Beslut i korthet - regionstyrelsen 13 juni

Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige att besluta om strategisk plan 2024-2026 och att ändra prioriteringarna av Agenda 2030-målen. Vidare togs ett inriktningsbeslut om nybyggnation för den rättspsykiatriska verksamheten i Öjebyn i anslutning till nuvarande lokaler, att anta en viljeinriktning att barn i Norrbotten ska ha tillgång till barnahus, att ta fram förslag på ett kompetenscentrum för våldsutsatta patienter och att breddinföra psykosociala team i samarbete mellan primärvård och specialistpsykiatri.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Dagordning Handlingar Protokoll

Motionen har inkommit från Veronica Wahlström (M). Motionären föreslår att regionfullmäktige ska besluta att:

 1. Undersöka vilka målvärden i % och antal elever som vi behöver ha på vård och omsorgsprogrammen i Norrbotten för att säkra tillgång till rätt kompetensförsörjning av undersköterskor och skötare framgent.
 2. Utforma stipendier för eftergymnasiala studier inom hälso- och sjukvård med syfte att öka antalet sökande till vård och omsorgsprogrammen i Norrbotten samt på sikt förbättra möjligheter för kompetensförsörjning inom ramen för hälso- och sjukvård i Region Norrbotten.

Regionstyrelsen beslutar

Att föreslå regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslutsunderlag

Linda Frohm (M) och Daniel Bergman (M) yrkar att:

Regiondirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att öppna en hälsocentral till i både Kiruna och Kalix samt återkomma om deras innehåll.

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

 1. Avslå motionen.
 2. Ge Regiondirektören i uppdrag att säkerställa genomförandet av en översyn av primärvårdens struktur avseende de hälsocentraler som slagits samman till större enheter.
 3. Uppdraget ska återrapporteras senast januari 2024.

Beslutsunderlag

Kenneth Backgård (SJVP) yrkar i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram ett paket med tydligt angivna arbetsmiljö- och löneförmåner som gäller pensionerade medarbetare och utöver det ta fram och säkerställa en särskild personalpool där pensionerade och tidigare regionanställda ingår.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå fullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslutsunderlag

Linda Frohm och Daniel Bergman (M) yrkar att psykiatrin i Piteå ska ha en egen jourverksamhet dygnet runt, året runt, precis som Psykiatrin i Sunderbyn och Gällivare.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslutsunderlag

Motionen har inkommit från Marianne Sandström, Lage Hortlund, Lars-Åke Vikström och Nina Markström Svarvare (SD). Motionärerna föreslår regionfullmäktige besluta att undersöka möjligheterna att införa betalningssystem för de el-laddstolpar som återfinns vid regionens verksamheter.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslutsunderlag

Den 1 juni 2022 gav regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett regionövergripande kompetenscentrum för arbetet med våldsutsatta patienter.

Regiondirektören fick även i uppdrag att utreda förutsättningarna att, tillsammans med berörda myndigheter och kommuner, inrätta ett barnahus i Norrbotten.

Konsultföretaget Ramboll har, på uppdrag av Region Norrbotten, genomfört utredningar av ett möjligt regionövergripande kompetenscentrum och ett barnahus. I utredningarna presenteras skäl för att etablera både kompetenscentrum och barnahus, men det framgår också att behov finns av att ytterligare utreda och förankra formerna för etableringen.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Anta en viljeinriktning för att barn i Norrbotten ska ha tillgång till barnahus.
 2. Ge regiondirektören i uppdrag att medverka i länsstyrgruppens fortsatta utredning om ett eventuellt Barnahus i Norrbotten, enligt Polsams beslut.
 3. Återrapportering sker via regiondirektörens rapport i oktober 2023.
 4. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på uppdrag, placering och finansiering av ett regionövergripande kompetenscentrum för våldsutsatta patienter. Återrapporteras senast december 2023.
 5. Lägga utredningarna till handlingarna

Beslutsunderlag

Kraven för att öppna filial eller servicepunkt har varit låga. Det har öppnats ett flertal filialer och servicepunkter med låg besöksfrekvens där varje besök inneburit mycket höga kostnader.

Det finns nu ett behov av utvärdering av befintliga servicepunkter och filialer innan det beslutas om att starta nya. Det behövs också ett beslut på vad som är rimlig besöksfrekvens för att en servicepunkt eller filial ska få fortsätta finnas kvar och en plan för långsiktig finansiering som säkerställer en sund ekonomisk hushållning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden, tillika tandvårdsnämnden, har lämnat förslag till beslut.

Marianne Sandström (SD) yrkar avslag på punkterna 1 och 2 och yrkar på att ytterligare en punkt tas med i ärendet med följande innehåll:

"Ge regiondirektören eller annan tjänsteperson lämplig för uppdraget i uppdrag att undersöka möjligheten att verksamhetsutveckla servicepunkter och filialer till att omfatta ytterligare uppdrag
för verksamheterna, exempelvis hälsosamtal."

Daniel Bergman (M) yrkar att punkt 1 och 2 avslås samt att punkt 3 bifalls med med tillägget:

"Till den bifogade ekonomiska analysen ska följande parametrar läggas till eller revideras:

 • Total kostnad för respektive filial och servicepunkt.
 • Kostnad per besök minus kostnaden för taxiresa till hälsocentral tur och retur.
 • Kostnad per besök på filial eller servicepunkt kopplat till avstånd till närmaste hälsocentral. Där bör även regionen utarbeta ett förslag på vilken kostnad som kan anses acceptabel med hänsyn till de långa avstånden vi har i länet. Det kan inte anses rimligt att kräva att kostnaden för besök på filial ska vara i nivå med kostnaden för besök på hälsocentral om avståndet enkel väg är exempelvis 152 km, som det längsta i bilagan.
 • Ge regiondirektören eller annan tjänsteperson lämplig för uppdraget i uppdrag att undersöka möjligheten att verksamhetsutveckla servicepunkter och filialer till att omfatta ytterligare uppdrag för verksamheterna."

Regionstyrelsen beslutar med hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut i beaktning att

 1. Införa ett tillfälligt stopp för ansökningar gällande etablering av servicepunkter och filialer under återstoden av 2023.
 2. Införa krav på minst 3 vårdbesök i genomsnitt per öppet tillfälle under en uppföljningsperiod om tre månader för att filial eller servicepunkt ska fortsätta bedrivas.
 3. Årligen, i samband med årsrapport, utvärdera servicepunkter och filialer ur ett kvalitets-, innehålls- och ekonomiskt perspektiv.
 4. Utvärderingen återrapporteras till regionstyrelsen årligen kvartal 1.

Marianne Sandström (SD), Daniel Bergman (M), Veronica Wahlström (M) och
Kenneth Backgård (SJVP) reserverar sig mot beslutet gällande punkt 1, 2 och 3.

Beslutsunderlag

Arbetet med projektet Kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset har sammanställts i en slutrapport. I rapporten föreslås etablering av en kulturinstitution med ett huvudmuseum för tornedalingar, kväner och lantalaiset, etablering av ett digitalt  informationscentrum samt att forskning bedrivs på området.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå fullmäktige besluta att ge regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att arbeta vidare med slutrapportens förslag och återrapportera status i regionala utvecklingsdirektörens rapport senast februari 2024.

Beslutsunderlag

Rapport

Hälsocentralen Sandens lokaler uppfyller inte byggnormerna och antalet listade övergår tidigare beräkningar med cirka 3 000 listade patienter. Trots omfattande åtgärder för att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt görs bedömningen att hälsocentralen inte kan ta emot fler listade.

Kenneth Backgård (SJVP) yrkar avslag.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Godkänna ansökan om tillfälligt listningsstopp för Sandens hälsocentral från 1 juli 2023 till 31 december 2023.
 2. Omedelbart justera beslutet.

Beslutsunderlag

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i senaste upplagan av handboken om Vård av personer från andra länder lagt till nya regler med anledning av Storbritanniens utträde ur EU.

Dessa regler gäller sedan den 1 januari 2021 för personer bosatta/försäkrade i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland som söker vård i Sverige. Här framkommer att vårdgivare i första hand, när personer från Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland söker vård i Sverige, bör tillämpa de regler som överenskommits på europeisk nivå.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå fullmäktige besluta att följa SKR:s rekommendation gällande vård av patienter från Storbritannien och Nordirland.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen ställer sig positiv till att skänka utrustning till välgörenhetsorganisationer som verkar i Ukraina. 

Donationen ska ske genom det arbete som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Emergency Response Coordination Centre (ERCC) koordinerar avseende donation av hälso- och sjukvårdsutrustning till Ukraina. Donationen ska ske under förutsättning att ERCC meddelar vilka organisationer som är i behov av utrustningen.

Divisionschef för Division Regionstöd får i uppdrag att verkställa donationerna till den/de organisationer som utpekas av ERCC. Om MSB eller ERCC meddelar att det inte finns behov av den utrustning som omfattas av detta beslut ska utrustningen utrangeras enligt regionens vanliga rutiner.

Utrustning som omfattas av beslutet:

 • Mercedes Sprinter, reg. nr CTF220
 • Mercedes Sprinter, reg. nr FEZ153
 • Volvo XC70, reg. nr. XKP258
 • Operationsrockar (714 st)

Regionstyrelsen beslutar att

I enlighet med ärendet skänka utrustning till välgörenhetsorganisationer som verkar i Ukraina.

Beslutsunderlag

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans har bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt ändamålsenligt sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt rättvisande och direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Revisorerna uppmärksammar dock att förbundet inte har en ekonomi i balans 2022.

Sammantaget bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Anders Öberg (S) och Kenneth Backgård (SJVP) anmäler jäv.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå fullmäktige besluta att:

 1. Årsredovisning 2022 för kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns.
 2. Förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter i kommunalförbundet Svensk Luftambulans beviljas ansvarsfrihet för år 2022.

Beslutsunderlag

Funktionsrätt Norrbotten kan inte fullt ut uppfylla de villkor som ställs i det nya regelverket för verksamhetsbidrag.

Organisationen har inkommit med underlag som redovisar hur pengarna fördelats mellan dess medlemmar, men kan inte presentera en verksamhetsberättelse som fullt ut efterlever de krav som ställs.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Bevilja verksamhetsbidrag med 1,7 mnkr till Funktionsrätt Norrbotten för perioden 2023-07-01 till och med 2023-12-31.
 2. Funktionsrätt Norrbotten ska skriftligen återrapportera arbetsutvecklingen med att följa det nya regelverket senast 30 april 2024.

Beslutsunderlag

Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten beslutade under 2020 att begränsa utlämnandet av försäljningsstatistik för läkemedel. Myndigheterna bedömde, efter en dom i kammarrätten, att utlämnandet kan strida mot statistiksekretessen. Det innebar att uppgifter om  försäljningsvolymen för ett visst läkemedel inte var offentliga, om inte läkemedelsbolaget godkände att uppgifterna lämnades ut.

Innevarande utredning föreslår en justering av lagen om detaljhandel med läkemedel för att möjliggöra undantag från statistiksekretessen.

Syftet är att uppgifter om försäljningsstatistik för förmånsbelagda läkemedel och  smittskyddsläkemedel ska kunna lämnas ut från E-hälsomyndigheten till regionerna, branschorganisationer och allmännyttan.

Regionen anser att förslagen om sekretessundantag behöver breddas så att de innefattar alla läkemedel oavsett förmånsstatus, distributionskanal samt rekvirerande juridisk person.

Regionen efterlyser också en fördjupad konsekvensanalys om utredningens förslag skulle antas i sin nuvarande form.

Region Norrbotten beslut att

Lämna yttrande enligt förslaget.

Beslutsunderlag

Revisorerna har granskat om regionstyrelsen utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med tillräckligt intern kontroll. Bedömningen är att regionstyrelsen bedriver verksamheten på ett inte helt ändamålsenligt sätt, men på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Regionstyrelsen beslutar att

Med beaktande av revisorernas synpunkter lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Regionens revisorer har granskat tillgänglighet till hälso- och sjukvård inom specialiserad vård för år 2022. Den samlade bedömningen är att regionstyrelsen inte helt har säkerställt att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits för att uppnå målet om god tillgänglighet i verksamheten.

Utvecklingsarbeten i linje med rekommenderade åtgärder har påbörjats eller är planerade.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa ändamålsenligt arbete för att öka tillgängligheten till specialiserad vård i enlighet med revisorernas rekommendationer.
 2. Återrapportering av genomförda uppdrag och åtgärder sker i samband med  återföringsdagen 2024.
 3. Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag

Inför varje ny mandatperiod presenterar majoriteten de politiska prioriteringarna av Agenda 2030-målen genom en så kallad agendapyramid. Agendapyramiden bygger på samma principer som de globala målen för hållbarhet och har tagits fram med syfte att vägleda verksamheternas hållbarhetsarbete.

Marianne Sandström (SD) och Lage Hortlund (SD) yrkar avslag till det liggande förslaget.

Daniel Bergman yrkar som ändringsförslag att de centrala målen i punkt 1 ska vara:

a) Mål 5: Jämställdhet.
b) Mål 3: God hälsa och välbefinnande.
c) Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.
d) Mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

 1. Region Norrbottens centrala mål är:
  a) Mål 3: God hälsa och välbefinnande.
  b) Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
  c) Mål 5: Jämställdhet.
  d) Mål 10: Minskad ojämlikhet.
  e) Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
  f) Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.
 2. Att de centrala målen inarbetas i styrelsens och nämndernas planer.
 3. Att verksamheterna, i sina verksamhetsplaner, tar fram aktiviteter som beskriver hur de avser arbeta med de centrala målen.
 4. I samband med uppföljning av planerna redovisar styrelsen, nämnderna och verksamheterna sitt arbete med de centrala målen.

Marianne Sandström (SD), Lage Hortlund (SD) och Daniel Bergman (M) reserverar sig.

Beslutsunderlag

Lokalerna för regionens rättspsykiatriska vård i Öjebyn är i behov av anpassning och renovering för att möta verksamhetens behov samt räddningstjänstens krav på brandsäkerhet.

Den 7 december 2022 fick regiondirektören i uppdrag att genomföra en förstudie i syfte att utreda och föreslå lämpliga alternativ för en långsiktig lösning på lokalbehoven.

En utredningsgrupp har genomfört förstudien/lokalutredningen ”Översyn av lokalisation för den Rättspsykiatriska verksamheten” utifrån 4 alternativ för den framtida lokalförsörjningen:

 1. Nybyggnation i Öjebyn.
 2. Ombyggnad av nuvarande lokaler.
 3. Nybyggnation i anslutning till Piteå sjukhus eller
 4. Annan lokalisering.

Utredningsgruppen förordar alternativ 1: Nybyggnation i Öjebyn för den framtida lokalförsörjningen.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Inriktningen är att den framtida lokalförsörjningen för den rättspsykiatriska verksamheten åtgärdas genom nybyggnation i Öjebyn, i anslutning till nuvarande lokaler.
 2. Projekteringen av nybyggnationen finansieras enligt tilldelade medel i investeringsplanen  2024.

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige anger strategisk riktning, särskilda uppdrag och strategiska mål för regionen i planen.

Den strategiska inriktningen innebär fortsatt behov av att hantera de uppskjutna vårdbehoven samtidigt som utvecklingen av verksamheten behöver fortsätta för en tillgänglig och effektiv sjukvård och tandvård, administration, service och regional utveckling.

Årets resultat enligt budget är -397 mnkr 2024, 223 mnkr 2025 och 356 mnkr 2026, vilket innebär att regionen inte uppfyller de finansiella målen för 2024 och redovisar ett underskott på balanskravsresultatet vid balanskravsutredningen.

Om balanskravsresultatet inte uppnås kan RUR (resultatutjämningsreserv) användas.

Den föreslagna strategiska planen från majoriteten (S, V och C) ingår ny prioritering av Agenda 2030-målen. Kommande planeringsperiod har också stort fokus på fortsatt implementering av fullmäktiges målbild för Nära vård.

Utöver målbilden för nära vård samt strategin Framtidens hälsa och vård och den
regionala utvecklingsstrategin får regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden
och patientnämnden följande inriktningar och uppdrag:

Uppdrag folkhälsa, sjukvård och tandvård

Som en del i att garantera Norrbottningarna en fortsatt god hälso- och sjukvård samt tandvård av god kvalitet, eftersträvas en hållbar organisering och samverkan mellan primärvård och specialistsjukvården.

Även struktur och samverkan med kommunal hälso- och sjukvård är en viktig beståndsdel. Inom hälso- och sjukvård och tandvård arbetar regionen för att erbjuda en jämlik vård och förstärkt primärvård där arbetet för främjande och förebyggande folkhälsa ska prioriteras.

Regionens fokus inom området är en hållbar övergång mot Nära vård som syftar till att flytta vården närmre patienten.

Omhändertagande av barn och vuxna som upplever psykisk ohälsa är även det ett prioriteringsområde som regionen kommer stärka arbetet kring.

Region Norrbotten kommer satsa mer på innovativa metoder, digitala framsteg och regionens nya sjukhus i Kiruna, för att förbättra tillgängligheten till vård för medborgarna vilket är  avgörande för att möta de ökande vårdbehoven i samhället.

Uppdrag kompetensförsörjning

Under de kommande åren finns en stor efterfrågan på arbetskraft inom alla yrkesområden. Regionen behöver arbeta strategiskt för ökad jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet i samverkan med kommuner och näringsliv för att få fler att arbeta och bosätta sig i hela länet.

Stora industriella etableringar samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder minskar leder till ökad konkurrens om arbetskraften. Regionen ska arbeta smartare med de resurser som finns samt främja utbildning, arbetskraftsinvandring och ta tillvara medarbetares kunskaper och vilja att utvecklas i enlighet med den tillitsbaserade styrningen.

Lönebildningen i regionen ska utgå från behovet av kompetens med ett  jämställdhetsperspektiv utifrån regionens ekonomiska förutsättningar. Regionen ska arbeta aktivt för förbättrade arbetsvillkor och kompetensutveckling där framtagandet av en kompetensförsörjningsplan är en del av detta arbete och att minska beroendet av inhyrd personal

Uppdrag tillitsbaserat ledarskap

Genom att utveckla ledarskapet och stödja medarbetarna ska arbetet mot tillitsbaserad ledning och styrning förstärkas. Att ge medarbetare och chefer ökat ansvar bidrar till ökat engagemang att utveckla verksamheten vilket främjar medarbetarskap, förnyelse och förbättring av verksamheten.

En tillitsbaserad styrning innebär ändrade arbetssätt vilket förflyttar ansvar för beslut och uppföljning till att ske nära den berörda verksamheten.

Uppdrag regional utveckling och kultur

En förutsättning för att lyckas med den gröna omställningen är att den är hållbar, det vill säga har en väl fungerande och flexibel kompetensförsörjning.

Regionen ska verka för jämlika förutsättningar till att verka och bo i hela länet genom en fungerande infrastruktur.

Norrbotten ska vara ett framstående län inom hållbar och smart innovation, klimat och energi. Detta kräver att staten medverkar och bidrar till investeringar och hållbar infrastruktur.

Regional utveckling kräver dessutom ett hållbart nyttjande av naturen och dess resurser.

Tillgång till naturen och dess egenvärde och en livlig kultur- och fritidsscen, idrott och fritidsaktiviteter skapar dynamiska samhällen där människor vill besöka, bo och trivas. Dessa aktiviteter främjar kreativitet, förbättrar välbefinnande och främjar social sammanhållning. Kulturen ska därför finnas spridd i regionen med jämställda och jämlika möjligheter för personer att delta i kreativa projekt.

Utvecklingsinsatser bör prioritera rättigheterna för nationella minoriteter och urfolket samerna.

Uppdrag ekonomi

Region Norrbotten berörs liksom andra regioner och kommuner av den samhällsekonomiska utvecklingen. Ökad inflation samt ökade pensions och – personalkostnader påverkar grunden för den ekonomiska planeringen, vilket innebär att skatteintäkterna räcker till mindre verksamhet.

Demografin påverkar tillgången till arbetskraft och vårdbehoven. Ett internt arbete krävs för att möta det ekonomiska omvandlingstrycket inom ramen för det befintliga skatteuttaget.

En hållbar ekonomi handlar om att alla som lever och bor idag och i framtiden i Norrbotten ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov utan att detta medför negativa konsekvenser för den miljömässiga och sociala hållbarheten.

En god ekonomisk hushållning ska eftersträvas i regionens verksamhet på kort och lång sikt
genom grundtanken att varje generation av invånare ska bära sina kostnader för den service de beslutat och konsumerat.

Uppdrag beredskap

Vårt samhälle står inför flera möjliga hot som vi måste förbereda oss för. Det som vi med säkerhet vet är att ett snabbt förändrat klimat och säkerhetspolitiskt läge kan få allvarliga konsekvenser och medföra störningar i samhällets kritiska infrastruktur, cybersäkerheten, försörjningen av förnödenheter och individers hälsa.

För att Region Norrbotten ska vara en hållbar region i framtiden krävs beredskap på flera områden. Norrbottens självförsörjningsgrad behöver stärkas genom jord- och skogsbruk och med egen ökad livsmedelsförsörjning.

I beredskapsarbetet krävs även förberedelse för att vårdinrättningarna kan behöva ta emot ett plötsligt ökat antal patienter i svåra situationer.

Jämställdhetsperspektiv

Region Norrbotten ska arbeta med jämställdhetsintegrering. Det betyder att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i arbetet och genomsyra alla led av beslutsfattande och genomförande.

I strategiska planen har jämlikhet och jämställdhet samt hållbarhet integrerats i hela planen från beskrivningar och mål till uppdrag. Arbete pågår för fortsatt integrering i hela  planeringsprocessen utöver dokumentet strategisk plan.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå fullmäktige besluta att:

 1. Fastställa reviderad strategisk plan 2024-2026
 2. För 2024 nyttja RUR för att täcka budgeterat underskott.
 3. Skattesatsen är oförändrad 2024 och uppgår till 11,34 kronor per skattekrona.

(M), (SD) och (SVP) reserverar sig till förmån för deras egna förslag till strategisk plan.

Beslutsunderlag

Ekonomiska resultatet per april är positivt med 46 mnkr vilket är 91 mnkr bättre än budget.

Avvikelsen mot budget beror på ett negativt resultat för verksamheten på -29 mnkr, vilket är 20 mnkr sämre än budget, samt ett positivt finansnetto till följd av värdeuppgång i de kortfristiga placeringarna.

Årsprognosen pekar på ett negativt resultat på -548 mnkr vilket är 591 mnkr sämre än budget.

Verksamhetens resultat prognosticeras bli negativt med -349 mnkr och finansnettot är negativt med -199 mnkr.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna Region Norrbottens månadsrapport per april 2023.
 2. Med anledning av de underskott som prognosen synliggör, regiondirektören i uppdrag att omedelbart inleda ett arbete med att möta de ekonomiska utmaningarna och att trenden för kostnadsutvecklingen snarast kan brytas (alternativt brytas under 2023), att fokusera på att minska beroendet av inhyrning, att nyttja bidrag optimalt och att löpande återrapportera i regiondirektörens rapport eller annan uppföljningsrapport.

Beslutsunderlag

Region Norrbotten och Norrbottens kommuner har gemensamma riktlinjer och rutiner för samordnad individuell planering (SIP) som reglerar samverkan utifrån aktuell lagstiftning.

Politiska samverkansberedningen bedömer att ansvariga tjänstepersoner i länsstyrgruppen är en tillräcklig beslutsnivå för uppdatering av sakfrågor som omfattas av samordnad individuell planering – riktlinjer och rutiner.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Förändra beslutsnivån avseende samordnad individuell planering-riktlinjer och rutiner.
 2. Länsstyrgruppen utgör beslutsnivå. Beslutet träder i kraft 2023-06-13.
 3. Justering sker omedelbart.

Beslutsunderlag