Pressportal

När en olycka har inträffat kan Inre ambulansledning och SOS Alarm berätta följande om olyckan:

 1. Information om händelsen: Vad det är för typ av händelse, till exempel brand, trafikolycka eller arbetsplatsolycka.
 2. Antal drabbade: Hur många som är inblandade och om deras skador bedöms som lindriga eller allvarliga.
 3. Var de kommer att vårdas: Vård ges på skadeplats och omhändertagandet fortsätter i ambulansen. Vi kan berätta vilken sjukvårdsinrättning som kommer ta emot patienterna. Det är oftast akutmottagningen på ett sjukhus men kan också vara en hälsocentral.
 4. Skadade barn: Vi kan berätta om barn är eller inte är inblandade.

Dagtid på vardagar, mellan klockan 7 och 16, svarar Inre ambulansledning på frågorna. Övriga tider svarar SOS Alarm på frågorna. 
Inre ambulansledning och SOS Alarm nås på: 0920 - 815 70

När patienten når sjukhuset är det Kommunikatör i beredskap som svarar på frågorna. Information om skadeläge publiceras här vid förfrågan. Eftersom det är svårt att ta reda på skadeläge efter att ett skiftbyte har skett uppmanas journalister att ringa så fort som möjligt. 
Kommunikatör i beredskap nås på: 076-118 08 48.


Pressmeddelanden

 • Ärenden på regionala utvecklingsnämndens möte, 26 september

  Den regionala utvecklingsnämnden träffas för sammanträde 26 september. Här är en sammanfattning av ett par ärenden som tas upp.

 • Slut på långa arbetspass med nya regler

  Från 1 oktober kommer EU-direktivets regler för dygnsvila att träda i kraft. Reglerna gäller alla som jobbar inom Sveriges regioner och kommuner.

 • Stor forskningskonferens kommer till Luleå

  Det blir fokus på klinisk forskning i Norra sjukvårdsregionen när forskningskonferensen Norrsken hålls i Luleå i slutet av veckan. Deltagare är doktorander och etablerade forskare från hela norra Sverige.

 • Ärenden på regionstyrelsens möte 13 september

  Regionstyrelsen behandlar ett fyrtiotal punkter på sitt sammanträde 13 september. Här är en sammanfattning av några av de ärenden som tas upp.

 • Kiruna sjukhus i topp när AT-läkarna väljer

  När AT-läkare får betygsätta sjukhuset där de gjort sin allmäntjänstgöring kommer Kiruna sjukhus på fjärde plats bland alla landets sjukhus. Sjukhuset får 5,56 poäng av maximalt sex.

 • Fler vårdplatser öppnas på Sunderby sjukhus

  Akut omhändertagande på Sunderby sjukhus kommer att öppna sju slutenvårdsplatser. Platserna ska användas av kirurgiska patienter som beräknas behöva sjukhusvård i upp till 72 timmar.

 • Screening mot cancer räddar liv

  Sverige är bra på att erbjuda och genomföra screening mot cancer. Det räddar liv. Men det är inte alla som deltar i screeningen när de blir kallade, vilket leder till ojämlik hälsa. För att utjämna skillnaderna genomförs under september månad extra insatser för att öka kunskapen om screening och motivera fler att delta.

 • Gemensam satsning stödjer dansens utveckling i Norrbotten

  Koreografen och dansaren Fanny Kivimäki har beviljats regionalt produktionsresidens med vistelse i Pajala och Luleå. Hon kommer att utveckla föreställningen Gro som riktar sig till barn upp till tre år gamla. Residenset är en gemensam satsning mellan Danskonsulent Region Norrbotten, Dansinitiativet och Pajala kommun.

 • Ärenden på regionala utvecklingsnämndens möte den 29 augusti

  Den regionala utvecklingsnämnden träffas för sammanträde den 29 augusti. Här är en sammanfattning av några ärenden som tas upp.

 • Äldre man död efter fall

  En patient som var inskriven på en hälsocentral i östra Norrbotten avled igår efter att ha fallit från en balkong. Region Norrbotten har polisanmält händelsen och gjort en anmälan enligt lex Maria.

Pressinbjudningar

Skaderapporter

Lex Maria

 • Röntgensvar gick inte över till journalsystemet

  Patienten gör en årlig ultraljudsundersökning, där utlåtandet från undersökningen blir att cancer inte kan uteslutas och en kompletterande magnetkameraundersökning föreslås. En dryg månad efter undersökningen utförts noterar mottagningssköterskan som följer upp patienter som kontrolleras årligen att undersökningen inte blivit utförd då det saknades svar i journalsystemet.

