Beslut i korthet - regionstyrelsen 4 juni 2024

Regionstyrelsen beslutade bland annat att Specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) införs som testverksamhet vid Piteå sjukhus. SPOT-liknande arbetssätt ska även införas vid Sunderby sjukhus och Gällivare sjukhus. Vidare beslutades att anta handlingsplan för ökad folkhälsa 2024-2026.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll

Handlingsplanen beskriver hur länsaktörerna tillsammans organiserar och leder arbetet för att genomföra Norrbottens folkhälsostrategi. Detta innefattar länsaktörernas olika roller i folkhälsoarbetet, kännetecknande principer för arbetet samt vilka insatser som ska eftersträvas inom varje delmål. De fyra delmålen berör utbildning och livslångt lärande, levnadsvanor, normer och värderingar samt systematiskt arbete.

Regionstyrelsen beslutar att anta Regional handlingsplan för länets folkhälsoarbete 2024–2026.

Policyn för hantering av hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda ska utgöra ett stöd och vara en vägledning för regionens förtroendevalda. Syftet är att öka tryggheten vid utförande av offentliga förtroendeuppdrag. Policyn ska skapa en tydlighet och fastställa ett regiongemensamt förhållningssätt för att förtroendevalda inte ska påverkas genom hot, våld eller allvarliga trakasserier i sin roll som beslutsfattare. Uppdraget som förtroendevald ska kunna genomföras utan inskränkningar samt med en godtagbar känsla av trygghet och säkerhet.

Policy för hantering av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda granskas och revideras inför varje ny mandatperiod. Regionens säkerhetschef ansvarar för att revideringen genomförs. Samråd sker med regionfullmäktiges ordförande. Tillhörande checklistor kan vid behov omarbetas fortlöpande av regionens säkerhetsenhet.

Policy för hantering av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda ersätter nuvarande riktlinje hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:

 1. Anta policy för hantering av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda.
 2. Upphäva riktlinje hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda.

En översyn har genomförts inom division Psykiatri för att klargöra hur verksamheten, utifrån uppdrag och givna förutsättningar, ska utvecklas för att bättre möta befolkningens behov av psykiatrisk vård i länet. Psykiatrin föreslås utvecklas mot en mer personcentrerad vård i öppna vårdformer närmare befolkningen genom införande av specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT).

De slutsatser som kunnat dras från andra regioner är att proaktiv och förebyggande vård i hemmet minskar behovet av slutenvårdstillfällen och kortar vårdtiderna på sjukhus då patientens behov i stället kan tillgodoses utifrån ett helhetsperspektiv i hemmiljö. Dessutom har det gett goda effekter på möjligheterna att rekrytera och behålla personal vilket idag är ett problem inom psykiatrin.

Verksamheten i Piteå bedöms lämplig att inleda en testverksamhet med SPOT. Ansvaret för samtliga slutenvårdsplatser i Piteå omdisponeras under testperioden till Sunderbyn och de där sedan tidigare fastställda antalet slutenvårdsplatser. Under testperioden beräknas disponibla vårdplatser i Sunderbyn kunna öka. Genom en utökning av antalet disponibla vårdplatser möjliggörs bland annat att missbruks- och beroendevården koncentreras till en egen avdelning. Dessutom införs SPOT-liknande arbetssätt i verksamheterna i Gällivare och Sunderbyn som komplement till deras slutenvårdsplatser.

Då detta är ett förändrat arbetssätt där resultatet inte är givet kommer löpande avstämningar göras och återrapporteras till regionstyrelsen. Till våren 2025 kommer en utvärdering av testverksamheterna i Piteå, Gällivare och Sunderbyn samt dess inverkan på behovet av slutenvårdsplatser presenteras. Sannolikt kommer då även ett förslag på förändring av antalet fastställda vårdplatser inom psykiatrin i länet lämnas för regionfullmäktige att ta ställning till.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) införs som en testverksamhet inom Piteå sjukhus upptagningsområde under hösten 2024.
 2. SPOT-liknande arbetssätt införs som en testverksamhet vid Sunderby sjukhus och Gällivare sjukhus upptagningsområde som komplement till slutenvårdsplatser.
 3. Regiondirektören får i uppdrag att i sin rapport löpande lämna avstämningar till regionstyrelsen avseende testverksamheterna.
 4. Regiondirektören får i uppdrag att under våren 2025 återkomma till regionstyrelsen med en utvärdering av testverksamheterna, dess inverkan på behovet av slutenvårdsplatser samt eventuellt förslag till förändring av fastställda vårdplatser inom vuxenpsykiatrin i länet för regionfullmäktige att ta ställning till.

