Beslut i korthet - regionstyrelsen 6 oktober

Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå fullmäktige att fastställa förslag till ny policy för god ekonomisk hushållning. Vidare beslutades att anta Länsgemensam handlingsplan suicidprevention Norrbotten 2022-2030. Det togs också beslut om att Regiondirektören får i uppdrag att permanent inrätta den dagkirurgiska verksamheten vid Kalix sjukhus.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen