regionala och nationella parter skapa de bästa förutsättningarna för regional kulturutveckling är lika självklart som viktigt. Denna ständigt pågående samverkansprocess som syftar till att få en bra bild av behoven i länet, skapa förankring och ge möjligheter för alla att påverka är också en viktig del av Kultursamverkansmodellen som infördes 2011.

Kontakt

Christine Hemdal Sandling

Kulturchef
Växel:
0920-28 40 00

Kulturberedningen är ett gemensamt samrådsforum för regionen och kommunerna i Norrbotten med syfte att diskutera strategiska frågor inom kulturområdet.

Kulturberedningen är politiskt sammansatt med ledamöter som utses av Region Norrbotten respektive Norrbottens Kommuner.

Kulturberdningens ledamöter

Kulturberedningen sammanträder 4-5 gånger årligen och är politiskt sammansatt med ledamöter som utses av Region Norrbotten respektive Norrbottens kommuner. Även Region Norrbottens kulturchef och strateg deltar. Utöver detta adjungeras tjänstepersoner med sakkunskap inom specifika kulturområden när behov uppstår.

På dagordningen står bland annat systematisk uppföljning av innevarande kulturplan och dess utvecklingsinsatser samt processen inför framtagandet av ny kulturplan.

Kulturberedningen utgör inte en formell beredning inför Region Norrbottens politiska beslut i kulturfrågor.

Kontakt

Regionala utvecklingsnämnden har ett helhetsansvar för regionens arbete med regional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur.

Regionala utvecklingsnämnden

Länsungdomsrådet (LUR) finns för att stärka ungas delaktighet och skapa en dialog mellan Region Norrbotten och länets unga.

Länsungdomsrådet är öppet för alla mellan 15 och 25 år.

Länsungdomsrådet håller möte tre till fyra gånger per år i olika kommuner i länet. Då medlemmarna går i skola eller arbetar sker mötena ofta fredag eftermiddag till lördag eftermiddag. För att alla medlemmar, oavsett bostadsort, ska kunna delta står regionen för resa och logi. Mötena leds och formas av medlemmarna själva med stöd av personal från Region Norrbottens kulturenhet. Utöver arbetet med de frågor man för tillfället driver finns fokus på nätverkande och inbjudna gäster/föreläsare. 

Länsungdomsrådet bistår också Länsstyrelsen i Norrbotten med att finna medlemmar till Barents Youth Council (BRYC).

Länsungdomsrådet finns på Instagram

#lansungdomsradet

Kontakt

Christine Hemdal Sandling

Kulturchef
Växel:
0920-28 40 00

Annika Kristina Hansson

Kulturutvecklare
Växel:
0920-28 40 00

Kommunsamråden är en viktig del av Norrbottens kultursamverkan!

Region Norrbotten har kommunsamråd med länets 14 kommuner. Från kommunerna deltar personer inom kommunal kulturförvaltning. Samråden kallas Kommun och regionträff och sker vid fyra till fem heldagsmöten årligen. Vid dessa samråd lyfts information och gemensamma frågor. 

Kulturplaneprocessen

Som en del av kulturplaneprocessen finns alltid en punkt på dagordningen med information om genomförda och kommande satsningar. I arbetet inför en ny kulturplan ges medlemmarna stora möjligheter till inspel. De uppmanas även att bidra med textavsnitt till kulturplanen rörande den egna kommunens kulturliv.

Medlemmarna är nyckelpersoner vid förberedelserna av kommundialogerna. De genomförs på plats i kommunerna är det ofta de som bjuder in.

Ett intensivt samverkans- och dialogarbete genomförs när en ny kulturplan tas fram. Detta arbete fortsätter i en fortlöpande process. Syftet är att följa och följa upp kulturplanens utvecklingsinsatser. Den ska skapa ett tydligt gemensamt ägande och för att identifiera eventuella förändringar.

Kontakt

Christine Hemdal Sandling

Kulturchef
Växel:
0920-28 40 00

Kristina Nilsson

Strateg
Växel:
0920-28 40 00

Kultur i Norr är ett etablerat interregionalt nätverk som syftar till att de norra länen samverkar i kulturfrågor. Nätverket fokuserat på gemensamma utmaningar och möjligheter på både lång och kort sikt och på både tjänstepersons-, politiker- och kulturinstitutionsnivå.

Regionsamverkan Kultur i Norr har sedan tidigare ett mångårigt samarbete och sätter nu fokus på tre prioriteringsområden för att skapa bästa möjliga interregionala kulturutveckling.

1. Urfolket samer

 • Utveckla samverkan med Sametinget och andra samiska kulturinstitutioner
 • På olika nivåer verka för samiska scener och samiska center
 • Främja insatser för den samiska kulturen

2. Kulturella och kreativa näringar

 • Etablera noder för form och design i norra Sverige
 • Stärka inkubatorer och kreativa kluster i norra Sverige.
 • Arbeta tvärpolitiskt för att andra politikområden tar in kulturens roll i samhällsutvecklingen.

3. Arrangörsfrämjande åtgärder

 • Utveckla arrangörsstödet
 • Stärka befintliga och nya arrangörsnätverk
 • Öka tillgängligheten till kultur

Kontakt

Kristina Nilsson

Strateg
Växel:
0920-28 40 00