Jämställdhetsfrågorna ligger högst upp på Region Norrbottens agenda

I dag, på den internationella kvinnodagen, uppmärksammas att det är 100 år sedan behörighetslagen infördes i Sverige. Den innebar att kvinnor från och med 1923 skulle likställas med män ifråga om behörighet att inneha statstjänster. Det finns dock mycket kvar att göra, enligt regionråd Linda Jonsson (V), som särskilt lyfter fram kompetensförsörjningen.

Porträtt på Linda Jonsson, regionråd
Regionråd Linda Jonsson konstaterar att jämställdhetsfrågorna ligger högst upp på Region Norrbottens agenda.

När det gäller behörighetslagen jämställde den inte fullt ut kvinnor och män utan det fanns några undantag, främst för militära och polisiära tjänster, som inte ansågs lämpa sig för kvinnor. I lagen framgick även att vård av sinnessjuka ”icke ska handhas av kvinna”.

Först 1989 fick kvinnor formellt tillträde till alla delar av försvarsmakten och värnplikten blev könsneutral så sent som 2010.

– Även om vi i dag har kommit långt i Sverige kan vi konstatera att det har tagit lång tid att komma dit vi är – och fortfarande återstår mycket att göra. Även om det i dag finns lagar mot bland annat könsdiskriminering innebär det inte att samhället är jämställt. Därför ligger jämställdhetsfrågorna högst upp på Region Norrbottens agenda, säger regionråd Linda Jonsson (V), som har jämställdhet som fokusområde i sitt uppdrag. Hon är också ordförande i Region Norrbottens styrgrupp för jämställdhetsintegrering.

Hon lyfter särskilt fram den könssegregerade arbetsmarknaden.

– Sjukvården, men även den offentliga sektorn i stort, är starkt kvinnodominerad medan industrin främst lockar män. Med den gröna industrialiseringen och välfärdsbygget runt det som vi står inför behöver vi komma åt den problematiken. Det är nödvändigt att för att klara den kompetensförsörjning som Norrbotten har behov av framöver.