Beslut i korthet - regionfullmäktige 12 oktober

Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna patientnämndens delårsrapport per augusti 2022. Resebidraget för resor i samband med tandvårdsbesök med egen bil höjdes permanent från 15 kronor till 18,50 kronor per mil. Motion 11-2020 om infrastruktur och järnväg bifölls. En motion om att införa tillitsbaserad styrning på alla nivåer bifölls.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionfullmäktige