Så jobbar regionen med att stävja ohälsosamma levnadsvanor

De livsstilsrelaterade sjukdomarna är vanligare bland norrbottningarna än i övriga landet. I Region Norrbottens lokala programområde för levnadsvanor ingår flera professioner som verkar för att stärka upp arbetet, men även om flera steg är tagna på vägen mot en förbättrad folkhälsa återstår mycket att göra.

Det hälsofrämjande arbetet är prioriterat i Region Norrbotten, enligt Malin Sand.

Norra sjukvårdsregionen, där Region Norrbotten ingår som en av fyra regioner, har inom det nationella kunskapsstyrningsarbetet värdskapet för levnadsvanor. Det innebär ett ansvar att stötta vården nationellt med statistik, kartläggning och uppföljning av kunskapsstöd.

I Region Norrbotten leds det lokala programområdet (LPO:t) för levnadsvanor av en grupp bestående av bland annat allmänläkare, tandläkare, strateger, fysioterapeut och samordnare för mödra- respektive barnhälsovård.

– Vi har kompetens som täcker hela livsförloppet, säger Malin Sand, som är ordförande för gruppen. Hon arbetar som folkhälsostrateg på hälso- och sjukvårdsavdelningen och är i grunden legitimerad dietist.

– Tidigare fanns det i regionen en expertgrupp för levnadsvanor och det här är en utveckling av det, säger Malin Sand, som också sitter med i det regionala programområdet, RPO:t, för de fyra nordligaste regionerna.

Vad och hur

Vårdens arbete med levnadsvanor ska ske i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. En ny uppdatering av dem kommer under hösten 2024.

– Riktlinjerna beskriver vad som ska göras medan det nationella vårdprogram som tagits fram inom kunskapsstyrningen beskriver hur vården ska arbeta med frågorna. De regionala programområdena, RPO:erna, har i uppdrag att sprida kunskapen vidare och stötta verksamheterna vid implementering, säger Malin Sand.


Malin Sand är ordförande för regionens lokala programområde för levnadsvanor, en del i arbetet med kunskapsstyrning i vården.

Fysisk aktivitet på recept

LPO Levnadsvanor i Region Norrbotten har nyligen startat en lokal arbetsgrupp kring fysisk aktivitet på recept (FaR), som skrivs ut i stor omfattning här jämfört med i andra regioner.

Levnadsvanorna kommer också in på andra LPO:ers områden. Exempelvis har det lokala programområdet för endokrina sjukdomar nyligen startat en lokal arbetsgrupp för obesitas (fetma).

– Det är också är en prioritet för oss. Det som gör levnadsvaneområdet lite speciellt i arbetet med kunskapsstyrningen är att de egentligen har relevans i nästan alla andra LPO:ers arbete. Levnadsvanor påverkar både insjuknande, sjukdomsförlopp och rehabilitering på så många sätt, säger Malin Sand.

”Alla tycker det är viktigt, men …”

Ohälsosamma levnadsvanor i form av framför allt tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor är en riskfaktor för många av de stora folksjukdomarna såsom hjärt-kärlsjukdom, cancer och typ 2-diabetes.

– Norrbotten är särskilt utsatt vad gäller hjärt-kärlsjukdom och övervikt och vi har också stora variationer mellan olika områden och grupper inom Norrbotten. Arbetet med levnadsvanor är dock inte alltid helt enkelt att bedriva. Alla tycker det är viktigt, men när akuta frågor knackar på är det lätt hänt att det nedprioriteras inom vården, säger Malin Sand.

Hälsovägledare

Så har exempelvis fallet varit med Norrbottens hälsosamtal som ska erbjudas till 40-, 50- och 60-åringar, där många hälsocentraler inte mäktat med att erbjuda dem i tillräcklig omfattning. Under våren har man därför öppnat upp för att en ny yrkeskategori, hälsovägledare med 3-årig akademisk utbildning i hälsopromotion, ska kunna anställas för att bland annat stötta upp med hälsosamtalen. Det hoppas Malin Sand ska kunna bidra till bättre resultat.

– Den första hälsovägledaren har redan gått vår interna utbildning för att bli samtalsledare för Norrbottens hälsosamtal och flera hälsocentraler har hört av sig och visat positivt intresse, vilket är kul.


Malin Sand konstaterar att regionens införande av hälsovägledare är ett led i att stärka arbetet med att stötta norrbottningarna i att förbättra sina levnadsvanor.

Bäst i landet

Malin Sand pekar också på andra positiva saker, som att Region Norrbotten är den region i landet där vårdpersonal på hälsocentralerna är bäst på att uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor samt ge råd och stöd om hälsosamma förändringar till patienterna.

– Arbetet kan underlättas genom att det nu finns ett digitalt frågeformulär om levnadsvanor som hälsocentralerna kan skicka ut via 1177 för att på så sätt bättre hinna med frågorna under själva besöket. På så sätt blir patienten också förberedd på att frågorna kommer att ställas.

Aktuellt inom levnadsvanor är också en uppdatering av den e-utbildning som finns för medarbetarna om hur ohälsosamma levnadsvanor uppmärksammas samt vilka råd alla kan ge.

Börja med barnen

Att förändra sina levnadsvanor är inte enkelt och det tar lång tid att befästa nya vanor. För att stötta norrbottningarna på bästa sätt behövs bred samverkan med både kommuner och samhället i stort, konstaterar Malin Sand.

– Att stärka insatser kring barnen är också superviktigt eftersom det är där vi kan lägga grunden. Här har både mödrahälsovården, barnhälsovården och elevhälsan en viktig roll att fylla.

Samhället behöver också gemensamt verka för mer hälsofrämjande miljöer, som till exempel kan möjliggöra mer fysisk aktivitet samt mindre tillgång på ohälsosam mat, säger Malin Sand.

Hon avslutar:

– För regionen är det en prioriterad uppgift att fortsatt arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande. Vi har inte råd att låta bli.

Text och foto: Jonas Hansson

Mer om kunskapsstyrning i vården