Beslut i korthet - regionstyrelsen 17 augusti 2022

Styrelsen beslutade bland annat att utöka antalet disponibla vårdplatser på Sunderby sjukhus, att införa fast läkarkontakt, att förstärka den gynekologiska specialistmottagningen i Kiruna, att ta fram en plan för att införa tillitsbaserad styrning och ledning, att se över nya arbetstidsmodeller, att göra ytterligare lönesatsningar inom vården, att premiera arbete under sommartid samt att samlokalisera folktandvården i Luleå i ett hus och på flera övriga orter med övrig vård.

Beslut i korthet

Anders Öberg (S) inleder det extra regionstyrelsemötet med ett särskilt yttrande enligt följande:

”Med endast 25 dagar kvar till valdagen kallas regionstyrelsen till ett extra regionstyrelsesammanträde för att ta ställning till frågor som skulle behöva en betydligt mer seriös hantering. Frågorna och tänkta inriktningar är alla angelägna och fanns med i Socialdemokraternas förslag till strategisk plan som behandlades vid regionfullmäktige så sent som den 22-23 juni 2022, som avslogs. Förslagen är därför i detta läge oseriösa, inte minst gentemot regionens personal som lovats lösningar på områden som inte levererats under mandatperioden”.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionfullmäktige