Beslut i korthet - regionstyrelsen 16 mars

Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2022, att utöka projekttid och budget för införandet av det nya vårdinformationsstödet Cosmic, att tillsammans med LTU genomföra en forskarskola i Nära vård och att tillsammans med Norrbottens Kommuner genomföra handlingsplan för suicidprevention.

Beslut i korthet

Nedanstående är ett urval av besluten. Bilagorna går att söka i handlingarna (klicka på knappen nedan). För en komplett redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras inom en vecka efter mötet.

Dagordning Handlingar Protokoll

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.

Beslutsunderlag

För att säkerställa ett kvalitativt och effektivt införande av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) i Region Norrbottens verksamhet föreslår regionstyrelsen flera beslutsåtgärder.

I samband med projektets framåtskridande har det identifierats behov av att förstärka mottagarsidan av projektet, det vill säga verksamheten, för att säkerställa ett bra införande i organisationen. Därför föreslås att ett nytt delprojekt, Verksamhetens Införande, bildas inom huvudprojektet. En ny tjänst som projektledare tillsätts för delprojektet.

Vidare finns behov av att förlänga projekttiden till att även omfatta hela 2024-2025. Detta är viktigt för att säkerställa att nödvändigt stöd finns för verksamheterna under inkörningstiden efter driftsättning. Systemet medför delvis nya arbetssätt som tar tid att etablera. Därför finns också behov av förändringsledning tiden efter driftsättning för att tillvarata fördelarna av systemet i vårdens vardag.

De förberedande åtgärderna inför driftsättningen av Cosmic är omfattande och kommer kräva betydande personalresurser. Uppskattningsvis är det cirka 5000 slutanvändare som ska utbildas i det nya systemet. Kärnan i utbildningsorganisationen är beräknad till ett 40-tal personer fördelat på tre nivåer. Till detta knyts ett utbildningsstöd med coacher på enhetsnivå, bestående av cirka 500 personer. Utbildningsinsatserna sker stegvis inom de olika nivåerna. Merparten av utbildningarna för personer med roll som utbildare eller coach sker under 2023. Slutanvändare utbildas under första och andra kvartalet 2024 i nära anslutning till driftsättningen.

Regionstyrelsen beslutar att

Medel om 33,5 mnkr tillskjuts till projektet Införande av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS, för utbildningsinsatser, tillsättning av tjänst som förändringledare och tillsättning av delprojektledare för ”Verksamhetens införande”. Finansiering anvisas ur regionstyrelsens särskilda anslag för Införande av FVIS.

Beslutsunderlag

Marianne Sandström (SD) yrkar på att regionstyrelsen beslutar att se över möjligheten att snarast tillse att räddningstjänsten erhåller de delegationer de behöver för att inom ramen för IVPA (I väntan på ambulans) ge behandling med syrgas.

Personal från räddningstjänsten som efter personlig delegering utför hälso-och sjukvårdsåtgärder, till exempel behandling med syrgas, är att betrakta som hälso- och sjukvårdspersonal. De omfattas därmed av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och regionen blir vårdgivare.

Syrgas är ett läkemedel där rekommendationerna för prehospital användning har ändrats över tid, varav rutinmässig användning inte längre rekommenderas. Detta då syrgas inte bara kan ha tveksam nytta utan i vissa fall även vara skadligt.

I en akut situation är det viktigt att rätt åtgärder tillämpas, det vill säga första hjälpen, såsom exempelvis defibrillering vid hjärtstopp och fria luftvägar vid medvetslöshet. Att ha med sig läkemedel som inte ingår i det rutinmässiga akuta omhändertagandet riskerar att stjäla fokus från andra livräddande åtgärder. Bedömningen är även att man uppnår större nytta genom att använda tillgänglig utbildningstid för räddningstjänstens personal till andra, mer avgörande moment än syrgasbehandling. Därför frångår man delegering av syrgas till räddningstjänstens personal i allt fler regioner, nu även i Norrbotten.

Regionstyrelsen beslutar att

Initiativärendet avslås.

Beslutsunderlag

Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet, LTU, planerar att inrätta en forskarskola i Nära vård med start den 1 februari 2024. Forskarskolan ska omfatta åtta doktorand-tjänster, varav fyra doktorander anställs av Region Norrbotten och fyra av LTU. Forskarskolan förväntas bidra till ökad forskning inom primärvård och förbättrade kunskapsunderlag generellt inom hälso- och sjukvården.

En forskarskola stärker den akademiska kompetensen inom regionen och säkrar därmed fortsatt genomförande av läkarprogrammet samt medellånga hälso- och sjukvårdsutbildningar. En livskraftig akademisk miljö stärker möjligheten att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Region Norrbotten i samverkan med Luleå tekniska universitet (LTU) inrättar en forskarskola i forskningsämnet Nära Vård.
 2. Merkostnaden för 2023 finansieras från centralt kostnadsställe. Från och med 2024 inarbetas det förändrade budgetbehovet i den strategiska planen.

Beslutsunderlag

De nationella medel som 2021 gemensamt skulle användas för att genomföra satsningar inom området psykisk hälsa kunde, på grund av omständigheter inom regionen, inte användas varför Norrbottens Kommuner valde att säga upp samarbetet.

Regionens politiska majoritet har därefter gett regiondirektören i uppdrag att tillsammans med direktören för Norrbottens Kommuner lösa ut frågan och möjliggöra att de gemensamma satsningar inom området psykisk hälsa som skulle genomförts 2021 istället kan genomföras under 2023.

En gemensam handlingsplan för suicidprevention är nu framtagen och Region Norrbotten har kompenserat Norrbottens Kommuner för de tidigare uteblivna medlen.

För 2023 behöver Region Norrbotten avsätta 3,1 mnkr för att genomföra handlingsplanen.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. För 2023 avsätta 3,1 mnkr för genomförande av handlingsplan för suicidprevention.
 2. Finansiering sker genom att kostnaderna belastar regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Beslutsunderlag

I ärendet presenteras resultatet av regionens uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2022. 14 av totalt 18 frågor som utgjort grunden för bedömningen rapporteras fungera bra, medan 4 frågor benämns som områden i behov av förbättringsåtgärder.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Ge regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder enligt presenterade förbättringsområden.
 2. Återrapportering sker till regionstyrelsen oktober.

Beslutsunderlag

 

Regionen fattade 2022 ett beslut som innebar att ukrainska medborgare som flytt från kriget gavs tillgång till subventionerade läkemedel. Det beslutet har nu upphört.

SKR har tagit fram nya rekommendationer om att de flyktingar som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet fortsatt ska subventioneras och omfattas av förordningen om vårdavgifter med mera för vissa utlänningar.

Kenneth Backgård (SJVP) yrkar på att regionstyrelsen inte ska ta beslutet själv utan föreslå regionfullmäktige att ta det.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att

 1. Ansluta sig till Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation beträffande egenavgift för läkemedel för de flyktingar som har ansökt om eller har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.
 2. Justera Avgiftshandboken enligt beslutspunkt 1.

Beslutsunderlag

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel, vilket innebär att ett utfärdat bevis krävs för att få använda titeln. Med anledning av detta föreslås nu ett tillägg i förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Tillägget innebär att en folkhögskola ska kunna anordna kurser som ger kompetens motsvarande den skyddade yrkestiteln.

Region Norrbotten ställer sig i huvudsak positiv till de förslag som lämnas i promemorian, men lyfter behovet av att få ta del av utbildningsinnehållet och säkerställa att antalet elever kan tas emot innan beslut om praktikplatser fattas.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslag.

Beslutsunderlag

Region Norrbotten har undertecknat den europeiska jämställdhetdeklarationen (CEMR). Regionen har därmed förbundit sig att verka för jämställdhet inom politiskt beslutsfattande, i praktisk verksamhet och i den service som levereras till medborgarna. Jämställdhetsperspektiv ska integreras i och genomsyra alla led av beslutsfattande och genomförande. Gemensamma resurser ska fördelas på ett rättvist sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Som ett led i Region Norrbottens arbete med jämställdhet tar regionens nämnder ansvar för att det övergripande beslutet om jämställdhetsintegrering genomförs.

Linda Frohm (M) yrkar på att regionstyrelsen inte ska ta beslutet själv utan att föreslå regionfullmäktige att ta det och att "grupper av" ska strykas.

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår att regionstyrelsen ska uppmana nämnderna istället för att ge dem i uppdrag.

(SD) yrkar avslag.

Efter ajournering föreslår ordförande Anders Öberg (S) en justerad skrivning enligt nedan.

Regionstyrelsen beslutar att

Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt uppmana hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden att:

 1. Ta ansvar för att det övergripande beslutet om jämställdhetsintegrering genomförs.
 2. I beslutsunderlag införa beskrivningar av hur beslutet påverkar olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar.

Beslutsunderlag

Division Nära, division Länssjukvård 1, division Länssjukvård 2, division Funktion, division Psykiatri och division Regionstöd har sammanställt sina årsrapporter för 2022. I ärendet återfinns sammanfattningen från respektive årsrapport.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna divisionernas årsrapporter 2022.

Beslutsunderlag

Årets resultat för 2022 är positivt med 272 mnkr trots ett betydande negativt finansnetto. Verksamhetens resultat är positivt med 984 mnkr, vilket är 580 mnkr bättre än budget.

Det finansiella målet har förändrats under 2022 och innebär att verksamhetens resultat ett normalt år ska ligga mellan 1 och 3 procent av skatter, statsbidrag och utjämning. Målet uppnås med god marginal för 2022 liksom det gjort för de senaste tre åren.

Bedömningen av de strategiska målen visar att samtliga sex strategiska mål är delvis uppnådda vid årets slut. En sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten har en delvis god ekonomisk hushållning.

Regionstyrelsen beslutar att

 Föreslå regionfullmäktige besluta att:

 1. Godkänna Region Norrbottens årsredovisning för 2022.
 2. Till resultatutjämningsreserven avsätta 174 mnkr av årets resultat.
 3. Ombudgetera budgetöverskott för 2022 till 2023 avseende införandeprojektet Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS, genom att utöka budgeten för projektet för 2023 med 12,8 mnkr och minska det budgeterade resultatet för 2023 med motsvarande belopp.
 4. Ombudgetera budgetöverskott för 2022 till 2023 avseende riktade statsbidrag att nyttjas för bearbetning av vårdköerna genom att utöka regionens budget för kökortningsåtgärder för 2023 med 110 mnkr och minska det budgeterade resultatet för 2023 med motsvarande belopp.
 5. Ombudgetera budgetöverskott för 2022 till 2023 avseende projektet sammanhållen planering och uppföljning med 0,5 mkr och minska det budgeterade resultatet för 2023 med motsvarande belopp.
 6. Utöka investeringsramen för 2023 med 10,2 mnkr från 352 mnkr till 362,2 mnkr.

Regionstyrelsen beslutar under förutsättning av att regionfullmäktige beslutar enligt ovan att:

 1. Utöka investeringsramen för 2023 för akuta investeringar med 10,2 mnkr.
 2. Tillföra 12,8 mnkr till införandeprojektet för framtidens vårdinformationsstöd, FVIS.
 3. Tillföra ekonomiavdelningen anslag motsvarande 0,5 mnkr för fortsatt utveckling av planerings- och uppföljningsverktyget Stratsys.
 4. Tillföra 110 mnkr till division Regiongemensamt till anslaget för nationella överenskommelser för kökortningsåtgärder.

Beslutsunderlag

Pressmeddelande och film