Beslut i korthet - regionstyrelsen 8 mars 2022

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att godkänna regionens årsredovisning. Vidare beslutades att godkänna divisionernas årsrapporter, patientsäkerhetsberättelsen och uppföljningen av vårdval primärvård. Det togs också inriktningsbeslut om investering i nya tillverkningslokaler för läkemedel på Sunderby sjukhus, att en uppföljning ska ske av hanteringen av uppskjuten vård för covid-19 samt att genomföra åtgärder för att stärka IT-säkerheten.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen