Beslut i korthet - regionstyrelsen 3 mars 2021

Regionstyrelsen behandlade vid mötet den 3 mars en lång rad årsberättelser och beslutade bland annat att föreslå regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2020. Vidare beslutades att Region Norrbotten ska ingå avtal med LKAB om att ta fram en förstudie av Kiruna nya sjukhus, som LKAB bekostar. Bland övriga ärenden kan nämnas att styrelsen föreslog att regionfullmäktige ska godkänna att Bodens kommun får ansluta till Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen