Barnmedicin och habilitering, Sunderby sjukhus

Barn och ungdomsmedicin/habiliteringen är specialistverksamheter för barn och ungdomar 0 - 18 år med medicinska och kirurgiska sjukdomar.

Habiliteringen ger råd, stöd och behandling i samband med varaktiga och medfödda funktionshinder.

I Barnhuset finns även BB och förlossning. samt vårdavdelning 45 för barn och ungdomar med behov av psykiatrisk vård, Lekterapi, NEP och sjukhusskola.

Barnmottagningen 0920-28 33 91

Barnhabiliteringen 0920-28 30 50

Återuppringningssystem = du ringer till oss och vi ringer upp dig vissa tider under dagen. 

SMS påminner dig dagen innan planerat läkarbesök. Påminnelse kommer även till annat bokat besök till exempel bassäng och andra besök till barnsjukvården utanför sjukhuset.

Om du inte vill ha påminnelse med SMS måste du aktivt meddela det vid besöket.

Vi tar emot barn och ungdomar till och med 17 år.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-16:00
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 20 00
 • Telefonnummer

  0920-28 33 91
 • Besökstider

  Måndag-Söndag 00:00-24:00
 • Besöksregler

  Ej infekterade vid besök på neonatalavdelning. Tänk på att parfym och rök är besvärande för allergiker. Inga blommor.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Vi behandlar och vårdar barn och ungdomar mellan 0 till 18 år.

Det kan vara barn och ungdomar som lider av exempelvis diabetes, astma, allergier, mag- och tarmsjukdomar, hjärtsjukdomar, reumatiska sjukdomar eller cancer med flera.

Vi som arbetar på mottagningen är specialistutbildade läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor. Vid behov finns även tillgång till bland annat kurator, psykolog och dietist.

Vi använder en återuppringningsfunktion vid telefonkontakt.

Telefon: 0920- 28 33 91. Du blir uppringd av oss.

Telefonrådgivning: Måndag - fredag 08.00-16.00. Övrig tid ring 1177.

Besöksadress: Kustgatan, trapphus H, plan 3.

Barn- och ungdomshabiliteringens uppdrag

Barn- och ungdomshabiliteringens mål och uppdrag är att en person med funktionsnedsättning ska uppnå bästa möjliga levnadssituation men också att förebygga framtida ohälsa genom att främja att aktiviteterna i vardagen fungerar. Habiliterande insatser syftar inte till att bota funktionsnedsättningen utan till att ge råd, stöd och verktyg för att bibehålla och utveckla förmågor för att underlätta vardagen för både barn/ungdom och familj.

Vardagsfungerande - att få det dagliga livet att fungera

Konkreta exempel på vad vi jobbar med:

- Utredningar och bedömningar av barnets förmågor inom motorik, kognition, kommunikation och socialt samspel. Vi kartlägger även barnets medicinska hälsa samt sociala nätverk.

- Habiliteringen kan ge strategier, rådgivning, hjälpmedel, utbildning, handledning och träningsinstruktioner till barnet och dess nätverk inom exempelvis:

 • Sömn
 • Äta/dricka
 • Toalettsituation
 • Kommunikation
 • Förflyttning
 • Personlig hygien
 • Socialt samspel
 • Fysisk aktivitet
 • Av- och påklädning
 • Lek
 • Tidsuppfattning
 • Problemskapande beteende
 • Självständighet

Habiliteringen kan också vid behov informera om samhällsstödjande insatser såsom LSS, försäkringskassa och socialtjänst samt remittera till andra specialiteter inom sjukvården såsom barn- och ungdomspsykiatri, ortopedklinik och dietistmottagning.

Skolfrågor hänvisas skola, elevhälsa samt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

På barn- och ungdomshabiliteringen får barn upp till 18 års ålder med funktionsnedsättning och deras familjer råd, stöd och behandling för att barnen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Till habiliteringen kommer man via remiss från till exempel barnavårdscentralen, barnmedicin, skolhälsovården, hälsocentralen eller den barnpsykiatriska verksamheten.

Några exempel på insatser som vi kan erbjuda:

 • Råd och stöd för att stimulera barnets/ungdomens utveckling
 • Handledning till föräldrar och andra i barnets/ungdomens nätverk
 • Utprovning, anpassning och utvärdering av hjälpmedel
 • Utredning och kartläggning av barnets/ungdomens funktioner
 • Behandling/träning enskilt eller i grupp

Kontakta oss via telefon

Telefontid: måndag-fredag, kl. 7.30–14.00
Telefon: 0920-28 30 50
Välj "habiliteringen" så får du en tid när du blir uppringd av sjuksköterska. 

Vi som arbetar här

Teamen består av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, specialpedagog och psykolog. Vi har även möjlighet att konsultera barnsjuksköterska, dietist, logoped, läkare och uroterapeut. All personal har tystnadsplikt när det gäller patienters hälsotillstånd och personliga förhållanden. Alla kontakter journalförs i barnets/ungdomens journal.

