Fotografering och filmning i vården

I Region Norrbotten krävs tillstånd för att fotografera och filma i lokaler där sjukvård och tandvård bedrivs. Syftet med regeln är både att värna om patientsekretessen och ge våra anställda utrymme att utföra sitt arbete.

Regeln om fotografering och filmning i vården ingår i regionens samlade dokument över regler och riktlinjer. Här nedan kan du läsa regeln i sin helhet:

Fotografering och filmning i vården

Region Norrbottens sjukhus, vårdinrättningar och sjuktransporter är inte offentliga platser. Därför behövs det tillstånd när någon vill fotografera eller filma i lokaler där det bedrivs sjukvård eller tandvård. Det gäller även vårdmöten med hjälp av digital teknik.

Patienter, besökare och personal som vistas i Region Norrbottens lokaler eller deltar i vårdmöte på distans ska kunna vara säkra på att de inte fotograferas eller filmas mot sin vilja. Fotoförbudet värnar både om patientsekretessen och integritet hos anställda och besökare.

Det är inte heller tillåtet att filma eller fotografera ett besök, en bedömning eller behandling som man själv eller någon annan får utan tillstånd.

Tillstånd kan ges

Om en person vill fotografera eller filma kan enhetschef för vårdinrättningen ge tillfälligt tillstånd för fotografering och filmning. Alla som syns eller hörs i filmen eller på fotot måste ge tillåtelse innan man kan börja fotografera eller filma.

Den som är enhetschef kan delegera beslutsrätten om fotografering och filmning ska tillåtas i enskilda vårdsituationer till sin personal. Även i dessa fall måste alla som syns eller hörs i filmen eller på fotot ge tillåtelse innan man kan börja fotografera eller filma.

Om du har vårdmöte på distans krävs tillåtelse av de som deltar för att fotografera och filma.

Patienternas integritet går först

Värnandet om patientsekretessen är alltid överordnat strävan till öppenhet gentemot massmedier. Det innebär att alla överväganden under ett vårdtillfälle, till exempel när det gäller beslut rörande vilka personer som får vara närvarande vid vårdarbetet, ska gälla patientnytta och patientsäkerhet.

Visst undantag för medierna

För medierna görs ett undantag från det generella fotoförbudet. I det område som ligger i direkt anslutning till huvudentrén på regionens sjukhus behövs inget tillstånd för att fotografera eller filma så länge de pressetiska reglerna följs. Vill medierna fotografera eller filma på övriga platser på sjukhusen krävs tillstånd från enhetschef eller lokal säkerhetssamordnare. Detta gäller även så kallade allmänna utrymmen.