Följande personer reserverar sig mot beslutet:

 • Linda Frohm (M)
 • Daniel Bergman (M)
 • Kenneth Backgård (SJVP)
 • Margareta Törelid Haapaniemi (KD)
 • Marianne Sandström (SD)
 • Lars-Åke Vikström (SD)

Region Norrbotten ansöker om dispens för avsteg från dygnsviloreglerna (AB § 13 Arbetstid, Förläggning av arbetstid, moment 5), avseende narkosläkare vid An/Op/IVA (anestesi, operation, intensivvård) på Sunderby sjukhus. Förhandling har genomförts tillsammans med Norrbottens Läkarförening (NLF) som inte motsätter sig ansökan.

Regionstyrelsen beslutar att bevilja An/Op/IVA Sunderby sjukhus begäran om att ansöka om dispens för narkosläkarna att göra avsteg från Arbetstidsdirektivets dygnsviloregler.

Region Norrbotten ansöker om dispens för avsteg från dygnsviloreglerna (AB § 13 Arbetstid, Förläggning av arbetstid, moment 5), avseende narkosläkare vid An/Op/IVA (anestesi, operation, intensivvård) på Piteå sjukhus. Förhandling har genomförts tillsammans med Norrbottens Läkarförening (NLF) som inte motsätter sig ansökan.

Regionstyrelsen beslutar att bevilja An/Op/IVA Piteå sjukhus begäran om att ansöka om dispens för narkosläkarna att göra avsteg från Arbetstidsdirektivets dygnsviloregler.

Region Norrbotten ansöker om dispens för avsteg från dygnsviloreglerna (AB § 13 Arbetstid, Förläggning av arbetstid, moment 5), avseende ambulanspersonal verksamma inom ambulanssjukvården vid orterna Arvidsjaur, Kiruna och Övertorneå. Förhandling har genomförts tillsammans med Kommunal och Vårdförbundet som inte motsätter sig ansökan.

Regionstyrelsen beslutar att bevilja ambulanssjukvården i Arvidsjaur, Kiruna och Övertorneå begäran om att ansöka om dispens för avsteg från Arbetstidsdirektivets dygnsviloregler.

Regionfullmäktige anger strategisk riktning, strategiska mål och särskilda uppdrag för regionen i planen. Den strategiska inriktningen innebär fortsatt behov av att utveckla verksamheten i riktning mot politikens fastställda uppdrag. Politikens fastställda uppdrag är:

 • Uppdrag hållbarhet
 • Uppdrag folkhälsa, sjukvård och tandvård
 • Uppdrag ekonomi
 • Uppdrag regional utveckling och kultur
 • Uppdrag beredskap

Årets budgeterade resultat är 206 mnkr 2025, 394 mnkr 2026 och 250 mnkr 2027. Även om regionen uppvisar positiva resultat indikerar balanskravsutredningen ett preliminärt behov att återställa resultatet. Om balanskravsresultatet inte uppnås kan RUR användas.

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att

 1. Fastställa reviderad strategisk plan 2025-2027
 2. För 2025 nyttja RUR för att täcka eventuellt underskott i enlighet med balanskravsutredningen.
 3. Skattesatsen är oförändrad 2025 och uppgår till 11,34 kronor per skattekrona.

Följande personer reserverar sig mot beslutet:

 • Linda Frohm (M)
 • Daniel Bergman (M)
 • Kenneth Backgård (SJVP)
 • Margareta Törelid Haapaniemi (KD)
 • Marianne Sandström (SD)
 • Lars-Åke Vikström (SD)