Ungdomsteamet (13-17 år)

 • Arbetsterapeut
 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut/sjukgymnast
 • Kurator

Team Väst (0-12 år)

 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut/sjukgymnast
 • Kurator
 • Psykolog
 • Specialpedagog

Team Öst (0-12 år)

 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut/sjukgymnast
 • Kurator
 • Psykolog
 • Specialpedagog

Hilda Hassler

Verksamhetschef
Växel:
0920-28 40 00

Camilla Flodström

Enhetschef
Växel:
0920-28 40 00

Här beskrivs deras olika arbetsområden.

Arbetsterapeuten analyserar, bedömer och tränar barnets motoriska utveckling, framförallt finmotorik i olika aktiviteter, provar ut och ordinerar tekniska hjälpmedel, medverkar vid bostads- och skolanpassning samt instruerar föräldrar och personal.

Kuratorn fungerar som en guide i samhället, ger information om samhällets resurser, service och sociala lagstiftning. Kuratorn ger rådgivande och stödjande samtal till barn/ungdomar och deras anhöriga. De kan också vid behov vara ett stöd till familjer i kontakten med myndigheter och organisationer.

Logopeden finns på logopedenheten. Arbetar med att utveckla språklig kommunikation, diagnostiserar och behandlar tal- och röstrubbningar samt matningsproblem.

Läkare utreder vad det finns för medicinska orsaker till att barnet eller ungdomen har svårigheter. Läkare har ansvar för den medicinska behandlingen och uppföljning av behandlingen. De samarbetar med andra specialistverksamheter.

Psykologen bedömer och följer upp barns och ungdomars utveckling, ger psykologiskt stöd och råd till barn/ungdomar och deras familjer samt ger handledning till personal.

Sjukgymnasten analyserar och bedömer barnets motoriska förmåga, hjälper barnet till bästa möjliga rörelseförmåga genom sjukgymnastisk behandling, instruerar föräldrar och personal om lämplig träning samt provar ut och ordinerar tekniska hjälpmedel.

Specialpedagogen ger pedagogiskt stöd och råd till föräldrar, gör utvecklingsbedömning.

Alla barn och ungdomar mellan 0-18 år som vårdas på sjukhuset eller ska på någon undersökning är välkomna till Lekterapin.

Lekterapin är barnets "frizon" på sjukhuset, där barn och ungdomar tillsammans med föräldrar och syskon kan leka, spela spel, lyssna på musik, prata, spela biljard, pingis, airhockey, arbeta i vår verkstad, sitta vid vår speldator eller egentligen göra vad de vill.

Ingegerd och Mats besöker dagligen barn och ungdomar som inte kan lämna sin vårdavdelning och ordnar saker att göra på rummet.

Till sjukhuset kommer ibland barn som ska på en undersökning eller göra behandling som kan vara svår utan en förberedelse. Lekterapeuterna kan hjälpa till med förberedelser för att underlätta. Och efter att barnen har gjort sin undersökning kan de komma till lekterapin och leka av sig i "sjukhusvrån".

Sjukhusclownerna

På lekterapin har vi våra egna sjukhusclowner som kommer från Lule Stassteater. Barnet bestämmer själv om de vill träffa clownerna.

Mats Lindvall

Växel:
0920-28 40 00

Ingegärd Sandman

Växel:
0920-28 40 00

Vi ordnar grupper och utbildningar för dig som är barn eller ungdom och som har kontakt med habiliteringen. Dina närstående är också välkomna.

Grupper

I grupp får du och dina anhöriga (tillsammans med andra) information om din funktionsnedsättning, möjlighet till samtal i grupp samt tips och råd som förenklar din vardag. Att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter är ofta givande. 

Exempel på gruppteman:

 • Sociala färdigheter, vardagssamtal
 • Vuxenblivande
 • Föräldragrupper om bemötande och förhållningssätt
 • Grupper för syskon
 • TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation)

Anmäl ditt intresse

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av att delta i en grupp. Du placeras då på en väntelista. Om/när vi får tillräckligt många intresseanmälningar skickar vi ut en skriftlig kallelse ungefär tre veckor innan gruppen startar.

Utbildningar och föreläsningar

Exempel på utbildningar och föreläsningar.

 • Kognitivt stöd
 • Stöd i föräldraskap
 • Samhällsinformation (LSS och Försäkringskassan)
 • Strategiutbildning
 • Utbildning om behandling med centralstimulantia

1177.se finns mycket information om autism.

En internetutbildning om autism från Region Skåne

En föreläsning om autism hos ungdomar och vuxna, från Region Uppsala

Autismforum
Mycket information, filmer, länkar och annat.

Filmer om autism hos barn, från Region Stockholm.

Självhjälp på vägen 
Information om bl.a. autism (fakta, filmer och verkliga berättelser) samt tips om hjälp på vägen, utifrån olika perspektiv (t.ex. barn, ungdom, förälder, lärare).

Känslogrejen.se 
En guide om känslor för personer som har NPF, som ADHD eller autism. Filmklipp, tips och övningar om hur man kan förstå, hantera och prata om sina känslor.

