Beslut i korthet - regionstyrelsen 13 september

Regionstyrelsen antog inriktningsbeslut av Utvecklingsplan 2022 för Sunderby sjukhus med nybyggnation, ombyggnation och modernisering av lokalerna. Vidare beslutades att ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa införandet av En väg in – ett första linjen-mottagande för barn och unga med psykisk ohälsa i primärvården. Dessutom ska ett förbättrat omhändertagande av barn och unga med missbruk- och beroendeproblematik beredas.

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar

Regionstyrelsen beslutar att

lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Ordföranden informerar om regionstyrelsens temasammanträde 13 september 2023 som bestod av följande: 

 • HR-direktören med medarbetare om kompetensförsörjning 
 • Översyn av omhändertagandet av barn och ungdomars hälsa och sjukdom 
 • Oberoende av inhyrda 

Regionstyrelsen beslutar att

lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

KPMG har på uppdrag av regionen utfört en översyn av omhändertagandet av barn och unga som lider av psykisk hälsa.  

Det finns behov av ytterligare analys och detaljering av översynens om hur resultatet ska omhändertas och realiseras varför regionen tillsätter en projektorganisation. Projektorganisationen ska ta tillvara resultaten från översynen och genomföra de förändringar som krävs för att långsiktigt nå målet att barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller sjukdom får tidiga och adekvata insatser på rätt vårdnivå som fungerar likvärdigt över länet. 

Barn och unga med missbruk är ett i regionen angeläget utvecklingsområde som inte var inkluderat i denna översyn. Det är av största vikt att även detta område hanteras i särskild ordning för att uppnå regionens mål om en god och jämlik hälsa för alla barn och ungdomar i länet. 

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa införandet av En väg in – ett första linjen-mottagande med utgångspunkt i primärvården. 
 2. Godkänna tillsättningen av en projektledare för hösten 2023 och år 2024.  
 3. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att en projektorganisation med bred representation från berörda verksamheter, ekonomi, HR och IT/MT tillskapas. 
 4. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa finansiering av projektorganisationen, med utgångspunkt från att finansieringen i första hand ska ske med nationella medel.  
 5. Ge regiondirektören i uppdrag att, när ett förslag väl ligger för handen, ta fram förslag till långsiktig finansiering av verksamheten.  
 6. Återrapportering kommer att ske löpande till styrelsen via regiondirektören. 
 7. Utöver översynens förslag ge regiondirektören i uppdrag att tillse att ett förbättrat omhändertagande av barn och unga med missbruk- och beroendeproblematik bereds i särskild ordning.

Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att rekommendera regioner att erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten, samt till grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccin för. 

De som omfattas av rekommendation om vaccinering rör sig om ca 111 000 personer i Norrbotten och tillgängliggörandet av doser rör sig om 92 650 för hösten 2023. Det är endast cirka 90 000 norrbottningar som valde att ta den så kallade höstdosen säsongen 22/23. Ligger sjukdomsläget för covid-19 kvar på samma nivå som idag är det snarare den senare siffran som är trolig per halvår. 

De som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller de grupper som regionerna rekommenderas tillhandahålla covidvaccin till, kommer inte att ges möjlighet att vaccinera sig, vilket innebär att avgiftsbeläggande av någon vaccination mot covid-19 ännu inte är aktuell. 

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. 

Staten står för kostnaden för själva vaccinet och hanteringen av kostnaderna för vaccinationerna under tiden andra halvåret 2023.  

Regionerna uppmanas att godkänna och omgående tillämpa rekommendationen.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

 1. anta SKR:s rekommendation om att erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten, samt till grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccin för. 
 2. anta SKR:s rekommendation om att avstå från att debitera kostnad för utomlänsvård enligt riksavtalet vid covid-19 vaccination. 

Beslutsunderlag

Utvecklingsplanen för Sunderby sjukhus beskriver en modernisering och effektivisering av verksamhetslokalerna. Syftet är att Sunderby sjukhus ska uppfylla nationella lagar och riktlinjer för patientsäkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet samt öka nyttan för patienter och medborgare.

Flera åtgärder är av akut karaktär och behöver genomföras för att undvika förelägganden från Arbetsmiljöverket (AMV) och/eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Föreslagna åtgärder utgår från hur outnyttjade lokalytor, kompletterat med nybyggnad där det bedömts nödvändigt, kan användas för att bidra till en mer resurseffektiv verksamhet.  

För att ytterligare precisera tider, omfattning och investeringsvolym/år föreslås att division Regionstöd, efter utvecklingsplanens antagande, tar fram en mer detaljerad beskrivning av genomförandet. Vårddivisionerna och division Regionstöd har tillsammans prioriterat utvecklingsplanens föreslagna åtgärder enligt prioriteringsordning 1 och 2.

Prioriteringen är gjord efter behovet av ökad patientsäkerhet, förbättrad arbetsmiljö samt möjlighet till ökad nytta för patienter och medborgare.

Regionstyrelsen beslutar att 

 1. Genomföra inriktning av Utvecklingsplan 2022 för Sunderby sjukhus enligt prioriteringsordning 1 samt genomföra nybyggnation av läge E och därutöver genomföra ombyggnation och modernisering av lokalerna för dagkirurgisk enhet (DKE)/uppvakningsavdelning (UVA) och vårdavdelningar i By 107 (Barn och BB/gynekologi). 
 2. Ge regiondirektören i uppdrag att utreda volymbehov samt planera för åtgärder avseende utökning av länsklinik Laboratoriemedicin. 
 3. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en detaljerad beskrivning av genomförandet för utvecklingsplanen med utgångspunkt från ovanstående inriktningsbeslut och kompletterande utredning. Beskrivningen ska precisera tider, kostnader, omfattning och investeringsvolym/år. 

Johannes Sundelin (S), Glenn Berggård (V) och Daniel Bergman (M) före-slår bifalla liggande förslag.

Lage Hortlund (SD) föreslår återremittera ärendet.

Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla Lages förslag om att återremittera ärendet.

Beslutsunderlag

Donationen ska ske genom det arbete som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Emergency Response Coordination Centre (ERCC) koordinerar avseende donation av hälso- och sjukvårdsutrustning till Ukraina. Donationen ska ske under förutsättning att ERCC meddelar vilka organisationer som är i behov av utrustningen.

Divisionschef för Division Regionstöd får i uppdrag att verkställa donationerna till den/de organisationer som utpekas av ERCC. Om MSB eller ERCC meddelar att det inte finns behov av den utrustning som omfattas av detta beslut ska utrustningen utrangeras enligt regionens vanliga rutiner. 

Regionstyrelsen beslutar att

genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Emergency Response Coordination Centre (ERCC), skänka ambulans Volvo V70, reg. nr. EJC 826 till välgörenhetsorganisationer som verkar i Ukraina.  

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen vill med anledning av det utredningsdirektiv som regeringen går vidare med, om att kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera polis och Migrationsverket när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd, tydliggöra Region Norrbottens hållning i frågan gällande anmälnings- och informationsplikt för vårdpersonal. 

Regionstyrelsen beslutar att

upprätta en skrivelse till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i vilken man uppmanar SKR att, på det sätt man finner lämpligt, verka för att förslaget om anmälnings- och informationsplikt inte genomförs.

Marianne Sandström (SD) och Linda Frohm (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

Revisorerna har granskat regionens årsredovisning för 2022. Bedömningen är att årets utfall uppfyller regionens finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt att utfallet delvis är förenligt med verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. Sammantaget bedöms regionen ha en delvis god hushållning. 

Regionstyrelsen beslutar att

lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag

Revisorerna har granskat regionens årsredovisning. Bedömningen är att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen samt att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och upprättade enligt god redovisningssed. Noterna uppfyller till övervägande del kraven enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Regionstyrelsen beslutar att

lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag

PWC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av inköp och upphandling. Granskningens syfte var att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende regionens inköp och upphandling.  

Utifrån genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att regionstyrelsen inte helt säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att 

 1. Säkerställa att rutiner och anvisningar på området är kända i berörda verksamheter. 
 2. Säkerställa att det inte sker otillåtna direktupphandlingar i regionen 
 3. Säkerställa att samtliga direktupphandlingar över 100 000 SEK dokumenteras i enlighet med riktlinjer och lagstiftning. 
 4. Löpande följa upp inköps- och upphandlingsverksamheten inom Region Norrbottens verksamheter. 
 5. Säkerställa att fakturering sker i enlighet med avtalade priser. 
 6. Återrapportera uppdragen till regionstyrelsen 12 mars 2023. 
 7. Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag