Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 maj

Regionstyrelsen beslutade bland annat att fastställa yttranden över tre remisser rörande effektivare hantering av kommande vacciner, nya regler för arbetskraftinvandring och utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammen. Vidare beslutades att föreslå regionfullmäktige att byta namn på länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Dagordning, handlingar och protokoll

Regionstyrelsen beslutade att 

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna

Beslutsunderlag

Syftet med utredningen har varit att säkerställa att de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret är ändamålsenliga och effektiva. Erfarenheter från covid-19 -pandemin har inhämtats och funna brister legat till grund för utredningen.

Utredningens uppdrag var att:

  • Överse regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen.
  • Överse regleringen av de nationella vaccinationsregisterna.
  • Överse huvudmannaskapet för vaccinationer i förskoleklass.

Region Norrbotten delar utredningens bild av att det finns ett behov av ett förbättrat samordnat vaccinationsarbete i Sverige, men ser risker gällande förslagens påverkan på jämlikheten i vården, vaccinationsgraden hos socioekonomiskt svaga grupper och kostnadsutvecklingen i stort när huvudansvaret för fler, nya och dyrare vaccin flyttas till regionerna.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslaget.

Utredningens uppdrag och övergripande målsättning har varit att skärpa kraven för arbetskraftsinvandring samt att främja invandring av högkvalificerad arbetskraft.

Detta föreslås ske genom höjda lönekrav för arbetstillstånd, exkludering av vissa yrkesgrupper från möjligheten att beviljas arbetstillstånd, införande av anmälningsskyldighet för arbetsgivare, avskaffande av systemet med så kallat spårbyte, införande av krav på en heltäckande sjukförsäkring för arbetstillstånd, höjning av avgift för arbetsgivare samt genom ändrade villkor för Intra Corporate Travel tillstånd (ICT) och tillstånd för säsongsarbete.

Utöver detta lämnar utredningen förslag på åtgärder för att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring samt förslag på flertalet förändringar i lagar och förordningar.

Region Norrbotten har tagit del av betänkandet gällande utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring och ställer sig i huvudsak negativ till föreslagna förändringar. Detta då det skulle leda till problem såväl inom vården som för regionens företag och den gröna omställningen.

Region Norrbotten anser utöver detta att en grundlig analys ur av jämlikhets-, jämställdhets och barnrättsperspektiv samt en analys av redan genomförda förslag från beredningen behöver utföras innan eventuellt genomförande av förslagen i utredningen kan ske.

Marianne Sandström (SD) yrkar avslag och lämnar tillsammans med Lars-Åke Vikström (SD) ett särskilt yttrande enligt följande:

"Sverigedemokraterna yrkar avslag till yttrandet från region Norrbotten i sin helhet då vi ställer oss positiva till förslagen. Förslagen innebär en skärpning av villkoren för arbetskraftsinvandringen till Sverige, vilket går i linje med Sverigedemokraternas politik.

Utöver ett skärpt lönekrav för arbetskraftsinvandring, från dagens 80 procent av medianlönen till 100 procent, motsvarande omkring 34 000 kr, föreslås undantag från lönekravet i vissa fall, bland annat vissa särskilda bristyrken som regeringen skall kunna bestämma, och för  sjukvårdspersonal som skall få sin utländska utbildning legitimerad. Det föreslås också att arbetskraftsinvandring skall förbjudas för vissa yrkesgrupper, som personliga assistenter, som omgärdats av mycket fusk. Vissa specialkategorier av arbetskraftsinvandring, som säsongsanställningar, exempelvis bärplockare eller plantörer, skall även de få skärpta lönekrav, vilket är positivt enligt Sverigedemokraterna.

Tillståndstiden för säsongsanställningar förlängs, från sex till nio månader. Arbetsgivare skall anmäla ifall en anställning upphör eller inte tillträds, den särskilda avgiften för arbetsgivare som anställer illegala migranter höjs, och krav på heltäckande sjukförsäkring införs vid tillståndstider som understiger ett år.

Förslagen är som helhet positiva för Sverige och kommer att minska arbetskraftsinvandringen. Företag som är beroende av lågavlönad och lågkvalificerad arbetskraftsinvandring kommer få anställa någon av de hundratusentals arbetslösa som finns inom landet istället. Sjukvården kommer inte påverkas i någon högre grad eftersom mycket få utlänningar arbetskraftsinvandrar inom sjukvårdsyrkena.”

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslaget.

Utredningens uppdrag har varit att på kort och lång sikt öka tillgången till platser där studenter i sjuksköterskeutbildningen kan genomföra verksamhetsförlagd utbildning för att tillgodose behovet av fler utbildningsplatser. Det har också varit utredningens ambition att de föreslagna åtgärderna ska stärka de långsiktiga förutsättningarna för att bedriva sjuksköterskeutbildning av god kvalitet och därigenom lägga grunden för en hållbar kompetensförsörjning av sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten stödjer i stort utredningens förslag på åtgärder, med vissa kompletterande kommentarer och synpunkter.

Region Norrbotten önskar framföra en tveksamhet kring huruvida avtal för vårdvetenskaplig utbildning, lärande och forskning (VULF) i så hög grad behöver återspegla dagens avtal om läkarutbildning och forskning (ALF), med tyngdpunkten förlagd till de sju lärosätena med medicinska fakulteter. Man bör överväga fördelar och nackdelar av en sådan konstruktion, och huruvida staten i stället borde teckna VULF-avtal direkt gentemot samtliga lärosäten med uppdrag att utbilda sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

I tillägg till detta vill regionen särskilt poängtera att staten behöver tillskjuta medel för att förstärka de så kallade merkostnadsbidragen som lärosätena kan erbjuda sina studenter, eller göra det möjligt att få tillfälligt förstärkta studiebidrag för studenter som läser den typen av utbildning som kräver genomförande av verksamhetsförlagd utbildning på annan ort.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslaget.

Majoriteten av de regionala råden i Sverige har namngivits så att det framgår att de frågor som drivs av rådet är regionala. I Region Norrbotten benämns de regionala råden dels ”länspensionärsrådet”, dels ”tillgänglighetsrådet Region Norrbotten”. Det är med anledning av detta som namnbyte krävs för en mer konsekvent namngivning, som dessutom överensstämmer med merparten regionala råd i Sverige.

Den föreslagna ändringen innebär att länspensionärsrådet byter namn till regionala pensionärsrådet.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

  1. Länspensionärsrådet byter namn till regionala pensionärsrådet.
  2. Godkänna reviderad version av reglemente för regionala pensionärsrådet.

Majoriteten av de regionala råden i Sverige har namngivits så att det framgår att de frågor som drivs av rådet är regionala. I Region Norrbotten benämns de regionala råden dels ”länspensionärsrådet”, dels ”tillgänglighetsrådet Region Norrbotten”. Det är med anledning av detta som namnbyte krävs för en mer konsekvent namngivning, som dessutom överensstämmer med merparten regionala råd i Sverige.

Den föreslagna ändringen innebär att tillgänglighetsrådet Region Norrbotten byter namn till regionala tillgänglighetsrådet.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

  1. Tillgänglighetsrådet Region Norrbotten byter namn till regionala tillgänglighetsrådet.
  2. Godkänna reviderad version av reglemente för regionala tillgänglighetsrådet.