Beslut i korthet - regionstyrelsen 7 december

Regionstyrelsen beslutade bland annat att anta handlingsplan för Region Norrbottens arbete inom minoritetspolitiken/urfolk samer, att investera i en operationsrobot samt att genomföra förstudier avseende nya lokaler för apotekstillverkning av läkemedel på Sunderby sjukhus, samlad mammografiverksamhet i Luleå/Boden och ny- eller ombyggnad av lokaler för rättspsykiatrin. Vidare beslutades att anta regionstyrelsens plan, att godkänna Hortlax hälsocentrals ansökan om att öppna en filial i Jävre och att föreslå regionfullmäktige att fastställa ny politisk organisation med bland annat en ny hälso- och sjukvårdsnämnd.

Beslut i korthet

Nedanstående är ett urval av besluten. Bilagorna går att söka i handlingarna (se länk). För en komplett redovisning hänvisas till protokollet.

Handlingar

Den nya tillträdande majoriteten (S, V och C) föreslår en revidering av regionstyrelsens plan. Planen innehåller regionstyrelsens konkretisering av regionfullmäktiges strategiska mål. I planen anger styrelsen de framgångsfaktorer och styrmått som ska bidra till genomförandet av de strategiska målen.

I planen ingår bland annat följande uppdrag:

Ökad tillgänglighet

 • Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ska i dialog med de fackliga organisationerna, regionens medarbetare i sjukvården och medarbetare med vårdstödjande funktioner utreda förutsättningar för att norrbottningarna ska få ökad tillgänglighet till sjukvård.
 • En uppföljning och översyn med förslag till förändringar av patientavgifter, egenavgifter för sjukresor och reseersättningar för att säkerställa norrbottningarnas förutsättningar för en jämlik vård.

Uppdraget ska delredovisas under våren för att kunna vara vägledande i prioriteringar inför beslut om strategisk plan för 2024.

Kompetensförsörjning

För att stärka regionens arbetsgivarvarumärke och förbättra möjligheterna till kompetensförsörjning behöver regionen förbättra många saker. Några inledande delar att utreda är:

 • Möjligheterna att tillhandahålla fler platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Norrbotten.
 • Möjligheterna att inrätta forskningstjänster och öka tiden för handledning och förstärkt vägledning.
 • Möjliga arbetstidsmodeller.
 • Behov av en modern lönestrategi.

Regionstyrelsen ska därför utreda dessa frågor i syfte att stärka regionens kompetensförsörjning. Ovanstående punkter för utredning ska vara klara för beslut i regionstyrelsen senast 2023-06-30.

 • Regionstyrelsen ska även utreda möjligheterna till att stärka kompetensförsörjningen genom att etablera funktioner liknande VNS, vårdnära service, med start inför sommaren 2023.

Uppdraget ska vara klart för beslut om eventuellt införande och för att kunna hänskjutas till arbetet med den strategiska planen för 2024 senast 2023-03-20.

Tillitsbaserad styrning och ledning

Regionens styrning och ledning är i starkt behov av transformering mot en styrning och ledning som är tillitsbaserad. Det betyder att styrande strukturer och ledarskap ska samverka för att skapa en förändrad kultur. SKR definierar tillitsbaserad styrning som ”Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer och säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.”

Regionstyrelsen ska därför:

 • Omarbeta grundsatserna och formerna för styrning och ledning, förbättra intern och extern samverkan, stärka möjligheterna för prioritering och resursfördelning och tydliggöra regionens långsiktiga målbild för en tillitsbaserad styrning och ledning.

Detta uppdrag att ta fram en handlingsplan ska vara klart senast 2023-06-30. Ett första implementeringssteg ska vara helt genomfört senast 2023-12-31.

En tillgänglig tandvård

 • Regionstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att stärka möjligheterna för inrättande av en utbildningsenhet och därmed förutsättningar för distansutbildningar för samtliga yrken inom folktandvården. Kompetenser som kan finnas i detta arbete är till exempel seniora tandläkare, tandhygienister eller tandsköterskor, som ska ha möjlighet att handleda nya medarbetare i de team som finns på en tandvårdsklinik.

Uppdraget ska vara klart senast 2023-03-30 och vara en del i arbetet med den strategiska planen för 2024.

Digital målbild

 • Regionstyrelsen ska ta fram en digital målbild och tydliggöra hur digitala lösningar ska nyttjas i vården.

Målbilden ska vara beslutad i regionfullmäktige senast 2023-12-31.

Regional attraktivitet

 • Regionala utvecklingsnämnden ska ta fram en målbild i nära samarbete med näringsliv, civilsamhällets aktörer och kommunerna i Norrbotten för att öka Region Norrbottens engagemang och arbete för att stärka Norrbottens attraktivitet – för att möjliggöra vägar till befolkningsökning, kompetensutveckling, stärka kulturens roll och en kollektivtrafik som ger möjligheten till hållbart resande i Norrbotten.

Uppdraget ska redovisa senast 2023-04-30 för att kunna arbetas in i strategiska planen för 2024.

Hälso- och sjukvårdsnämnd

 • Regionstyrelsen ska utreda förutsättningarna för vilka eventuell nödvändiga anpassningar av förvaltningen som behöver göras med anledning av en förändrad politisk organisation.

Uppdraget ska vara klart senast 2023-03-20 för att kunna beslutas i regionfullmäktige senast i samband med beslut om den strategiska planen för 2024.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta den reviderade regionstyrelsens plan 2023-2025.

(M), (C) och (SJVP) avstår från att delta i beslutet.

Beslutsunderlag

Förslaget innebär en förändrad politisk organisation från och med 1 januari 2023. Ärendet behandlades i regionfullmäktige den 23-24 november, men delar återremitterades som nedan redogörs för.

Regionfullmäktiges beredningar reduceras från två, sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen, till endast uppdragsberedningen. Uppdragsberedningen ska arbeta med frågor av brett allmänt intresse för länets invånare, som till exempel livsstilsfrågor, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt tandvård. I motsättning till tidigare föreslås att ersättare ska utses. Dessa justeringar framgår av reglementet för uppdragsberedningen samt föreslagna ändringar i regelverket för ersättning till regionens förtroendevalda.

Under regionfullmäktige, vid sidan av regionstyrelsen, patientnämnden och regionala utvecklingsnämnden, inrättas en hälso- och sjukvårdsnämnd. Hälso- och sjukvårdsnämnden, tillika tandvårdsnämnden, ska ansvara för regionens arbete med omställningen till nära vård samt tandvård och primärvård undantaget beställning av Vårdval primärvård som regionstyrelsen ansvarar för. Nämnden ska se till att närsjukvården följs upp, samordnas och utvecklas på ett sådant sätt att de samlade resurserna anpassas till befolkningens behov och bidrar till förbättring av hälsotillståndet. I samband med inrättandet av hälso- och sjukvårdsnämnden avvecklas utskottet för Nära vård.

Ej tjänstgörande ersättare kommer inte längre kallas in i nämnder och styrelsen utan endast vid ordinarie ledamots förhinder.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa föreslagna ändringar i Region Norrbottens politiska organisation utöver redan beslutade ändringar vid regionfullmäktige den 23-24 november 2022.

(M), (C) och (SJVP) avstår från att delta i beslutet.

Beslutsunderlag

Region Norrbottens arbete inom minoritetspolitiken 2023-2025 och minoritetspolitiken/urfolk samer 2023-2025 fokuserar på de skyldigheter som Region Norrbotten har enligt lagstiftningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

I korthet innebär lagen att Region Norrbotten är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter, främja deras kultur och språk samt ge dem inflytande i frågor som berör dem.

Eftersom Region Norrbotten är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska medför det att minoriteter som önskar att bli bemötta på dessa språk ska kunna bli det inom regionens verksamheter.

Handlingsplanerna ligger till grund för regionens arbete inom minoritetspolitiken.

Handlingsplanerna godkändes av minoritetsgrupperna vid senaste samråden i november 2022.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Anta handlingsplan för Region Norrbottens arbete inom minoritetspolitiken 2023-2025.
 2. Anta handlingsplan för Region Norrbottens arbete inom minoritetspolitiken/urfolk samer 2023-2025.
 3. Ge regiondirektören i uppdrag att under 2023 implementera handlingsplanen för minoritetspolitiken i ordinarie styrprocess.
 4. Ge regiondirektören i uppdrag att under 2023 implementera handlingsplanen för minoritetspolitiken/urfolk samer i ordinarie styrprocess.

Beslutsunderlag

Region Norrbotten bedriver avancerad kirurgi inom urologi, gynekologi och allmänkirurgi. Då  robotassisterad kirurgi inom berörda områden finns med i de nationella vårdprogrammen bedöms det nödvändigt att investera i en operationsrobot.

Sammantaget bedöms nyttoeffekterna för patienter och verksamhet överväga den kostnadsökning som ett införande medför.

Bedömningen är att det i förlängningen blir svårt att fortsätta bedriva avancerad kirurgi utan tillgång till operationsrobot. Att fortsatt vara utan operationsrobot i Norrbotten riskerar leda till att viktig kompetens går förlorad och fler norrbottningar behöver skickas för utomlänsvård. Med en allt mer krympande verksamhet kommer det bli svårt att rekrytera framförallt nya urologer men även kirurger. En operationsrobot skulle kraftigt öka patientnyttan i den aspekten att ett hundratal patienter slipper opereras långt ifrån hemmet samt att komplikationer/besvär relaterat till ingreppen kan handläggas nära hemmet.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Regiondirektören får i uppdrag att upphandla en operationsrobot till Sunderby sjukhus och återkomma innan tilldelningsbeslut med kostnader för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till behovet av investeringsmedel.
 2. Innan tilldelningsbeslut fattas ska finansiering inarbetas i kommande strategiska plan för 2024.

Beslutsunderlag

Regionen har sedan tidigare beviljat medel för 19 filialer och 21 servicepunkter till en total kostnad på 21 300 tkr per år.

Det har inkommit två nya ansökningar avseende filialer och två nya ansökningar för servicepunkter.

Ansökan från Hortlax hälsocentral om att öppna filial i Jävre är korrekt, övriga ansökningar uppfyller inte grundläggande krav.

Inom budgeten för 2023 på 22,4 mnkr finns utrymme för ytterligare 1 filial.

Regionstyrelsen beslutar att

 1. Bilagd ansökan om ersättning för filial i Jävre godkänns.
 2. Bilagd ansökan om servicepunkt i Abisko avslås.
 3. Bilagd ansökan om servicepunkt i Gunnarsbyn avslås.
 4. Årsbelopp för nystartade filialer och servicepunkter justeras med hänsyn till starttidpunkt.
 5. Finansiering sker via vårdvalet 2023.
 6. Under 2023 godkänns endast ansökningar inom beslutad budgetram.

Beslutsunderlag

Region Norrbotten är i behov av nya lokaler för apotekstillverkning av sterila läkemedel då de nuvarande lokalerna snart är uttjänta. Regionen har även behov av att samla mammografiverksamheten i Luleå/Boden-området för ett effektivare utnyttjande av personal och lokaler.

Regionstyrelsen beslutar att

Genomföra förstudier avseende nya lokaler för apotekstillverkning av läkemedel samt möjligheten att samla mammografiverksamheten i Luleå/Bodenområdet.

Beslutsunderlag

Rättspsykiatrins lokaler i Öjebyn behöver ses över och åtgärdas av flera skäl. Dels är lokalerna i grunden inte anpassade för rättspsykiatrisk vård och dels står regionen inför ett omfattande krav från kommunen att göra ombyggnationer för att förbättra brandsäkerheten i lokalerna.

En förstudie ska genomföras i syfte att utreda och föreslå lämpliga alternativ för en långsiktig lösning på de lokalbehov som kommer att finns.

Bakgrund

Den rättspsykiatriska verksamheten har stor ekonomisk påverkan för regionen både i form av vårdkostnader och som intäkter från försäljning av vård till andra regioner. Därtill innebär verksamheten ett viktigt vårdåtagande utifrån samhällsskyddsperspektiv. Med utgångspunkt från ovanstående förutsättningar finns således behov av att utreda alternativa lösningar för de långsiktiga lokalbehoven för den rättspsykiatriska verksamheten.

De uppskattade kostnaderna för nödvändiga ombyggnationer uppgår till mångmiljonbelopp. Byggnaderna är i genomsnitt ca 40 år gamla och har ett underhållsbehov för de kommande 10 åren på ca 20 mnkr i dagens prisläge. Därför bör alternativ till ombyggnad utredas.

Nuläge

Länsgemensam Rättspsykiatri i Öjebyn bedriver öppen och sluten psykiatrisk vård och tvångsvård för patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård, klienter från kriminalvården som är i behov av den typen av vård samt särskilt svårvårdade patienter från den allmänna psykiatrin där det finns behov av förhöjd säkerhet.

Länet har behov av den här typen av verksamhet och nationellt finns det ett underskott av vårdplatser för rättspsykiatriska patienter. Kliniken hyr ut ett fåtal platser till andra regioner men det finns möjlighet att utöka den delen av verksamheten. Kvalitet i rättspsykiatrin innebär såväl psykiatrisk vård som god säkerhet enligt den nivå som är bestämd. Under 2022 genomför Kriminalvården en utökning av sin verksamhet till drygt det dubbla inom Region Norrbottens område. Det förväntas påverka efterfrågan på vårdplatser med krav om möjlighet till avskiljning och hög säkerhetsnivå.

Säkerhet

Verksamhetens säkerhetsarbete utgår från perspektiven att det ska vara säkert för patienten, personalen och samhället. Nationellt delas den rättspsykiatriska vården in i säkerhetsnivåer där 1 är mycket hög säkerhet, 2 är hög säkerhet och 3 är godtagbar säkerhet. Region Norrbotten valde för drygt 10 år sedan att bedriva verksamhet i säkerhetsnivå 2 och 3 och genomförde då en ombyggnation i Öjebyn. Regionen valde också att samarbeta mellan dessa säkerhetsnivåer. Det har visat sig att det innebar en säkerhetsmässig kompromiss där lag och föreskrift inte följs. Exempelvis infördes inte en för ändamålet nödvändig bemannad allmän inpasseringskontroll/bevakning, utan enbart kontroll av patienterna och deras besökare.

Tillsynsmyndighet för brandsäkerhet har riktat ett föreläggande mot lokaliteterna där rättspsykiatri bedrivs. Föreläggande innebär krav på att boenderum, tvättstugor och vistelserum ska utformas som egna brandceller. För att uppfylla detta krävs byten av dörrar, förstärkning av väggar och omfattande ombyggnad av ventilationen. Sedan måste behov av ytterligare brandskyddsåtgärder utredas.

Förstudie

Regionen avser genomföra en förstudie av den framtida lokalförsörjningen för den rättspsykiatriska verksamheten. Förstudien ska inriktas mot följande alternativa lösningar:

 1. Nybyggnation i Öjebyn
 2. Ombyggnad av nuvarande lokaler
 3. Nybyggnation i anslutning till Piteå sjukhus
 4. Annan lokalisering

I analysen av alternativen ska nödvändiga förutsättningar beaktas såsom säkerhetsfrågor och lagstiftning, personalförsörjning, arbetsmiljö, vårdkvalitet, ekonomi, fastighetsfrågor, möjlighet till försäljning av vårdplatser samt tidsperspektiv för genomförande.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra förstudie enligt förslag och återkomma till regionstyrelsen med beslutsförslag senast maj 2023.
 2. Medel avsätts om 500 tkr för Division Regionstöd och 500 tkr för Division Psykiatri för genomförande av förstudie, att finansieras via regionstyrelsens strategiska reserv för 2023.

Beslutsunderlag

Dialysmottagningen på Gällivare sjukhus uppfyller inte krav utifrån patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Verksamheten kan, till skillnad från övriga dialysmottagningar i länet, inte erbjuda så kallad onlinedialys till patienterna.

Regionstyrelsen beslutar att

Genomföra en förstudie avseende lokaler och teknisk utrustning för dialysmottagningen på Gällivare sjukhus.

Beslutsunderlag

Kommuner och regioner ska utforma och anta biblioteksplaner enligt Bibliotekslagen.

Regional biblioteksplan för Norrbotten 2023-2026 omfattar Regionbibliotek Norrbotten, Norrbottens museums bibliotek och Medicinska e-biblioteket för hälso- och sjukvårdspersonal.

Inledningsvis ges en sammanfattning av de allmänna bibliotekens uppdrag i Sverige och en beskrivning av de bibliotek som finns i Norrbotten. Därefter följer de insatsområden som biblioteksverksamheterna inom Region Norrbotten ska arbeta med under planperioden. I bilagorna ges en analys och omvärldsbild utifrån de prioriterade strategiska utvecklingsområdena samt en beskrivning av de lagar och förordningar som planen utgår ifrån utöver regionala styrdokument.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige godkänna Regional biblioteksplan 2023-2026.