 • Patient avlider av sprucken tarm

  En patient inkommer till ett länsdelssjukhus med allvarlig blodbrist, njursvikt, lågt blodtryck och stegrade infektionsparametrar. Patienten läggs in på intensivvårdsavdelningen för behandling och vidare utredning.

 • Patient avled

  Under vintern 2022 blir en patient inlagd på Länsdelssjukhus på grund av infektion med covid-19, nedsatt allmäntillstånd samt infektion i bensår.

 • Patient avlider under eftervård efter operation av benbrott

  En patient genomgår en ryggoperation. När patienten skickas hem efter operationen var hen trött och mycket tagen efter hen fått smärtstillande tabletter.

 • Diagnos och operation vid tjocktarmscancer försenades

  En äldre man söker hälsocentral på grund av symptom som gav misstanke om sjukdom i magtarmkanalen. Remiss skrevs för undersökning och undersökning planerades inom fyra veckor. Av olika anledningar kallades patienten inte för undersökningen inom den planerade tiden.

 • Hjärtstopp efter bröstsmärta

  En patient vårdas på sjukhus med skallskador efter en fallolycka. Under vårdtiden får patienten en episod med bröstsmärta.

 • Patient avled av hjärtstopp

  En patient söker till hälsocentral med tecken på lunginflammation och får antibiotika. Patienten återkommer efter sex dagar med upplevd försämring.

 • Barn med ögonskada handläggs inte på rätt sätt

  Barnet söker tillsammans med förälder en akutmottagning på grund av obehag och ökat tårflöde från ena ögat. Barnets öga blev vid besöket inte fullständigt undersökt eftersom ingen ögonmikroskopi eller ordentlig synkontroll utfördes. Vid senare kontakt med sjukvården genomfördes dessa undersökningar och en ögonskada upptäcktes.

 • Felaktigheter vid handläggning av patient med skadad armbåge

  En patient med skada i armbågen söker vård på akutmottagning. Hen undersöks och därefter röntgas armbågen. Röntgen visar att armbågsleden gått ur led. Handläggningen därefter blir inte optimal och patienten måste därför genomgå en operation som troligtvis inte hade krävts om behandlingen genomförts på ett annat sätt.

 • Långt utvecklad lungcancer

  2016 diagnostiserades en patient med återfall av en tidigare cancersjukdom. I samband med detta hittades en liten förändring på ena lungan. Senare upptäcktes långt utvecklad cancer.

 • Patient skickades hem innan prov var bedömt

  En patient med bröstsmärta skickades hem från akutmottagning utan att det uppmärksammades att det prov som tagits för att utesluta hjärtinfarkt inte blivit bedömt.

 • Patient fick flera benbrott

  En patient med flera sjukdomar, bland annat benskörhet söker vård på en akutmottagning. Vid hemgång uttryckte patienten önskemål om att förflyttas med hjälp av flytthjälpmedel.

 • Patient skadas i fall

  En patient, som behandlas med cellgifter, skrevs in på akuten på grund av hög feber. Under tiden patienten väntar på bedömning reser sig hen från sängen och blir då yr. Patienten faller och skadar sig i huvudet och ryggen.

 • Äldre multisjuk patient ramlar och får höftfraktur

  En äldre multisjuk patient som är inneliggande på vårdavdelning ramlar och drabbas då av en höftfraktur. Patienten förflyttas för operation till annat sjukhus, men eftersom hen bedöms vara för sjuk för att klara en operation blir det istället konservativ behandling . Patienten avlider därefter.

 • Stroke missades

  En patient söker på kvällen vård på en akutmottagning. Hen hade tidigare under dagen kortvarigt förlorat medvetandet och fick sluddrigt tal, känselförändring i ena handen.

 • Fraktur undersöktes inte

  Patient med lårbensbrott skickades hem från akutmottagningen utan läkarundersökning.

 • Äldre patient avlider efter fall på vårdavdelning

  En äldre multisjuk patient som nyligen genomgått en större bukoperation ramlar ur sängen medan hen är inneliggande på sjukhuset. Hen drabbas av en blödning under skallbenet, en allvarlig vårdskada som leder till att patienten avlider.

 • HLR fördröjdes

  Hjärtstopp på vårdavdelning. Fördröjd start av HLR kan ha bidragit till dödsfall.

Presskontakter

Pressansvarig

Emma Bergström-Wuolo

Telefon:
0920-28 41 51
070-258 12 36
E-post:
emma.bergstrom-wuolo@norrbotten.se

Kommunikatör i beredskap


Hanterar skaderapporter dygnet runt och brådskande frågor utanför kontorstid.

Telefon:
076-118 08 48

Kommunikationsavdelningen