Beslut i korthet - regionfullmäktige 21 december

Regionfullmäktige beslutade vid sitt extrainsatta digitala decembermöte att godkänna förslaget till politisk organisation 2023. Det handlar bland annat om att inrätta en hälso- och sjukvårdsnämnd, tillika tandvårdsnämnd, att ansvara för regionens arbete med omställningen till nära vård samt tandvård och primärvård. Vidare beslutades att godkänna en ambitionshöjning för att öka antalet resenärer i kollektivtrafiken i Norrbotten.

Årets sista regionfullmäktige hölls digitalt.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Dagordning Handlingar Protokoll

Kollektivtrafiken ska ge förutsättningar för ett hållbart resande och vara ett starkt alternativ i valet av resandetyp för den som lever och/eller vistas i länet.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är länets viktigaste strategiska styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Förslaget innehåller en rad strategiska val som ska leda till ökad andel som reser kollektivt.

(SD) föreslår i ett tilläggsyrkande att utökad effektivitet ska ske med bibehållen kostnad.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna ambitionshöjningen för att öka antalet resenärer i kollektivtrafiken i Norrbotten.

Beslutsunderlag

Kommuner och regioner ska utforma och anta biblioteksplaner enligt Bibliotekslag. Regional biblioteksplan för Norrbotten 2023-2026 omfattar Regionbibliotek Norrbotten, Norrbottens museums bibliotek och Medicinska e-biblioteket för hälso- och sjukvårdspersonal.

Inledningsvis ges en sammanfattning av de allmänna bibliotekens uppdrag i Sverige och en beskrivning av de bibliotek som finns i Norrbotten. Därefter följer de insatsområden som biblioteksverksamheterna inom Region Norrbotten ska arbeta med under planperioden. I bilagorna ges en analys och omvärldsbild utifrån de prioriterade strategiska utvecklingsområdena samt en beskrivning av de lagar och förordningar som planen utgår ifrån utöver regionala styrdokument.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna Regional biblioteksplan 2023-2026.

Beslutsunderlag

I kommunallagen anges att fullmäktige ska besluta om att utbetala partistöd minst en gång per år. Gällande regler har reviderats inför ny mandatperiod.

Efter lämnat förslag, som behandlades på regionfullmäktige i november, beslutades att återremittera ärendet.

Justeringar har nu gjorts bestående av tydliggörande att en verksamhets- och ekonomisk berättelse med revisionsberättelse och intyg undertecknat av ordförande och revisor för partiets distriktsorganisation ska inges.

Avsikten med föreslagen ändring är att regionen behöver kontrollera att samhällsmedlena som betalats ut används enligt överenskommelse. Detta bedöms vara ett rimligt krav att ställa för erhållande av partistöd.

Tidigare förslag om att utbetalning ska ske två gånger per år istället för en gång per år kvarstår.

(SJVP) och Linda Frohm (M) yrkar avslag.

(SD) yrkar att utbetalning ska ske en gång per år.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa regler för partistöd 2023.

Beslutsunderlag

 

Förslaget innebär en förändrad politisk organisation från och med 1 januari 2023.

Ärendet behandlades i regionfullmäktige i november, men delar återremitterades som redogörs för nedan.

Regionfullmäktiges beredningar reduceras från två (sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen) till endast uppdragsberedningen. Uppdragsberedningen ska arbeta med frågor av brett allmänt intresse för länets invånare, som till exempel livsstilsfrågor, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt tandvård. I motsättning till tidigare föreslås att ersättare ska utses. Dessa justeringar framgår av reglementet för uppdragsberedningen samt föreslagna ändringar i regelverket för ersättning till regionens förtroendevalda.

Under regionfullmäktige, vid sidan av regionstyrelsen, patientnämnden och regionala utvecklingsnämnden, inrättas en hälso- och sjukvårdsnämnd. Hälso- och sjukvårdsnämnden, tillika tandvårdsnämnden, ska ansvara för regionens arbete med omställningen till nära vård samt tandvård och primärvård undantaget beställning av Vårdval primärvård som regionstyrelsen ansvarar för. Nämnden ska se till att närsjukvården följs upp, samordnas och utvecklas på ett sådant sätt att de samlade resurserna anpassas till befolkningens behov och bidrar till förbättring av hälsotillståndet.

I samband med inrättandet av hälso- och sjukvårdsnämnden avvecklas utskottet för Nära vård.

Ej tjänstgörande ersättare kommer inte längre kallas in i nämnder och styrelsen utan endast vid ordinarie ledamots förhinder.

(SJVP), (KD) och Linda Frohm (M) yrkar avslag.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa föreslagna ändringar i Region Norrbottens politiska organisation utöver redan beslutade ändringar vid regionfullmäktige den 23-24 november 2022.

Beslutsunderlag

Av föreslaget reglemente för uppdragsberedningen framgår att personliga ersättare ska utses.

Med anledning av det föreslås en justering av regelverket för ersättning till förtroendevalda. Av justeringen framgår att den personliga ersättaren har rätt till sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för sammanlagt 17 dagar per år för sammanträde/arbete/aktiviteter tillsammans med ordinarie ledamot.

Dessutom föreslås ett förtydligande att sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst till ordförande och vice ordförande även avser sammanträde förutom arbete och aktiviteter inom ramen för beredningens uppdrag. Detta för att reglerna ska överensstämma med beslutad ändring vid regionfullmäktige den 23-24 november 2022 avseende ledamöter i beredningen.

(SJVP), (KD) och Linda Frohm (M) yrkar avslag.

(SD) yrkar i ett tilläggsförslag att varje parti ska ha max en rådstjänst om 100 procent.

Votering genomförs med 41 bifall och 29 avslag till förslaget.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa revidering av regler för ersättning till regionens förtroendevalda.

Beslutsunderlag

Regionfullmäktiges uppdragsberedning har att öka kunskapen om medborgarnas behov och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Uppdragsberedningen arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett allmänt intresse för länets invånare, som t.ex. livsstilsfrågor, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt tandvård.

(SD) yrkar att föreslagna uppdrag ska skifta plats så att 2023 gäller psykisk hälsa och 2024 kvinnors hälsa.

Regionfullmäktige beslutar att

Uppdragsberedningen för 2023 ges uppdraget Kvinnors hälsa.

Uppdragsberedningen för 2024 ges uppdraget Psykisk hälsa.

Beslutsunderlag

En höjning av ersättningen till ordföranden i regionfullmäktige beslutades i regionfullmäktige den 23-24 november 2022. Detta avsåg ersättning för ytterligare uppdrag som nu förtydligas i den uppdaterade arbetsordningen för regionfullmäktige.

Uppdraget består i förutom att planera och leda sammanträdet även att arbeta aktivt med demokratiutveckling samt ungas intresse och delaktighet.

(SJVP) och (KD) yrkar avslag. Linda Frohm (M) yrkar på ett ändringsyrkande om avslagsyrkandet inte går igenom: att även ersättare ska ha yttranderätt. (SJVP) och (KD) ansluter till förslaget. 

Beslutsunderlag