Beslutsunderlag

Som ett led i regionens arbete mot ett mer tillitsbaserat ledarskap revideras styrelsens delegationsordning. Syftet är att skapa effektivare arbetssätt och att delegera beslutsfattandet i en större utsträckning till de funktioner som är bäst insatta i respektive fråga.

Revideringen avser beslutsfattandet gällande:

 • Ekonomiärenden.
 • Upphandlingsärenden.
 • Fastighetsärenden.
 • Beslut enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
 • Hantering av personuppgifter.
 • Attesträtt.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa regionstyrelsens reviderade delegationsordning.

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige beslutade i november att återremittera ärendet.

Justeringar har nu gjorts bestående av tydliggörande att en verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse med revisionsberättelse och intyg undertecknat av ordförande och revisor för partiets distriktsorganisation ska inges. Avsikten med föreslagen ändring är att regionen behöver kontrollera att samhällsmedlena som betalats ut används enligt överenskommelse. Detta bedöms vara ett rimligt krav att ställa för erhållande av partistöd.

Tidigare förslag att utbetalning ska ske två gånger per år istället för en gång per år samt indexuppräkningar kvarstår. I kommunallagen anges att fullmäktige ska besluta om att utbetala partistöd minst en gång per år. 

Marianne Sandström (SD) yrkar bifall till liggande förslaget med ändring av att partistödet ska utbetalas en gång per år.

Regionstyrelsen beslutar att

Förelå regionfullmäktige besluta att fastställa regler för partistöd 2023.

Beslutsunderlag

Kollektivtrafiken ska ge förutsättningar för ett hållbart resande och vara ett starkt alternativ i valet av resandetyp för den som lever och/eller vistas i länet.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är länets viktigaste strategiska styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Förslaget innehåller en rad strategiska val som ska leda till ökad andel som reser kollektivt.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna ambitionshöjningen för att öka antalet resenärer i kollektivtrafiken i Norrbotten.

Beslutsunderlag

Socialdepartementet har gett utredningen om vissa tvångsfrågor i uppdrag att göra en översyn av dessa frågor enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Förslagen i betänkandet syftar till att stärka barnrättsperspektivet, rättssäkerheten och säkerheten i vården för personer som tvångsvårdas med stöd av LPT och LRV.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslaget. 

Beslutsunderlag

Regionens revisorer har granskat regionens förebyggande arbete mot mutor och korruption, inklusive regionens befintliga visselblåsarfunktion.

Revisorerna bedömer att regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden inte helt säkerställt ett ändamålsenligt förebyggande arbete mot mutor och korruption. Styrelsen delar bedömningen och avser följa de rekommendationer som framförs i revisorernas skrivelse. Utvecklingsarbeten i linje med rekommenderade åtgärder har påbörjats eller är planerade.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att:

 1. Återrapportering av riskanalyser inom jäv, mutor och korruption sker enligt nya rutiner.
 2. Kännedom om Riktlinje mot mutor, korruption och jäv ökar i Region Norrbottens verksamheter.
 3. Avtalsmallar samt upphandlingsdokument till leverantörer kompletteras med information gällande regionens förhållningssätt till mutor och korruption.
 4. Revisionens förbättringsförslag gällande rutin för regionens visselblåsarfunktion genomförs och implementeras.
 5. Regionstyrelsen beslutar att med beaktande av revisorernas synpunkter lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Regionens förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning av läkemedelsförskrivning inom psykiatrin.

Bedömningen är att är regionstyrelsens uppföljning av läkemedelsförskrivningen inom psykiatrin inte helt sker på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven medicinsk kvalitet och kostnadskontroll.

Revisorerna rekommenderar att division psykiatri får i uppdrag att kontinuerligt följa upp läkemedelsförskrivningen inom samtliga verksamheter samt upprätta läkemedelsmål som är bättre lämpade för psykiatrin.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att:

 • Kontinuerligt följa upp läkemedelsförskrivningen inom samtliga verksamheter.
 • Upprätta läkemedelsmål som bättre kopplar an till verksamheten.

Beslutsunderlag

 

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.

Beslutsunderlag