Minskning av inhyrda

Minska inhyrda

Därför minskar vi inhyrd bemanning

Region Norrbotten arbetar aktivt för att minska inhyrd bemanning. Varje krona som vi använder för att anlita inhyrd bemanning, minskar utrymmet för satsningar på våra egna medarbetare. Genom att satsa mer på våra egna medarbetare skapar vi bättre sammanhållning och arbetsmiljö, som i sin tur bidrar till kontinuitet för patienterna samt en tryggare och bättre vårdupplevelse.

För att både behålla befintliga medarbetare och rekrytera nya kollegor genomför vi ett flertal satsningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Sedan hösten 2023 får till exempel våra medarbetare inom hälso- och sjukvården dubbel OB-ersättning under helger, kvällar och nätter.

I december startade ett intensifierat och regiongemensamt arbete som innebär att andelen inhyrd bemanning i Norrbotten ska minska successivt under hela 2024. Vi ställer oss bakom rekommendationen från Sveriges kommuner och regioner, SKR, om att kraftigt minska andelen inhyrd bemanning. Dessutom samverkar vi inom Norra sjukvårdsområdet för att tillsammans minska användningen av inhyrd bemanning inom hälso- och sjukvård.

Från den 1 april 2024 är Region Norrbotten ansluten till det nationella avtalet för hyrbemanning inom hälso- och sjukvården. Syftet med avtalet är att på sikt minska kostnaderna och beroendet av inhyrd bemanning.

Känner du någon som jobbar i vården hos Region Norrbotten? En partner, granne, förälder i ungarnas fotbollslag. Eller kanske du själv? Det är alla dem vi vill satsa mer på, när vi minskar antalet inhyrda. Då ökar också möjligheterna att du får träffa någon som känner igen dig, när du besöker våra sjukhus och hälsocentraler. Det ger en tryggare och bättre vård.

Varje år genomför Region Norrbotten 1,3 miljoner patientbesök, utför drygt 21 000 operationer, omhändertar över 114 000 vårddygn och hjälper närmare 2 000 nya norrbottningar till världen. Åtta av tio norrbottningar tycker att de ha tillgång till den vård de behöver. Det är bra, men vi är inte nöjda.

2023 betalade Region Norrbotten drygt 750 miljoner kronor till privata vårdföretag för inhyrd vårdpersonal. Så kan vi inte fortsätta. Det är därför vi nu tar krafttag för att minska den inhyrda bemanningen, framförallt bland sjuksköterskor och läkare.

Först och främst för att kunna satsa mer på våra egna medarbetare och deras arbetsmiljö, men också för att vi vet att det långsiktigt ökar vårdens kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet.

Det går åt rätt håll. Från november till april, har vi redan minskat inhyrda timmar med 30 procent och tack vare ett stenhårt jobb, fortsätter kostnaderna att sjunka. Många verksamheter klarar sig nu utan inhyrd bemanning och fler är på gång.

Vi vill också vara ärliga med att berätta att övergången kan påverka tillgängligheten i vården för dig och alla norrbottningar. Det kan betyda längre väntetider på kort sikt, men vi hoppas att du har förståelse och lovar att göra vårt bästa. Du kan vara helt trygg med att vi alltid prioriterar ett säkert akut omhändertagande, dygnet runt, året om.

Förra året (2023) spenderade Region Norrbotten ungefär en femtedel av våra personalkostnader på att hyra in vårdpersonal, vilket är en för stor kostnad. Genom att lägga mindre resurser på inhyrd bemanning kan Region Norrbotten satsa mer på egna medarbetare, till exempel genom dubbel OB-ersättning som infördes förra året.

Sammanhållningen och arbetsmiljön blir också bättre med egna medarbetare och egen personal påverkar möjlighet till utveckling inom sjukvården. Egna anställda medarbetare innebär bättre kontinuitet, delaktighet och kunskap kring verksamheten vilket stärker utvecklingsarbetet och det gynnar kvaliteten i vården på sikt.

Runt om i våra verksamheter pågår olika arbeten för att vi ska kunna bli oberoende av inhyrd bemanning. Det handlar bland annat om smartare arbetssätt, förbättringsarbeten, förbättrade villkor och samarbeten mellan olika yrkeskategorier och verksamheter.

Vi arbetar på flera sätt för att skapa goda arbetsvillkor för att både behålla dagens medarbetare och rekrytera nya kollegor, bland annat genom dubbel OB-ersättning. En annan viktig satsning är vårt arbete med tillitsbaserat ledarskap som erbjuder personalen delaktighet och påverkansmöjligheter, både när det gäller egen arbetsmiljö och hela verksamheten.

Genom att satsa mer på egna medarbetare ökar vi kontinuiteten i på våra arbetsplatser, som bidrar till att medarbetarna lär känna varandra och skapar bättre förutsättningar för trivsel och en god arbetsmiljö.

Detta är även nödvändigt för att kunna bedriva långsiktigt utvecklingsarbete där alla är med och bidrar till ökad kvalitet och kompetens.

På kort sikt kommer Region Norrbotten att fortsätta behöva inhyrd bemanning. Det långsiktiga målet är att vi i huvudsak ska använda inhyrd bemanning vid toppar och ökad belastning, till exempel på sommaren, så att våra ordinarie medarbetare ska kunna ha semester.

Satsningen på att minska inhyrd bemanning inom sjukvården är nödvändig och kommer att ge många positiva effekter på lång sikt. På kort sikt kan det betyda längre väntetider för våra patienter, men vi hoppas att du har förståelse och lovar att göra vårt bästa. Vi prioriterar alltid ett säkert akut omhändertagande, dygnet runt, året runt.

Vårdpersonal. I första hand sjuksköterskor.

Vi erbjuder våra medarbetare goda karriär- och utvecklingsmöjligheter och ett brett förmånspaket, där den senaste förmånen är dubbel OB-ersättning.

Läs mer om våra förmåner: Anställning och utveckling

I stort sett upplevs arbetet med att minska inhyrd bemanning som en positiv insats av de flesta av våra medarbetare. Genom att minska andelen inhyrd bemanning ökar utrymmet för satsningar på vår egna medarbetare samtidigt som det skapar kontinuitet som bidrar både till förbättrad patient- och arbetsmiljö.