Beslut i korthet - regionstyrelsen 12 mars

Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige att godkänna regionens årsrapport för 2023. I den framgår att årets resultat är positivt med 69 miljoner kronor medan verksamhetens resultat är negativt med -162 miljoner kronor, vilket är 133 miljoner kronor sämre än budget. Vidare föreslogs att regionfullmäktige antar en uppdatering av den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). Regionstyrelsen beslutade också att servicepunkten i Svappavaara omvandlas till en filial.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring ett urval av ärendena. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll

Översynen av regionens filialer och servicepunkter visar på låg besöksfrekvens vid flertalet verksamheter. Verksamheterna rapporterar dessutom om svårigheter att bemanna mottagningarna till följd av sjukfrånvaro eller personalbrist.

Filialen i Hemmingsmark och servicepunkterna i Laisvall, Slagnäs, Långträsk, Masugnsbyn, Rödupp,Lansjärv, Lannavaara och Saivomuotka har avslutats.

Ett önskemål att omvandla servicepunkten i Svappavaara till filial har framkommit från Norrskenets hälsocentral.

Regionstyrelsen beslutar, med hälso- och sjukvårdsnämndens förslag i beaktning, att

1. Omvandla servicepunkten i Svappavaara till en filial.
2. Lägga rapporten till handlingarna.

Skrivningen i Beställning Vårdval primärvård 2024 behöver uppdateras så att där framkommer att regiondirektören har mandat att besluta om öppnande och upphörande av filialer och servicepunkter.

Ett förtydligande behövs även avseende kravställan på verksamheterna för att få ersättning för att driva filialer och servicepunkter i Region Norrbotten.

Kenneth Backgård (SJVP) yrkar avslag med instämmande av Marianne Sandström (SD), Doris Messner (SJVP) och Linda Frohm (M).

Regionstyrelsen beslutar att

1. Fastställa ändringar i Beställning Vårdval primärvård 2024, avsnitt 4.4 Filial och servicepunkt, i enlighet med beslutsunderlaget.
2. Ändringen träder i kraft den 10 juni 2024.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att samtliga fyra strategiska mål delvis har uppnåtts.

Regionala utvecklingsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,8 miljoner kronor för 2023. Alla verksamheter inom kulturinstitutionerna utom Norrbottens museum uppvisar en positiv budgetavvikelse vid årets slut. Underskottet för museet beror främst av kostnader för anpassningar till nya lokaler för museets föremålssamlingar.

Länstrafiken dras fortsatt med underskott. Bedömningen är att trafikkostnaderna blev något högre och intäkterna något lägre, vilket motsvarar drygt fyra miljoner i underskott för Länstrafiken 2023. Underskottet är uppbokat och ingår i resultatet.

Norrtåg har ett överskott gentemot budget vilket ger en positiv avvikelse.

Sammantaget blir underskottet för infrastruktur 2023 en miljon kronor.

Regionstyrelsen beslutar att

Med regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut i beaktning, föreslå regionfullmäktige att godkänna regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2023.

Beslutsunderlag

Årets resultat för 2023 är positivt med 69 miljoner kronor. Verksamhetens resultat är negativt med -162 miljoner kronor, vilket är 133 miljoner kronor sämre än budget.

Divisionerna sammanlagt redovisar en negativ avvikelse mot budget på -684 miljoner kronor.

Avvikelserna är till stor del strukturella och bärs därför med till kommande år. Det finansiella målet att verksamhetens resultat ska ligga mellan 1 och 3 procent av skatter, statsbidrag och utjämning, uppnås därmed inte.

Antal anställda och den arbetade tiden för anställd personal har ökat jämfört med
2022.

Sjukfrånvaron har minskat och ligger nu på 5,8 procent.

Extratiden, jour, beredskap, övertid och fyllnadstid, har minskat med 10 procent.

Arbetade timmar och kostnader för inhyrd bemanning har ökat kraftigt under 2023. Region
Norrbottens arbete med att minska beroendet av inhyrd bemanning intensifierades i
december 2023 och utfallet av dessa insatser kan därmed inte presenteras ännu.

Utfallet i de strategiska målen vid årets slut visar att fyra av de strategiska målen
delvis har uppnåtts och att två mål inte kunnat nås i sin helhet.

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål för helåret 2023 är att Region Norrbotten har en delvis god ekonomisk hushållning.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Region Norrbottens årsredovisning för 2023.
2. Använda 473 miljoner kronor ur resultatutjämningsreserven för att nå ett
resultat i balans.
3. Ombudgetera budgetöverskott för 2023 avseende införandeprojektet Framtidens
vårdinformationssystem, FVIS, genom att utöka budgeten för projektet för 2024
med 2,1 miljoner kronor och därigenom minska det budgeterade resultatet för
2024 med motsvarande belopp.
4. Utöka investeringsramen för 2024 med 35,2 miljoner kronor avseende
utrustning och 22,2 miljoner kronor avseende fastigheter. Reviderad total
investeringsplan fastställs till 710,9 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

De europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation, Council of European Municipalities and Regions (CEMR), beslutade 2022 att uppdatera den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) från 2006.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar de kommuner och regioner som tidigare undertecknad CEMR-deklarationen att ansluta sig till de nya artiklarna.

Region Norrbotten, då Norrbottens läns landsting, undertecknade deklarationen 2008 och har således redan förbundit sig att verka för jämställdhet inom politiskt beslutsfattande, i praktisk verksamhet och i den service som levereras till medborgarna.

De nya artiklarna som läggs till i deklarationen omfattar nio övergripande sakområden som kommuner och regioner måste beakta i sitt jämställdhetsarbete:

  1. Jämställdhet är en drivkraft för hållbar utveckling och en förutsättning för att genomföra hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
  2. Könsbaserat våld omfattar cybervåld i alla dess former och att trakasserier, hot och våld i online-världen särskilt drabbar kvinnor och flickor.
  3. Hot och våld mot förtroendevalda och anställd personal ofta är könsrelaterat och i synnerhet riktas mot kvinnor.
  4. Uppmärksamma särskilda behov på grund av multipel och intersektionell diskriminering och uppmuntra att stereotypa könsroller utmanas.
  5. Modern teknologi möjliggör nya typer av flexibla arbetsplatser och distansarbete som kan underlätta för både kvinnor och män att förena yrkesliv, samhällsliv och privatliv – men också riskerar att öka omsorgsbördan och mängden obetalt hushållsarbete för kvinnor.
  6. Använda digital teknik så att den ökar och inte minskar jämställdheten, det vill säga att kvinnor och flickor måste ha tillgång till digital teknik men också vara med i teknisk utveckling och styrning.
  7. Kommunerna och regionerna har en viktig roll att spela i arbetet med att främja och trygga sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  8. Integrera åtgärder mot klimatförändringar som beaktar jämställdhet i det lokala beslutsfattandet och inkludera kvinnors perspektiv och erfarenheter vid utformningen och genomförandet av miljöpolitik och miljöplaner.
  9. Beakta jämställdhetsaspekter i hanteringen av kriser och uppbyggnaden av civil beredskap.

Marianne Sandström (SD) yrkar avslag.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att anta SKR:s rekommendation om att ansluta sig till CEMR-deklarationens nio nya artiklar.

Motionen har inkommit från Jens Sundström (L). Motionären föreslår regionfullmäktige besluta att regionen ska utreda möjligheten att erbjuda screening av prostatacancer för personer över 60 år.

Regionfullmäktige beslutade 2018 att återremittera ärendet för att gå igenom Socialstyrelsens rapport och se om prostataspecifik antigen (PSA) screening kan införas i form av en referensstudie enligt Skånemodellen. Skånemodellen innebär att regionen samtidigt
med information till befolkningens män i ett personligt brev erbjuder vårdkontakt och möjlighet att ta ett PSA-test.

2022 beslutade regionfullmäktige att Region Norrbotten ansluter till Norra  Sjukvårdsregionförbundets gemensamma struktur för organiserad prostatacancertestning (OPT). Enligt plan ska OPT påbörjas i regionen under mars 2024.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Regionstyrelsens yttrande med anledning av regiondirektörens rapport:

Regionstyrelsen noterar ett positivt resultat på sista raden samt ett möjligt trendbrott för kostnadsutvecklingen för inhyrd bemanning. Däremot är bristen på effekt i divisionernas budgetutfall bekymmersamt. Pågående effektiviseringsarbete och arbetet med att reducera inhyrd bemanning måste fortgå och regiondirektörens uppdrag är att säkra den långsiktiga ekonomiska balansen.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag