Missbruk

Om du upplever att alkohol och droger ger dig problem kan du ändra på det. Att våga söka hjälp är ett viktigt första steg. Vänd dig till din hälsocentral som kan ge dig råd.

På Beroendecentrum på Sunderby sjukhus kan du få rådgivning och samtalsbehandling samt hjälp med tillnyktring och avgiftning. Även du som är anhörig eller närstående till någon med alkohol- eller drogproblem kan vända dig till Beroendecentrum för att få råd och stöd.

Sprututbytet vänder sig till dig som är 18 år eller äldre och injicerar droger.

Hos oss kan du lämna in dina använda sprutor och kanyler och få nya i utbyte. Vi erbjuder även hälsoundersökning, provtagning, vaccination samt rådgivning och stödjande samtal för drogfrihet. Första gången du besöker oss sker ett inskrivningssamtal och blodprovtagning för hepatiter och HIV.

En lågtröskelmottagning för sprututbyte har två huvudsakliga syften. Det ena är att förebygga och begränsa spridning av blodburna infektioner bland personer som injicerar droger. Det andra syftet är att skapa en kontaktyta och på så sätt kunna stötta individer med insatser som på sikt kan leda till ett liv utan droger.

På mottagningen arbetar en sjuksköterska, undersköterska och kurator. Här finns också läkare att rådfråga vid behov. Vi kan även hjälpa till i kontakter med barnmorska eller kvinnohälsovården.

All personal har tystnadsplikt. Det kostar inget att besöka oss.

Kontakt

Telefon: 072-235 61 02
Telefontider: måndag till fredag kl. 08.00-15.00

Öppettider

Tisdagar kl. 12.00–15.00
Torsdagar kl. 12.00-15.00

Besöksadress

Sunderby sjukhus
Sjukhusvägen 10
954 42 Södra Sunderbyn

Beroendecentrum

Enhetschef

Ida-Theres Nerell
0920-714 08, 072-536 08 28
E-post: ida-theres.nerell@norrbotten.se

Socialtjänstspecialisten

Måndag – fredag kl. 07.00 - 17.00

Joakim Johansson
Telefon: 0920-28 31 75
E-post: joakim.johansson@norrbotten.se

Rådgivning/mottagning

Dygnet runt
0920-714 28

LARO-mottagningen

Kontakt

Tel: 0920-714 10
Telefontid: Kl. 12.00-14.30

Mottagningstid

Måndag-fredag kl. 07.00-15.30
Tel: 0920-714 10

Faxnummer Beroendecentrum
Tel: 0920-28 27 95

För att få en vårdplats på beroendecentrum behöver patienten ha en behandlingsplanering där det framgår vilka vård och stödinsatser som kommer att ske när abstinensbehandlingen är klar.

Behandlingsplaneringen kan göras med Socialförvaltningen, primärvården, närpsykiatrin, företagshälsovården eller LARO-mottagningen. Behandlingsplanen som kan innehålla både öppenvårdsinsatser och vård på behandlingshem skrivs ned i en remiss som faxas till beroendecentrum.

Patienter som har en behandlingsplan bör inkomma under vardagar före kl. 16.00 då beroendeläkare är i tjänst.

Vid inskrivning träffar patienten en läkare som gör bedömning om patienten är i behov av abstinensbehandling. Om patienten är påverkad av droger som ger abstinens eller redan vid besöket uppvisar abstinenssymtom bedömer läkaren oftast att behov av inläggning finns, förutsatt det finns en behandlingsplan.

Patienter som saknar behandlingsplan/remiss och som vid läkarbesök bedöms utsätta sin hälsa för allvarliga risker till följd av missbruket eller under abstinensfas erbjuds oftast inläggning.

 • En slutenvårdsplan görs som beskriver vad som ska hända under vårdtiden på Beroendecentrum. Ofta är behandlingsplanen utgångspunkten för planen. Vårdtidens längd är avhängigt behovet av abstinensbehandling och när vårdinsatsen kan inledas.
 • Om det finns behov och önskemål hos patienten om att en planering kring den fortsatta rehabiliteringen görs kan en samordnad individuell plan (SIP) upprättas under vårdtiden.
 • Även nätverksmöten där patientens olika vårdgivare, stödpersoner och anhöriga medverkar kan anordnas under vårdtiden.
 • Abstinensbehandlingen sker genom läkemedel. Läkaren på avdelningen är den som har det yttersta ansvaret för abstinensbehandlingen.
 • Om det framkommer att patienten har behov av annan medicinsk vård vid annan vårdavdelning på Sunderby sjukhus försöker vi samordna så att medicinska vården sker när patienten är inneliggande på Beroendecentrum.

 • Vid förfrågningar och rådgivning om droger och läkemedel eller om möjlighet att skrivas in vid Beroendecentrum kan man vända sig till sjuksköterskorna på avdelningen som nås på telefon 0920-714 28
 • För läkare i primärvård med behov av konsultation i missbruks och beroendefrågor är det möjligt att vända sig till sektionschefen Marcus Boman enligt HÖK

 • Socialtjänstspecialisten har ansvaret för planeringen av patienterna vilket även innefattar planerade inskrivningar och kontakter kring patienten.
 • Erbjuda utredning exempelvis ASI och kartläggning av inneliggande patienters behov av stöd och hjälp vid utskrivning.
 • Verka som ett konsultativt stöd i missbruks-och beroendefrågor till kommunernas missbruks- och beroendeverksamhet.
 • Erbjuda utbildningsinsatser för närsjukvård och den kommunala missbruks- och beroendepersonalen i samverkan med andra specialister vid Beroendecentrum.
 • Hålla kommunerna uppdaterade med nyheter gällande lagstiftning, nya föreskrifter och behandlingsmetoder med god evidens.
 • Har ett särskilt ansvar för att ge kommunernas missbruks- och beroendevård tillräcklig information och att upprätthålla en nära samverkan med kommuner och närsjukvård under vårdtiden och inför utskrivning.

Om du har kört bil, skoter eller båt påverkad av alkohol eller andra droger är det ett varningstecken för att du har osunda vanor. Du kan välja att göra något åt det och skapa dig själv en bättre framtid.

Om du eller någon du känner behöver hjälp kan du vända dig till Beroendecentrum dygnet runt, det finns alltid någon som svarar i telefonen och tar emot dig. Du erbjuds rådgivning och samtalsbehandling. Det finns även vårdplatser om du behöver medicinsk hjälp under tillnyktringen.

Enligt lagen får du inte köra bil, skoter eller båt påverkad av alkohol eller andra droger. Straffrättsligt går gränsen för rattfylleri vid 0,2 promille alkoholhalt i blodet. För narkotikaklassade medel gäller en nollgräns.

Du som har fått körkortet indraget för att ha kört påverkad erbjuds stödsamtal. Du kan också få hjälp med provtagning, intyg om nykterhet och annat som behövs för att få tillbaka körkortet.

Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) sker med Suboxone eller Metadon under uppsikt av ett specialiserat psykiatrisk team med läkare, sjuksköterska och KBT-terapeut.

Vem kan få läkemedelsassisterad behandling?

Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och allämnna råd gällande läkemedelsassisterad behandling.

Alla personer som haft en beroendeproblematik med opioider längre än ett år, som har fyllt 20 år och saknar missbruks/beroendeproblem med andra preparat kan ansöka om denna behandlingsform.

För den som uppfyller kriterierna för vidare behandling börjar vi med en social och medicinsk utredning. Vi tar fram en vårdplan som innehåller de krav och rättigheter som gäller från vår sida och patientens. Kraven kan bland annat vara vara daglig medicinavhämtning och övervakade urinprov.

Så här går behandlingen till

Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende har som mål att bryta den onda spiralen som utvecklas när missbruket av opioider tar kommandot i en människas liv.

Vi jobbar med patienten tillsammans med vårt specialiserade team för att hålla denna borta från missbruk. Vi lägger stor vikt på samverkan med anhöriga, sociala myndigheter och andra vårdinstanser. Detta är ett nödvändigt rehabiliteringskomplement till den farmakologiska behandlingen oavsett om det görs med Suboxone eller Metadon.

Kontakt

LARO-mottagning
Telefon: 0920-714 10.
Telefontid: måndag till fredag kl. 07.00-08.00, 13.00-14.00 (stängt röda dagar)

Mottagningen är öppen måndag till söndag kl. 08.00-11.30.

Alexandra Knudsen Jonsson
KBT-terapeut
Telefon: 072-242 66 93
E-post: alexandra.knudsen-jonsson@norrbotten.se