Ung och Asperger

Fantastiska saker händer 
Kort film som syftar till att öka kunskapen om autism hos icke-autister, för att öka förståelsen och toleransen för autism hos kommande generationer. Finns tillgänglig på flera olika språk.

Tidig intervention   
För små barn är det viktigt att komma igång med lek och kommunikation tidigt eftersom det lägger grunden för barnets fortsatta utveckling. På den här sidan finns många tips kring detta.

Boktips: Leka - Prata - Äta
Övningar för barn med särskilda behov. Boken är skriven för föräldrar, pedagoger, psykologer, logopeder och andra som vill ge konkret hjälp till småbarn som behöver extra stöd.

Boktips: Vänskap - Skola - Familjeliv
Anpassningar och färdigheter för barn med autism. Tips som underlättar vardagen. Vänder sig till föräldrar till barn som är 6-9 år.

Tips för skolan 
Foldern "Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium".

Filmer riktade till ungdomar

"Vad är ASD?" 
En kort film för ungdomar som reder ut det lite svåra begreppet "Autismspektrumtillstånd", slår hål på myter om diagnosen, samt låter barn med egen diagnos berätta hur det här för just dem. Filmen är framtagen i Attentions projekt Barns Röst 2016.

"Flickor med autism" 
En kort film från Autism- och Aspergerförbundet.

"Imorgon ska jag vara normal"  
En kort film från Attention där fem ungdomar berättar.

1177.se har mycket information om IF
Längst ner på sidan finns fler litteraturtips.

Onlinekurs om intellektuell funktionsnedsättning (IF)
En internetutbildning om IF från Region Skåne 

Information om IF på Habilitering & Hälsa 
Mycket information, filmer, länkar och annat.

Infoteket om IF  
Information om intellektuell funktionsnedsättning, bl.a. lättlästa faktablad.

Funka Olika  
Podd om livet med funktionsnedsättning. Där finns även en faktaspecial om IF och några avsnitt som tar upp hur livet är när man har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)

SPSM
Information om IF och grundsärskolan - även ur elevperspektiv.

Information på FUBs webbplats

Boktips: Nya omsorgsboken
En bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder, av Lena Söderman, Sivert Antonson (2011)

Här har barn- och ungdomshabiliteringen samlat användbara länkar till diagnosinformation, föreningar, intresseorganisationer och samhällsstödjande funktioner.

Kunskap, tips och råd

Ågrenska, nationellt kompetenscentrum
Ovanliga diagnoser
Digitala utbildningar om IF, autism och CP
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
På Nkas hemsida finns bland annat en handbok om kvalificerad omvårdnad i vardagen. Handboken har 22 kapitel som beskriver olika omvårdnadssituationer för personer med flerfunktionsnedsättning, och det finns även tillhörande föreläsningar som man kan ta del av.

Intresseorganisationer

Norrbottens parasportförbund
Autism- & Aspergerföreningen, Norrbotten
Attention (intresseorganisation)
För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)
Svenska Downföreningen

Samhällsstöd

Försäkringskassan om funktionsnedsättning
Information om LSS på Autism och Aspergerförbundets hemsida
LSS råd och stöd (vuxen)
Information om svensk socialtjänst på flera språk
Ågrenska, nationellt kompetenscentrum

Föräldrastöd, grupper, utbildningar

Luleå kommun: Föräldrasupporten, erbjuder vägledning kring utmaningar i vardagen, föräldrautbildningar, föreläsningar med mera
Bodens kommun - Föräldrautbildning för föräldrar som vill lära sig att bättre hantera bråk och konflikter med sina barn.

Piteå kommun: Föräldrautbildning
Älvsbyns kommun: Anhörigstöd
Arvidsjaurs kommun: Föräldrastöd
Arjeplogs kommun

Motorik, rörelse och fysisk aktivitet vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Sensorik och motorik samverkar
"Träna för din hjärna" - föreläsning med överläkare Anders Hansen
Sinnesstimulering, balans och koordination (på engelska)
Förstärkning av sensorisk information (på engelska)
Avspänning med hjälp av stor boll (på engelska) 

Tydliggörande i vardagen

Tre filmer om visuella hjälpmedel och tidshjälpmedel som kan användas för att skapa en tydlig och strukturerad miljö för barnet:
Grundläggande föräldrainformation - Tydliggörande i vardagen 1
Grundläggande föräldrainformation - Tydliggörande i vardagen 2, visuellt stöd
Grundläggande föräldrainformation - Tydliggörande i vardagen 3, tidshjälpmedel

Barn och ungdomsmedicin/habiliteringen är specialistverksamheter för barn och ungdomar 0 - 18 år med medicinska och kirurgiska sjukdomar.

Habiliteringen ger råd, stöd och behandling i samband med varaktiga och medfödda funktionshinder.

I Barnhuset finns även BB och förlossning. samt vårdavdelning 45 för barn och ungdomar med behov av psykiatrisk vård, Lekterapi, NEP och sjukhusskola.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan