Beslut i korthet - regionfullmäktige 12 oktober

Regionfullmäktige beslutade bland annat att godkänna patientnämndens delårsrapport per augusti 2022. Resebidraget för resor i samband med tandvårdsbesök med egen bil höjdes permanent från 15 kronor till 18,50 kronor per mil. Motion 11-2020 om infrastruktur och järnväg bifölls. En motion om att införa tillitsbaserad styrning på alla nivåer bifölls.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionfullmäktige

Beslut i korthet

Bedömningen av måluppfyllelsen per april 2022 visar att det strategiska målet långsiktigt hållbar ekonomi helt har uppnått och att målen trygga norrbottningar med god livskvalitet samt god, nära och samordnad vård delvis uppfyllts.

Det ekonomiska utfallet för tertial ett 2022 visa på ett positivt resultat på 410 tkr för nämndens tre kostnadsställen; patientnämnden, patientnämndens stab och stödpersonsverksamheten.

Andelen inkomna ärenden via 1177 vårdguiden fortsätter att öka. Under tertial 1 2022 uppgår anmälningarna till 58 procent av totala antalet ärenden i förhållande till 47 procent under samma period 2021.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna patientnämndens delårsrapport per augusti 2022.

Delårsrapporten redovisar händelser av väsentlig betydelse för perioden, ekonomiskt resultat, produktion och tillgänglighet samt måluppfyllelsen och förväntad utveckling.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022.

I Region Norrbottens delårsrapport per augusti 2022 redovisas ekonomiskt resultat, uppföljning av finansiella mål och verksamhetsmål samt årsprognos för dessa.

Ekonomiska resultatet per augusti är positivt med 84 mnkr vilket är 396 mnkr sämre än budget. Årsprognosen pekar på ett positivt resultat på 156 mnkr vilket är 437 mnkr sämre än budget.

Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal både för perioden och i prognosen.

Den prognosticerade bedömningen av de strategiska målen för helåret visar att samtliga sex strategiska mål kommer att delvis vara uppnådda vid årets slut.

En sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten med hänsyn till omständigheterna har en delvis god ekonomisk hushållning.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna Region Norrbottens delårsrapport per augusti 2022.

Det råder ett fortsatt ansträngt bemanningsläge inom regionens tandvård och därmed ett behov av att förlänga den tillfälligt höjda ersättningen för resa med egen bil att gälla fortvarigt från och med 2022-11-01.

Den tillfälligt ökade ersättningen föreslås därför permanentas till 18,50 kr per mil.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Höja resebidraget med egen bil från 15 kronor till 18,50 kronor per mil för resor i samband med tandvårdsbesök.
 2. Beslutet gäller från och med 2022-11-01.

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola (Polsam) beslutade 2021-08-31 att anta den länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten. Strategin ska bidra till att skapa en god hälsa och välbefinnande i befolkningen där individens egen kraft tas tillvara.

Strategin innehåller bland annat den tidigare beslutade målbilden som nu konkretiserats ur ett verksamhetsperspektiv. Den pekar ut nödvändiga förutsättningar och riktningsförändringar och ska bidra till att skapa handlingskraft i verksamheterna och därigenom öka takten i omställningsarbetet.

Regionfullmäktige beslutar att anta den länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten.

Kulturplanen är Norrbottens plan för regional kulturutvecklingen som beskriver regionalt fokus och insatser för områdena inom kultursamverkansmodellen. Planen ligger till grund för det beslut som Statens kulturråd fattar om tilldelning av de statliga verksamhetsmedlen till regionen.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Godkänna Kulturplan för Norrbotten 2023 – 2026.
 2. Inkomna remissvar biläggs protokollet.

Region Norrbotten har, som regionalt utvecklingsansvarig, uppdraget att upprätta en länstransportplan som innebär att planera och prioritera investeringar i transportsystemet i Norrbottens län under planperioden 2022-2033.

Länstransportplanen anger den strategiska inriktningen för länets transportinfrastruktur för kommande 12-årsperiod och ska vara trafikslagsövergripande.

Planen revideras vart fjärde år för att kunna möta förändrade behov och samhällsstrukturer samt färdigställande av objekt. Regionen ansvarar för att kartlägga brister och behovet i länets transportsystem samt planera och prioritera åtgärder. Trafikverket ansvarar för att genomföra prioriterade åtgärder i länstransportplanen.

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa regional plan för transportinfrastruktur, länstransportplan Norrbottens län 2022-2033.
 2. Vid nästa uppdatering av länstransportplanen ska den innehålla en jämställdhetsanalys.

Regionfullmäktige beslutar att överlämna sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2022 till regionstyrelsen för vidare hantering.

Regionfullmäktige beslutar att överlämna uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2022 till regionstyrelsen för vidare hantering.

Linda Jonsson (V) och Kati Jääskeläinen (V) yrkar att regionfullmäktige fattar beslut att Region Norrbotten utreder förutsättningarna för hur Kultur på recept kan införas.

Regionala utvecklingsnämndens bedömning är att arbetet inom kultur och hälsa sker genom aktiviteter via kulturenhetens verksamheter. Att etablera ny samarbetsyta för hälso- och sjukvårdsdivisionerna gentemot kulturenheten och bedöms i nuläget inte vara möjligt. I det läge interregprojektet ”Arts om Prescription in the Baltic Sea Region” beviljas medel kommer Region Norrbotten genom kulturenheten att vara en deltagande projektparter.

Regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Maria Holmquist (V) reserverar sig mot beslutet.

Norrbottens har goda förutsättningar att gå i spetsen för en miljöomställning som också kräver miljö- och klimatvänliga transporter. Därför anser Glenn Berggård (V) att Region Norrbotten behöver verka för att ytterligare järnvägssatsningar i regionen. Han föreslår i en motion att regionfullmäktige ska besluta att:

 • Järnväg mellan Svappavaara- Kaunisvaara- Kolari är ett prioriterat infrastrukturprojekt.
 • Region Norrbotten snarast uppvaktar både på nationell och EU-nivå så att Trafikverket kan få det finansierade uppdraget att påbörja planering, projektering och byggande av järnvägen.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp föreslår i en motion att regionfullmäktige ska besluta att Införa tillitsbaserad styrning på alla nivåer samt att modellen för tillitsbaserad ledning och styrning skall tas fram i samverkan med medarbetare och fackliga organisationer.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Glenn Berggård (V) yrkar i en motion till regionfullmäktige att:

 • Regionstyrelsen får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla behoven av hälsoekonomisk kompetens i Region Norrbotten.
 • Beslutsunderlag tillförs hälsoekonomiska beräkningar där så är tillämpligt.

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Erik Grääs (V), Anders Burman (S), Anders Öberg (S), Linda Jonsson (V), Bengt Westman (S), Maria Holmquist (V), Helena Öhlund (S), Lennart Åström (SD), Christina Snell-Lumio (V), Glenn Berggård (V), Elisabeth Bramfeldt Lestander (V), Peter Sköld (S), Erik Söderlund (S) och Mashalla Mawlod Mohamed (S) reserverar sig mot beslutet.

Region Norrbotten medfinansierar genom Regionala kollektivtrafikmyndigheten tåg och länsbusstrafik i Norrbotten. Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där de föreslår att persontågtrafiken ska upphöra mellan Luleå-Boden och Luleå-Haparanda.

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Marianne Sandström (SD), Lars-Åke Vikström (SD) och Susanne Ström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion till fullmäktige att:

 1. Region Norrbotten genomför en informationskampanj angående möjligheten till prostatacancerscreening och de olika behandlingsformer vilka idag finns för prostatabesvär såsom TUMT.
 2. Region Norrbotten ser över möjligheten att införa TUMT behandling på fler ställen i länet.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Marianne Sandström, Susanne Ström, Lars-Åke Vikström och Kristina Karlsson (SD) yrkar i en motion att regionfullmäktige fattar beslut enligt följande punkt:

 • Region Norrbotten genomför en översyn av den konst som finns inom regionen, framförallt konst som under längre tid endast lagrats och säljer av konst som inte används ute i verksamheterna.

Arbetet med Region Norrbottens konst som inventering, skötsel och kassering sker enligt Region Norrbottens policy för arbete med regionens konst. Enligt beslutad policy får konsten varken säljas eller ges som gåva.

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Marianne Sandström (SD) och Lars-Åke Vikström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Glenn Berggård (V) föreslår i en motion att regionfullmäktige ska besluta att inrätta en hälso- och sjukvårdsnämnd i Region Norrbotten. Förslaget motiveras med att regionens politiska organisation uppvisar en obalans i förhållande till andra regioner, som i de flesta fall har inrättat hälso- och sjukvårdsnämnder. Vidare hävdas i motionen att dagens hälso- och sjukvårdspolitiska beslut kan behöva hanteras av politiker intresserade av detta politikområde på samma sätt som regionala utvecklingsfrågor hanteras i den regionala utvecklingsnämnden.

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Maria Holmquist (V), Glenn Berggård (V), Erik Grääs (V), Anders Öberg (S) och Linda Jonsson (V) reserverar sig mot beslutet.

Region Norrbotten medfinansierar genom Regionala kollektivtrafikmyndigheten tåg och länsbusstrafik i Norrbotten. Vänsterpartiet har lämnat in en motion om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet.

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Maria Holmquist (V), Christina Snell-Lumio (V), Erik Grääs (V), Linda Jonsson (V) och Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Lage Hortlund (SD), Kristina Karlsson (SD), Marianne Sandström (SD), Susanne Ström (SD) och Lars-Åke Vikström (SD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region Norrbotten ska undersöka möjligheterna att skyndsamt införa en arbetsmiljögrupp i regionen.

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Marianne Sandström (SD), Lage Hortlund (SD), Susanne Ström (SD), LarsÅke Vikström (SD) och Kristina Karlsson (SD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region Norrbotten ska:

 • Undersöka möjligheterna att samverka med kommunerna kring barns tandhälsa.
 • Undersöka möjligheterna att återinföra systemet med ”fluortanter” inom skolverksamheter.

Regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Revisionen har genomfört en granskning av hur förbundsdirektionen fullgjort sitt förvaltaruppdrag under 2021. Grundläggande granskning är en obligatorisk del i revisionsplan och genomförs årligen. Utifrån genomförd granskning gjordes en sammantagen revisionell bedömning att förbundsdirektionens förvaltning under 2021 delvis utförts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms i stort varit tillräcklig under granskningsperioden. För att utveckla direktionens förvaltning lämnar revisorerna följande rekommendationer:

 • Pröva hur måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi kan förbättras jämfört med 2021.
 • Fastställa instruktion för rapportering i form av ett årshjul.

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ska enligt förbundsordningen beslutas av varje medlems fullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar att bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA:s) ändamål är att bedriva ambulanshelikopterverksamhet och annan därtill anknuten verksamhet åt medlemmarna. Medlemmar är Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Regionfullmäktige beslutar att fastställa den reviderade förbundsordningen för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans.